background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

En aktiv lyssnare - plansch. Positionssystemet. Kunskapskrav för åk. 1-3, arbetsområde klockan, ur LGR11: Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Positionssystemet

Arbetet med positionssystemet lägger grund för följande kunskapskrav: Centralt innehåll för åk. 1-3, arbetsområde klockan, ur LGR11: Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Positionssystemet Positionssystemet är en viktig grund för att förstå hur vi räknar. Powerpointpresentation lasaforstaelse ny. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag genom positiv förstärkning och tydliga förväntningar försöker skapa lugn och arbetsro i mina klasser.

Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe

Jag brukar också använda mig av ytterligare några knep, vilka jag tänkte berätta om i detta inlägg. Dessa knep brukar vara till mycket hjälp i de lågstadieklasser jag har arbetat i. Tydlig början/avslut på skoldagen Det allra viktigaste att tänka på är att hålla en tydlig, återkommande struktur på skoldagen och lektionerna. Det kan t.ex. vara genom att varje dag börja och avsluta dagen på samma sätt. Strukturerade lektioner Jag brukar också inleda och avsluta lektionerna enligt en återkommande struktur. Lyssna aktivt Redan första skoldagen i åk. 1 brukar jag börja träna eleverna i att lyssna aktivt. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Kooperativt Lärande – Elevaktiva arbetssätt.

Blandat - Mitt lilla klassrum på nätet. Sommarh%C3%A4lsning%203%20juni%202016. %C3%A5terber%C3%A4ttade delar. %C3%A5terber%C3%A4ttade delar. Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande. Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm.

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande

Boken är en handfast och konkret handledning i att skapa just “lärandematriser”. Matris som matris kanske du tänker, men författaren har ett genomtänkt koncept som prövats, omprövats och förfinats under många års användande. I boken skriver han på ett smittsamt entusiasmerande sätt om sitt verktyg. Till utseendet liknar den en vanlig bedömningsmatris som är uppdelad i tre nivåer (som t ex de tre nivåerna i kunskapskraven).

Innehållet har dock ett helt annat sikte. Bedömningsmatriser är till för att läraren ska kunna bedöma eleverna i efterhand. Lärandematriser är till för att eleverna ska förstå vad de ska lära sig i förväg. Fördelarna med en lärandematris är flera. En lärandematris:– Utgår från kunskapskraven – Konkretiserar vad eleverna ska kunna göra (handlingar) – Har en tydlig progression som är lätt att följa för eleverna Författaren förklarar sina tankar kring lärandematriser i den här korta filmen. Minecraftuppgift vecka 3. Denna vecka ska stjärnorna kombinera matematik med samhällskunskap genom att bygga ett sjukhus i deras minecraftstäder.

Minecraftuppgift vecka 3

Klicka på länken under så kommer du till uppgiftspappret stjärnorna fick Uppgifterna kopplar så här till lgr 11:Matematik- syfteUndervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. -centralt innehållGrundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Minecraftuppgift vecka 3. Värdegrund, lärstilar och lässtrategier. Min tanke idag när jag tog fram vårterminens introduktionslektion i studiehandledning till En läsande klass var att tillsammans med eleverna repetera de läsförståelsestrategier som vi introducerat och arbetat oss igenom grundligt under höstterminen.

Värdegrund, lärstilar och lässtrategier

Utifrån texten om Juni, hämtat ur "Badhuskrisen" var tanken att eleverna skulle få fundera över vilka strategier Juni använder när hon läser en text som hon har fått i uppgift att läsa av sin lärare. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig och ibland blir resultatet faktiskt bättre än förväntat. Eftersom vi idag fick en ny elev i klassen passade det väldigt bra att låta eleverna berätta för henne vilka Läsfixarna är och vad de symboliserar för strategi.

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken. Start - Bedömningsportalen. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Under läsårets gång kommer den givetvis att justeras på grund av hur arbetet flyter på och vad vi behöver lägga mer eller mindre fokus på. Jag använder mig också av olika checklistor och stödstrukturer i planeringsarbetet, för en språkutvecklande ämnesundervisning.

Planeringen går jag igenom på det första föräldramötet på hösten och många uppskattar att få en helhetsbild av året. Läsårsplanering När läsåret börjar gör jag och min kollega, som de flesta gör, en planering över de ämnesområden vi ska arbeta med under året. En röd tråd När jag lägger upp mitt arbete, är det många faktorer som jag försöker ha i åtanke. Genrepedagogik.