background preloader

Kompetensutveckling

Facebook Twitter

The First 9 Months: First Year Teacher Full Documentary. 5 Tips on Classroom Management | High School Teacher Vlog. 5 Tips on Classroom Management | High School Teacher Vlog. Youtube. Pinterest. Pinterest. Pinterest. Dylan Wiliam. Dylan Williams. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet | Horisonten.io. Dylan Wiliam. Dylan Wiliam. Dylan Wiliam. Dylan Williams. Forms vous permet de créer des questionnaires et d'en analyser les résultats gratuitement. Sammanfattning-av-Dylan-Williams-Att-följa-lärande.pdf. Dylan William. Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. Dylan Wiliam.

Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget. I kapitel 2 diskuteras forskningen om formativ bedömning i klassrummen. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och framstegåstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifterge feedback som för lärandet framåtaktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandrasamt att äga sitt eget lärande.

Welcome to Dylan Wiliam’s website. Professional development Finally! The revised Embedding formative assessment pack for schools and colleges to run their own two-year professional development programme on formative assessment is now available worldwide. In Europe, this can be ordered through SSAT, in Australasia through Hawker-Brownlow, and in North America from Learning Sciences International. Further details of the pack are here. Also, a series of high-quality video presentations by Dylan Wiliam, with a total running time of over two and a half hours, is now available world-wide. Details are here. Formativ bedömning gör lärande synligt.

Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på.

I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från Umeå universitet. . – Vi forskare vill förstå vad som krävs för att lärare ska få det stöd de behöver för att utveckla sitt arbete med formativ bedömning. Torulf Palm kom i kontakt med begreppet via artiklar och blev mer och mer intresserad. Men ordet bedömning är laddat. Bryggan mellan undervisning och lärande. Två musikanter. 80 x 120 cm, olja på duk 2008Bild: Angelica Kristenson Aurelius/BUS 2011 Bedömning är en central process i all undervisning. Om elever lärde sig allt vi undervisade dem i skulle vi aldrig behöva bedöma – det skulle räcka med att vi skrev ned allt vi hade gått igenom.

Men som varje lärare vet, lär många elever sig inte det som har ingått i undervisningen. När vi tar del av deras arbete är det faktiskt ibland så att vi undrar om de över huvud taget har varit närvarande i klassrummet. Det är i själva verket omöjligt att med säkerhet förutspå vad elever kommer att lära utifrån en viss sekvens av klassrumsaktiviteter. Och eftersom vi inte kan undervisa på ett bra sätt utan att veta var våra elever befinner sig, måste vi bedöma. Även om alla våra elever började från precis samma punkt (en högst osannolik situation!) Skulle var och en av dem inom kort att ha nått olika förståelse av det studerade materialet. Ett intressant exempel på detta kom i dagen 1991.

Några invändningar mot Dylan Wiliam | Johan Kants blogg. I går tisdag 27 september var den brittiska professorn Dylan Wiliam i Haninge för att föreläsa om lärares uppdrag i allmänhet och formativ bedömning i synnerhet. Dylan Wiliam är just nu het när det gäller just formativ bedömning, se vad Skolverket skriver om formativ bedömning.En mycket bra föreläsning, med många metodtips och ett riktigt bra problematiserande kring lärarrollen. Dylan Wiliam var också en mycket bra föreläsare. Men jag har några invändningar kring Dylan Wiliams föreläsning. Wiliam visade forskning där man har tittat på studieresultatet för elever.

Lärarna har använt sig av olika typer av feedback till olika grupper av elever och sedan dragit resultat av detta. Det forskarna har tittat på var huruvida elevernas resultat ökade om man gav dem: 1. poäng, 2. poäng+feedback, 3. feedback. Med poäng här menas resultat i ett relativt betygssystem, där ett visst antal poäng genererar ett visst betyg.

Jag har också invändningar kring Dylan Wiliams sätt att ge feedback. Papers. Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning. Dylan Wiliam. Dylan Wiliam. Dylan Wiliam. Dylan Wiliam. Stort behov av kompetensutveckling i engelska - Uppsala universitet. De senaste åren har vi hört många larmrapporter om de dalande resultaten i den svenska skolan, och inte minst om försämrade resultat i PISA-undersökningarna som mäter 15-åringars förmåga i matematik, naturkunskap och läsförståelse. Sverige behöver förbättra undervisningen i dessa ämnen, och en viktig del i kvalitetshöjningen är att ge lärarna en fördjupad kompetens med bra metoder och verktyg.

Men hur är det med andra ämnen då? Engelska till exempel, det är väl svenska elever jättebra på? Jodå, många svenska barn och ungdomar är fantastiskt duktiga på engelska och Sverige hävdar sig väl i internationella jämförelser. Men innebär det att engelskundervisningen i den svenska skolan fungerar tillräckligt bra på alla håll? Svaret på den frågan är faktiskt nej.

År 2011 fortsatte Skolinspektionen att undersöka engelska i grundskolans åk 6-9. Vi kan alltså konstatera att allt faktiskt inte är frid och fröjd när det gäller hur engelska undervisas i Sverige idag. Protokoll till Nya språket lyfter. The Best Free Documentary Websites. EdTechTeacher on Vimeo. Lågaffektivt bemötande. Språkutvecklande metoder - Kollegialt lärande UH. 8. Språkutvecklande metoder: Att skapa förförståelse Delat ansvar för dokumentationen/minnesanteckningar. En per gång! Vem börjar? Del 1: Uppföljning av auskultationerna: Hur har det gått med auskultationerna? Del 2: Koppling till studieroenkäten Exempel enligt elevenkäten: Är tydligHar strukturVarierad undervisningFörståelse (en elev som förstår förstör mindre) Wenn? Förförståelse? Del 3: Språkutvecklande metoder: Att skapa förförståelse. Språkutveckling Före läsning - Google Slides. December | 2014 | rektorjesper. Anna utvecklar Bedömning för lärande – Pedagog Malmö.

Anna Gullberg arbetar med att utveckla Bedömning för lärande, BFL, i Malmös skolor. Hennes arbete bygger på ett utökat kollegialt lärande på skolorna. Det kollegiala samtalet står i fokus. Hon vill att lärarna och även skolledningen ska mötas, diskutera, analysera och dela erfarenheter. – En gång i månaden träffas personalen i grupper och diskuterar bedömning, klassrumspraktik, förväntningar och hur de kan förändra olika förhållningssätt. Det är ett långsiktigt arbete i ett behagligt tempo, säger Anna Gullberg, utvecklingssamordnare, Pedagogisk Inspiration Malmö. Anna berättar att formativ bedömningskultur stärker läraren i arbetet med bedömning.

. – Lärarna behöver stöd som är anpassat till en förändrad bedömningspraktik. Alla ska känna igen sig Arbetet med utvecklingen av BFL har kommit igång på fyra grundskolor. . – Behoven på skolorna och förskolorna förändras, därför är konceptet levande och föränderligt, säger Anna och fortsätter: – I förskolan är ingången pedagogisk dokumentation.

Engelska | Läslyftet i Stockholm. Utvärderingen av Läslyftet för gymnasiet visar samma mönster som utvärderingen för grundskolan: Läslyftet är uppskattat av majoriteten och handledarna är mest nöjda, följt av rektorerna, medan lärarna är den grupp som är minst nöjd. Att handledarna är mest nöjda är kanske inte överraskande med tanke på att de (oftast) får tid i tjänsten för uppdraget och en utbildning. Följande är klippt ur Umeå universitets utvärdering av Läslyftet för gymnasiet (Carlbaum, Andersson & Hanberger, 2017): ”En majoritet av huvudmännen, rektorerna, handledarna och lärarna bedömde Läslyftet som ”mycket bra” eller ”ganska bra”. Svaret ”mycket bra” dominerade hos de tre första målgrupperna där handledarna var de mest positiva följt av rektorerna. Rektorerna bedömde att Läslyftet påverkat undervisningskulturen i kollektiv riktning.

Handledarnas erfarenheter under läsåret 2016/17 är i det stora hela att Läslyftet har fungerat bra på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Mejla mig, så skickar jag hela rapporten! (31) Språksprånget - en kompetensutveckling för lärare i moderna språk. Kompetensutveckling etc franska.