background preloader

Linso76

Facebook Twitter

Fakta om Förintelsen - Film. Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Filmen redogör för nazisternas strävan att identifiera Europas judar, frånta dem deras mänskliga rättigheter, samla dem i ghetton och koncentrationsläger från vilka de senare deporterades till förintelseläger. Filmen tar även upp den antisemitiska propagandan och situationen i Europa under mellankrigstiden. Avslutningsvis skildras fredsslutet och befrielsen av koncentrationslägren och förintelselägren.Filmen kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker.

Fakta om Förintelsen har producerats av Nucleus Productions Ltd. i samarbete med The Holocaust Education Trust och The Spiro Institute for the Study of Jewish Histrory and Culture. I Sverige är filmen utgiven av Forum för levande historia och Svenska Filminstitutet. En film av Rex Bloomstein och Robert Wistrich. Du kan även se alla avsnitt i vårt filmrum. Sweden Academy. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Vikingatiden. Språkljud/fonem | Språkutvecklarna. Tidigare i vintras skrev jag ett inlägg kring Skolverkets resonemang gällande dyslektiska elevers rätt att använda alternativa hjälpmedel/verktyg vid genomförandet av de nationella proven i åk 3 och 6.

Debatten har sedan dess fortgått och är än mer aktuell idag när vi är mitt upp i genomförandet av dessa prov. Återigen blir likvärdighetsproblematiken mellan de svenska klassrummen, skolorna och kommunerna tydligt. Elever med svår dyslexi behandlas olika vid nationella prov beroende på vilken skola de går i. Detta väcker stark kritik och ifrågasätts av lärare, skolledare och forskare, bl a Monica Reichenberg. TV4 har nyligen, inför skapandet av sin reportageserie, genomfört en undersökning där de frågade 325 skolor hur de har valt att agera vid genomförandet. Många är de lärare som dryftar denna fråga och dom känner en frustration och oro för eleverna och deras många gånger redan självklara misslyckande. Vera har också lanserats sin blogg med samma namn som låten. Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid. Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder.

Skolverket har gjort ett observationsschema för språk-, läs- och skrivutveckling som ger ett bra stöd för dig som lärare i att följa elevers utveckling. Nya språket lyfter! Delaktighet och gemenskap Alla elever ska naturligt ingå i klassens gemenskap där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Skoldatatek. Kjell Staffans | Om läs- och skrivinlärning. Filmer läsning - Läsa & skriva. Här finns alla filmer till avsnittet Läsning samlade. Filmerna återfinns även i sina respektive sammanhang på andra sidor. Viktiga förutsättningar för läsutveckling Professor Ingvar Lundberg berättar om viktiga förutsättningar för läsutveckling. Vad är läsning? Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3, föreläser om vad läsning är. Film om läsning Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3, föreläser om läsning med fokus på flyt och förståelse i läsningen.

Film om kartläggning av läsutvecklingen Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3, föreläser om kartläggning av läsutvecklingen. Katarina Herrlin, lektor i didaktik och lärare i skolår 1-3. Intervju med Katarina Herrlin. Fråga 2: Använder du någon speciell metod när du ska lära barn läsa? Fråga 3: Involverar du föräldrarna i barnens läs- och skrivutveckling? Britt-Inger Sjöstrand, lärare i skolår 1-3 Intervju med Britt-Inger Sjöstrand. Pojke 6 år En 6-årig pojke läser högt. Flicka 7 år. Vad innebär läsflyt? Flyt i läsningen innebär att högt läsa en text i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse och förståelse. Läsaren kan dela in texten i meningsfulla enheter, fraser och satser. Läsaren vet var man pauserar och var man lägger betoningar. Att läsa texten snabbt och felfritt kräver också att man klarar den minnesbelastning som längre meningar förutsätter.

Läsflyt förutsätter automatiserad avkodning Automatiseringen av avkodningen är därför central för läsflytet. Småningom går läsutvecklingen vidare och läsaren går över till en ortografisk läsning där hon inte längre ljudar enskilda bokstäver i ord, utan läser hela ord eller orddelar. Den här processen kan jämföras med att lära sig köra en bil med växelspak. Flyt och förståelse Flytet har ett starkt samband med läsförståelsen. Hur och när uppnås läsflyt? I kapitlet om läsutveckling presenteras tre teorier om läsutvecklingens gång. Läsning – Avkodning, förståelse och motivation | Språklek. Filmen om läsfixarna. Läsförståelsestrategier i praktiken. Intro lässtrategier. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Big 5 keynote Svanelid aug 2014. Columbus - Startsida. Rena rama forntiden: Istidens fornlämningar. Berg på riktigt: Spår av is.

Matte tips. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Begreppsmaskin. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - matematik. Lektion-se_7610_under_tips.pdf. Lektionstips. Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner. Tips som jag hade behövt när jag började som lärare. Namnövningar • Ballongen - Studsa en ballong mellan varnadra. Säg namnet på den som ska ta ballongen nästa gång. • Byta namn - Eleverna går runt , skakar hand, säger sitt namn. Vid möte byter de namn. Får man sitt namn tillbaka sätter man sig. • Grisen - Kasta saker till varandra (gärna löjlig sak). 1. "Bryta isen"- övningar • Autografjakt - Papper med meningar. Presentationsövningar • Intervju - Två & två intervjuar varandra. Korta diskussioner • "Bikupa" - 2-5 diskutera i ett par upp till tio minuter ett ämne.

Längre diskussioner • "Tvärgrupper" 1. En från var grupp går samman så att nya grupper bildas. • "Pusselmetoden" /forts. ovan/ Ev. som en redovisning efter grupparbete. 4. . • Traditionell gruppdiskussion I grupper om 3-5 elever. Se lektionstips - diskussion (pdf) Kortare övningar Längre övningar 1. 1. . • Engagerande text 1. 1. Film Discovery Education Espresso Digitala koncept Digitalt Liber. Jordens framtid Rosa Parks Vallfärd till Mekka Jorden - Rymdskola Vad säger lärarna? Vad säger eleverna? Arbeta med Espresso Discovery Education Espresso 1,15 min Discovery Education Espresso 2,29 min Discovery Education.

Pedagogiska planeringar. ROMANPROJEKT | Bibblis. St%C3%B6dmaterial-Elevdokumentation-2012-rev-aug%20%283%29.pdf. Utvecklingsplan i Skolbanken: Victoriaskolan åk 4-6. Vad innebär utvecklingssamtal Det är ett tillfälle för att tillsammans skapa sig en bild av nuläget kring elevens lärande och utveckling. Det är ett trepartssamtal mellan elev – vårdnadshavare – lärare/mentor.

Alla ska få möjlighet att förbereda sig inför samtalet. IUP med skriftliga omdömen inkl. planeringarna för resp. ämne är ett stöd för detta. Utifrån underlagen och samtalet görs överenskommelser/mål mellan alla tre parter. De ska tydligt beskriva: • VAD eleven ska/bör utveckla (kopplat till läroplan och kursplan)• HUR skolan ska stödja den fortsatta utvecklingen• HUR eleven/vårdnadshavare kan bidra Vad är IUP och skriftliga omdömen? IUP = individuell utvecklingsplan. Överenskommelserna/målen man sätter vi samtalet ska tydligt tala om vad eleven ska utveckla och ansvarsfördelning (vad och hur skolan ska göra …, vad och hur eleven/vårdnadshavare kan göra...) Vad är en pedagogisk planering? Vad är en matris? Stödmaterial Elevdokumentation 2012 rev aug (3) Lokal pedagogisk planering ht 2014 a k 4. Diskus kring matriser bedömn. EHT gången. Lpp a r 4 vikingatid 3. Läs- och skrivportalen. Elementary 5-6 - WebEnglish.se.

Svanelids skolfrågor - Big 5. Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Daniel Sandin, Katedralskolan, Lund Nuvarande betygssystem, med fem betygssteg men bara kunskapskrav för tre steg, upplevs ibland som oklart av såväl elever som vårdnadshavare. Detta riskerar att försvåra kommunikationen mellan elever och lärare. Betygssystemet verkar också leda till att många elever känner sig osäkra över vad som krävs av dem.

Det faktum att man måste nå alla kunskapskrav för en viss betygsnivå för att få just det betyget upplevs stressande; många elever är rädda för att de inte ska nå ett enskilt kunskapskrav och därmed bli ”sänkta”. Stress och bristande förståelse för betygssystemets uppbyggnad är naturligtvis varken gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling eller för relationen mellan elev och lärare. Syftet med denna artikel är att presentera en enkel modell för dokumentation av elevernas resultat som tydliggör hur betygssystemet fungerar och ger eleverna insyn i bedömnings- och betygssättningsprocessen. Dokumentationen utgår från kunskapskraven Några dilemman.

Idiomatiska uttryck. Svenska | Studi. Vems är mackan? Läs följande två meningar: Sara äter sin macka. Sara äter hennes macka. Om vi säger ”sin macka”, då är det hennes egen. Men om vi säger ”Hennes macka” så är det någon annan som äger mackan. Både ”Sin” och ”Hennes” är pronomen som uttrycker ägande. ”Sin” är däremot lite speciellt. När ägaren står i tredje person kan det lätt bli lite lurigt.

Se i tabellen ovan – Du behöver bara tänka på de possessiva reflexiva pronomenen när ägaren står i tredjeperson – Han, hon, hen, den, det och de. När ägaren står i första eller andraperson använder vi samma possessiva som reflexiva pronomen, det vill säga ”Min, mitt och mina” och ”Din, ditt och dina”. Även om vi har alla dessa regler kan det bli trassligt ibland – som med meningen: Sara kom in i rummet och såg Said vid sin dator.

Sammanfattning Reflexiva pronomen Reflexiva possessiva pronomen anger ägande och hänvisar tillbaka, oftast till subjektet. På vilka sätt kan följande meningar tolkas? Att jobba med Lgr 11 och The Big 5. Tips till pedagoger, och annan skolpersonal, om elever som tänker annorlunda,... Inkludering innebär att vi accepterar att alla har olika funktionsuppsättningar. Med eller utan diagnos, så har vi olika förutsättningar. Olika begåvningar. Olika begränsningar. Forskning (bl.a. av Thomas Hehir) visar att en rätt utformad inkluderande undervisning höjer inlärningen och resultaten hos alla elever. Så var så goda! Elever, barn, vuxna, kollegor, morbröder… som tänker, känner och gör annorlunda behöver rätt förutsättningar. Skicka en länk till detta inlägget till ditt barns pedagog, lärare, eller någon annan som behöver veta mer.

Elever med autismspektrumtillstånd som Asperger syndrom behöver mycket struktur och förutsägbarhet. Många är hjälpta av tydliga, gärna skriftliga, instruktioner, informationsblad, scheman osv. Använd få ord. Jag brukar ju propagera för att vi ska komma ihåg alla frågeorden i all kommunikation. 1. Många mår bra av en reträttplats, t.ex ett träd på gården, ett fönster i korridoren, eller där han eller hon hängt sin jacka.

Läs, lär, sprid och tänk. Minnesarmband. På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband.

Tips på vad man kan använda armbanden till: * Påminnelse om något man ska göra (gå till tandläkaren, gå till spellektion, packa ner läxa... * Som stöd vid arbete (tiokamrater, multiplikationstabeller, formler, begrepp... * Som stöd för arbetsgång (1. Här finns armband med multiplikationstabellerna att skriva ut Har du någon annan idé på hur man kan använda armbanden? De eller dem - det är frågan. De eller dem, det är den stora frågan. Här får du lite hjälp hur du ska tänka om du är osäker på hur du ska använda orden. En presentation om hur du använder pronomen de och dem. Innehåller även en kort förklaring om satsdelarna objekt och subjekt. det här var världens bög film www.teacherondemand.se E-mail: Lösenord: -Kom ihåg användarnamn Glömt lösenord Startsidan Om TOD Filmer Topplista Skapa film Kontakta oss Registrera Svenska: De eller dem - det är frågan Nyckelord: grammatik, pronomen, personliga pronomen, satsdelar, subjekt, objekt Pedagog: Viktoria Wallin / 2009.02.02 » Visa högupplöst version URL till denna film: Lägg till film till din podcast Bädda in denna film på din sida 640 * 500 pixlar 416 * 325 pixlar Beskrivning: De eller dem, det är den stora frågan.

Planering%20engelska%20%C3%A5k%204%20ht-14.docx. Bibeln och gamla testamentets folk. Jesus berättar om kristendomen. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Birgitta Andersson AB. L%C3%A5gaffektivt bem%C3%B6tande.pdf. Språk & Läsbloggen. Historiska källor. Worksheets. Fröken Maries SO-blogg. Worksheets & Grammar Printables. ESL Kids World - Printable Worksheets, Flashcards & Resources for Kids. English listening exercises and printable listening worksheets for free, ESL listening activities for kids. SO-Serien bedömningsmodell SO 6-9 torg Kampanjer Liber. Läsportalen. Utvecklingssamtal, f-möte, f-besök. I samhället. Lappar till white board. Mimmi. 04_halsa. Finns i Utsikt, Norrköping. Fortbildande föreläsningar 2015 (with image) · UR_Pedagogerna. Recension av Skriv och lär - För den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Användningsområden Skriv och lär är en app som passar de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling.

Den är relativt avancerad, med många möjliga inställningar och träningsalternativ. Appens utseende liknar en gammal dator. Detta innebär att iPadens inbyggda tangentbord inte används. Om eleverna är vana med att arbeta med iPaden känns detta som en onödig tröskel. Eftersom det vanliga tangentbordet inte används ser det annorlunda ut, fler knappar finns och i dessa finns de olika övningarna. Här hittar du en instruktionsvideo från apputvecklaren. En av appens övningar tränar bokstavsigenkänning, som du hittar om du trycker på den röda knappen ABC i nedre högra hörnet. I övningen ”Ord”, som hittas bakom den röda knappen nere i högra hörnet, får eleven träna på att skriva ord. I den sista övningen, ”Skriv”, som finns längst ner till höger, finns olika skrivövningar. Nästa skrivövning kallas ”Skriv av”. Funktioner Undervisningens syfte Förmågor som eleverna ska utveckla. Detta med "de" och "dem". Och "de".

Jenny på Wendes: Vikten av input. Som lärare ger man oerhört mycket av sig själv. Man fixar, trixar, reflekterar och tänker om...allt för att få så många elever som möjligt med sig. Att då vid vissa tillfällen få möjlighet till input genom workshop, föreläsningar, konferenser eller vanliga kollegiala samtal är guld värt. Vid dessa tillfällen kan man fylla på sin energi igen och förhoppningsvis få nya idéer som man sedan kan testa i den egna undervisningen. Under de senaste veckorna har jag fått input från två helt skilda håll och båda har påverkat mig mycket positivt. Först fick jag tillfälle att vara med under en halvdags workshop med Forum för levande historia och sedan fick jag möjlighet att gå på Högskolan Kristianstads läskonferens "En dag fylld av läsglädje".

Forum för levande historia var i Kristianstad och vi som är gymnasielärare i historia, samhällskunskap och/eller religion samt skolbibliotekarierna fick möjlighet att under en halvdag vara med i en workshop. 1. Klassrumsstrategier. Page. Story Starters: Creative Writing Prompts for Kids. Bildstöd med Emojis. Övrigt bedömningsstöd - Bedömningsportalen. Mindmap - Coachande samtal. Förväntningar, beröm och motivation -när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt. Tagxedo - Word Cloud with Styles. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag?

GUIDED READING | Teacher Ideas. Ullis skolsida. En liten inblick i lässatsningens vardag just nu | Lässatsningen i Eskilstuna kommun. 12 – Utvecklingssamtal | Skolsverige. Practice understanding English # 5 - Multimedia ESL exercises. Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination. Tydlig början, tydligt slut. Elevhälsoarbete är allas ansvar. Dags för instruerande text. The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever! Snart… är filmerna klara att lägga upp! I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder.

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i alla ämnen. The Grammar Casino | an ESL exercise to test grammar in a fun activity, editable game template. English Worksheets. Svenny Kopp - föreläsning om tjejer med ADHD & Autism | MrsHyper. Träningsbingo - veckoschemat som funkar! | MrsHyper. #SETT2015 | Fröken Ann. Online Reading Activities | Read Theory. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Teacher's Pet - Premium Printable Classroom Activities & Games - Classroom Resources, games and activities for Early Years (EYFS), Key Stage 1 (KS1) and Key Stage 2 (KS2)