background preloader

Begeleiden veranderprocessen

Facebook Twitter

Engestrom - activity theorie en creatiespiraal

LEMNISCAAT MODEL. Experience Design is an Understanding – Help Me With Mine | Upgrade Now. About this version: Goals 1. Explain what Experience Design is. 2. Describe who is involved in designing experiences. I don’t think User Experience people own Experience Design — developers, graphic artists, clients create the space we work in and are more than stakeholders. People Getting to knowing the minds of others is classic UX space, but this sort of empathy is also practiced by designers, marketing professionals, and developers.

Technology How the experience will be built from design phase deliverables to final experience is just as important as People. Business At the most basic level, without someone to pay the bills, you can’t do much of anything. Audience Where a technology and people interface, you have an audience. Medium Where technology and business overlap you have a medium (or maybe a channel). Commerce I mean this in it’s largest sense. Experience This is where the technology, people, and business come together for an audience engaging in commerce within a medium. » Valkuilen in de toepassing van kennismanagement en de impact op het goede onderwijs. Home » Management » Kennismanagement » Valkuilen in de toepassing van kennismanagement en de impact op het goede onderwijs Inhoudsopgave Kennismanagement: déjà vuKennismanagement is geen ICT-probleemICT is vaak wel een kennisprobleemPersoonlijke kennisErvaringskennis overdragenRandvoorwaardenCultuurIs kennismanagement al volwassen?

Gaat het over goed onderwijs of over het goede onderwijs? 1. Kennismanagement: déjà vu De ontwikkeling van kennismanagement vertoont grote overeenkomsten met die van kwaliteitsmanagement ongeveer 15 jaar geleden. Zeg wat je doet,doe wat je zegt,laat zien, dat je gedaan hebt wat je gezegd hebt, kregen kwaliteitssystemen voet aan de grond en werden ze ook echt gebruikt. Ter illustratie kunt u in de volgende hoofdstukken lezen hoe de belastingdienst startte met kennismanagement. Allereerst leest u nu het relaas van drs. 2. Iedere paar honderd jaar is in de westerse geschiedenis sprake van een radicale transformatie. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Overeenstemmingsexperimenten van Asch. De overeenstemmingsexperimenten van Asch zijn een serie van experimenten in het kader van normatieve sociale beïnvloeding, binnen de sociale psychologie waarin werd aangetoond in hoeverre de mening van mensen bepaald wordt door de meerderheid in een groep (conformiteit).

De experimenten zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitgevoerd door de Amerikaanse psycholoog Solomon Asch. Asch liet proefpersonen lijnstukken van verschillende lengte beoordelen. Iedereen kan de verschillen tussen de lijnstukken zien (zie figuur) In het experiment liet Asch bijvoorbeeld 6 rolspelers bij een van de opdrachten beweren dat lijnstuk 1 even groot was als lijnstuk A. De proefpersonen geloofden dat de rolspelers serieus hun antwoord gaven. Transactionele analyse. Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de twintigste eeuw.

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben. Behandelmethoden zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen. Belangrijke onderdelen van TA[bewerken] Script[bewerken] De TA gaat ervan uit dat de mens steeds weer opnieuw de strategieën uit zijn kindertijd toepast, ook als dat tot pijn of mislukking leidt.

Ego-posities en transacties[bewerken] Complementaire transactie Gekruiste transactie. Transactionele Analyse / TA | IDEE. Transactionele Analyse (TA) is een gestructureerde, heldere vorm van psychotherapie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering, en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt. TA omvat ook een theorie over hoe mensen psychisch in elkaar zitten en hoe psychische problemen ontstaan. De naam refereert aan de transactie, wat gezien wordt als de basiseenheid van interactie. Kenmerken Transactionele Analyse stelt dat een persoon altijd in een bepaalde rol zit - ook wel een ego-state genoemd, letterlijk te vertalen als staat van zijn - namelijk die van ouder, kind of volwassene.

Dit model van drie ego-states vind je terug, maar dan anders benoemd, bij veel psychotherapie-scholen. Door deze koppeling wordt snel duidelijk hoe iemand gewoon is zich te verhouden tot anderen en welke problemen dat hemzelf - en die anderen - dan oplevert. De boodschap is: leef je leven, neem daar verantwoordelijkheid voor, je hebt je lot in eigen handen. Communicatie Begrippen (Watzlawick) | Mens en Samenleving: Communicatie. Kade Leren » Instrumenten.

KADE stelt graag haar instrumenten beschikbaar. We geloven erin dat je van kennis delen allemaal beter wordt. We stellen het op prijs als u uw ervaringen met onze instrumenten terugkoppelt, zodat we ze kunnen blijven doorontwikkelen. Denkhoeden van de Bono Wilt u meer reflecteren met uw team of individueel? Gebruik de Denkhoeden van de Bono Omgaan met dilemma’s Wilt u weten hoe u met dilemma’s om kunt gaan? Ontwikkelmeetlat taakvolwassenheid van teams Wilt u weten hoe taakvolwassen uw team is? De coachvraag scherp Kies de juiste begeleiding bij uw coachvraag Ontwikkelruimte scan Breng eenvoudig de ontwikkelruimte van een team in kaart Dimensiekaarten voor ontwikkelruimte Kaarten om in de samenwerking ontwikkelruimte te maken in een groep Model van de ontwikkelruimte Model maakt duidelijk hoe groepen ontwikkelruimte maken Spinnenweb ontwikkelruimte Spinnenweb om de ontwikkelruimte van de groep in kaart te brengen Appreciative Inquiry Job-aid om waarderend te werken.

De opbouw van een betoog - TAALwinkel. Titel Kies een pakkende titel voor je betoog. Inleiding De inleiding bestaat meestal uit twee delen. In het eerste deel introduceer je het onderwerp en probeer je de aandacht van de lezer te trekken. Het tweede deel is een opstap naar de kern. Kern De kern bestaat onder andere uit de onderbouwende argumenten van de stelling. Conclusie Aan het eind van de tekst herhaal je expliciet de stelling met je belangrijkste argumenten en geef je een korte samenvatting. Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationship and Change. Milton H. Erickson. Leven[bewerken] Op zijn vijfde trok het gezin naar Lowell (Wisconsin), waar hij de basisschool en, in het nabij gelegen Wishfield, de high school volgde. Hij leed aan dyslexie. Zo las hij het woordenboek altijd vanaf het begin wanneer hij een begrip zocht. Hij gold lange tijd als achterlijk.

In het tweede jaar op de universiteit kwam hij in contact met hypnose. Hij was gefascineerd door de mogelijkheden en werkte aan één stuk verschillende technieken uit en onderzocht op welke manieren mensen te beïnvloeden zijn. Hij trouwde voor de eerste keer in 1925 en kreeg in dit huwelijk drie kinderen. In 1928 sloot hij zijn studie af met een Master of Arts in de psychologie en een Doctoraat in de medicijnen.

In 1953 kreeg hij opnieuw polio samen met spierziekte. In 1957 richtte Erickson de Amerikaans Genootschap voor Klinische Hypnose op en nam daarvan het voorzitterschap op zich. Verrichtingen[bewerken] Al tijdens zijn leven had Erickson de faam verworven van een zeldzaam meester in de hypnose. Milton erickson. Organisaties. Systemisch werk in organisaties - inzicht in de onderstroom Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem.

Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is. Een manier van kijken naar bedrijven Opstellingen, of beter gezegd: de systemische manier van naar organisatiesystemen kijken, is ook een filosofie, waarbij naar het systeem als geheel wordt gekeken, zonder oordeel, zonder iets mooier of lelijker te maken dan het is, en met een blik op de toekomst. Het is een methode van weinig woorden, die de werkelijkheid van de organisatie zoals die toont in de opstelling, neemt zoals die is.

Systemisch werken: organisatie- en familieopstelingen. Systemisch werken | Michelle McLeary, LifeCoaching & Training. Organisatie opstellingen Een organisatie vormt met al haar afdelingen een eigen systeem waarbij de onderdelen onderling met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat er een dynamisch krachtenveld met eigen kenmerken, waarden en normen. Organisaties hebben alles in huis om succesvol te zijn, maar soms, ondanks dat aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan, vallen de resultaten tegen.

Vanuit het krachtenveld ontstaan symptomen, zoals bijvoorbeeld: • Hoog verloop in de organisatie • Conflicten tussen medewerkers, management of afdelingen • Gebrek aan koers, richting, en keuze • Weinig energie en creativiteit Werken in organisaties is werken met individuen. Organisaties bestaan bij het feit dat individuen zich organiseren rondom een bepaald doel, daarin taken verdelen en lidmaatschap en leiderschap aanvaarden. Bij een goede balans in geven en nemen tussen de leden en organisaties kunnen mensen en organisaties groeien.

De basiswetten van systemisch werk: 1. Familie opstellingen. Systemisch werken in organisaties. Systemisch werken in organisaties heeft betrekking op verstoringen en verstrikkingen tussen mensen onderling en de organisaties waarbinnen zij werken. We richten ons daarbij altijd naar oplossingen en interventies op de laag waar het werkelijk om gaat. Het werken met de dynamiek van het systeem geeft ons de gelegenheid u te helpen met veranderingen die ook op lange termijn werkelijk effectief zijn. Wij komen vaak tegen dat de oorspronkelijke oorzaak van problemen door de huidige medewerkers niet meer herkend wordt. Door daar naar terug te gaan, kan de rust en de effectiviteit in het systeem terugkeren. De drie basiswetten van systemisch werk zijn onze uitgangspunten: iedereen heeft recht op een plek in het systeem zo lang die kan voldoen aan zijn taak elk systeem heeft een ordening het systeem (en de mensen) zoekt naar een balans tussen geven en nemen Opstellingen doen we met groepen, maar ook tijdens individuele coachingsgesprekken.

Bert Hellinger | Systemisch werken | familieopstelling. Bert Hellinger werd geboren op 16 december 1925, in Leimen, Duitsland. In zijn jeugd zorgde het geloof van zijn gezin ervoor dat hij niet in het nationaal socialisme geloofde. Bert ontbrak op de vereiste vergaderingen van de Hitler Jugend en nam deel aan een illegale katholieke jeugd organisatie. Zoals velen toen, slechts zeventien jaar oud, werd hij soldaat en ervoer strijd, gevangenschap, verliezen en het leven in een oorlogskamp van de geallieerden in België.

Bert Hellinger was twintig jaar oud toen hij in een katholieke orde trad omdat hij priester wilde worden. Hij leerde veel therapeutische vormen kennen en raakte geïnteresseerd in de groepsdynamiek, de dialoog en individuele menselijke ervaring. Hij liet de religieuze orde achter zich nadat hij erachter was gekomen, dat het priesterschap geen passende uitdrukking meer was van zijn groei. In Wenen ging hij psychoanalyse studeren en hij ging daarna naar de VS. Bert Hellinger heeft een praktijk in het Zuiden van Duitsland. Familieopstelling. Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan opnieuw in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid-Afrika.

De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. Literatuur[bewerken] MOTIVATIE VROOM ADAMS DECI HACKMAN OLDHAM SKINNER BANDURA PERSONEELSMANAGEMENT VERBETEREN STRATEGISCH TEAMROLMANAGEMENT COMPETENTIEMANAGEMENT Kennis Vaardigheden Eigenschappen.

Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Drive is the fourth non-fiction book by Daniel Pink. The book was published on December 29, 2009 by Riverhead Hardcover. In the text, he argues that human motivation is largely intrinsic, and that the aspects of this motivation can be divided into autonomy, mastery and purpose.[1] He argues against old models of motivation driven by rewards and fear of punishment, dominated by extrinsic factors such as money.[2][3] Summary[edit] In his book Daniel Pink has made a 140-character summary of what the book is about, in the style of Twitter. "Carrots & Sticks are so last Century. Drive says for 21st century work, we need to upgrade to autonomy, mastery and purpose. Another summary was done by RSAnimate, a ten minute video animation adapted from Dan Pink's talk at the RSA.[6] In the book, Pink discusses the advantages of intrinsic, internal motivation compared to the traditional old-school external motivation of fear, money and rewards.

References[edit] External links[edit] Erikson’s Stages of Development. Summary: An eight stage theory of identity and psychosocial development Erik Erikson (1902 -1994), a German-born American psychoanalyst. Key Terms: Erikson’s stages, psychosocial, development Erikson’s Stages of Development Erik Erikson, a German psychoanalyst heavily influenced by Sigmund Freud, explored three aspects of identity: the ego identity (self), personal identity (the personal idiosyncrasies that distinguish a person from another, social/cultural identity (the collection of social roles a person might play)[1].

Erikson’s psychosocial theory of development considers the impact of external factors, parents and society on personality development from childhood to adulthood. According to Erikson’s theory, every person must pass through a series of eight interrelated stages over the entire life cycle[2]. Infant (Hope) – Basic Trust vs. These eight stages, spanning from birth to death, are split in general age ranges. 1. 2. 3. The most significant relationship is with the basic family.

Erik Erikson s Psychosocial Stages. Acht levensfasen / ontwikkelingsfasen van de mens: Erikson. Id, Ego, Super-Ego.