background preloader

SI-IT

Facebook Twitter

Facebook. IT-kunskapskrav för lärare på SI.docx. Digital färdighet. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen. Nationell strategi för digitalisering av gymnasieskola och vuxenutbildning. Skolverket lämnade den 27 april 2016 förslag på en strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna till regeringen.

Nationell strategi för digitalisering av gymnasieskola och vuxenutbildning

Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Förslag på en nationell IT-strategi för skola och förskola. ITG Webtools 2.0. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. TodaysMeet - Give everyone a voice. Gle Url Shortener. VideoNot.es: The easiest way to take notes synchronized with videos! Digital kompetens. Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet.

Digital kompetens

Kompetens innebär i sig att man är formellt behörig, har rätt utbildning, erfarenhet eller kunnighet för en viss befattning. Digital kompetens är ett nytt begrepp, som började komma fram med datorrevolution, dvs med datormodernisering och IKT-verktygs utveckling. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience.