background preloader

So-ämnen

Facebook Twitter

Val, politik och demokrati

Staden geografi 8B/8C. So-sidor. Religion. Navigation. Människan/resurser. Mellankrigstiden2. Medeltiden. Massmedia. Livsfrågor. Landskapet omkring oss (Geografi 8B, 8C v40-) Judendom 8B/8C. Intressekonflikter. Inför nationellt prov. Historia. Hinduism/kastsystem/äktenskap. gLOBALISERING. GIS. Frihetstiden. Europa. Etiskagruppen. Ekonomi. Demokrati Diktatur Förvaltning. Arbete/försörjning. Förhandsvisa cirkel - Globalisering - Lärcirkelverktyget. Allt vi gör påverkar människor, djur och natur runt om i världen!

Förhandsvisa cirkel - Globalisering - Lärcirkelverktyget

Idag finns det i princip inga samhällen som är helt isolerade från andra. Vi lever i en global värld där vi människor blir allt mer beroende av varandra. Saker som för bara några årtionden tillbaka uppfattades som exotiska, känns idag självklara. Man skulle nästan kunna säga att vi har världen i våra hem. Vi har svenska kläder gjorda i Bangladesh och Pakistan, sydda av människor vars arbetsgivare är svenska klädjättar som HM och Lindex. Den här Burken Omega3 t ex, är tillverkad i Norden. Den globala ekonomin har inga gränser, varor, tjänster, pengar/kapital och information rör sig över nationsgränser på en global marknad. Den politiska makten flyttar uppåt, till överstatliga och mellanstatliga organ, från nationalstater. I den här lärcirkeln kommer du att få lära dig om globaliseringen, vad globaliseringen innebär och vilka effekter globaliseringen har på vår värld. Häng med! Första världskriget – Mikaels Skola. I arbetsområdet Första världskriget tar vi upp de bakomliggande orsakerna till att det utbryter ett världskrig, kopplat till 1800-talets och det tidiga 1900-talets imperialism, nationalism, industrialisering och allianssystem.

Första världskriget – Mikaels Skola

Fokus ligger på utvecklingslinjerna. Varför uppstod ett krig? Hur förlöpte det och vad blev konsekvenserna? Området behandlar också framväxten av de europeiska demokratierna, såväl i Sverige som i andra delar av Europa och kampen för rösträtt som sker parallellt med kriget. Vi kommer också arbeta med historiska källor vad de säger och hur de ska tolkas. Första världskrigets bakgrund och orsaker Quiz/Reflektion – Första världskrigets orsaker Material: Första världskriget/ Självärdering. Klostrens organisation. Tillbaka Munkklostren leddes av en abbot och nunneklostren av en abbedissa.

Klostrens organisation

Till sin hjälp hade de en prior respektive priorinna. En del av munkarna var prästvigda. De fick leda mässan, döpa, konfirmera, viga, ta emot bikt och begrava. Nunneklostren besöktes dagligen av prästvigda munkar eller predikarebröder (se "tiggarordnar") som förrättade mässan tillsammans med dem. I klostren fanns det också lekbröder eller leksystrar. Livsfrågor. Svårt att hitta andlig vägledning Kyrkan fungerar i regel inte längre som vägledare i etiska frågor och kan av den orsaken inte heller svara på våra livsfrågor.

Livsfrågor

De flesta av oss har därför inte några religiösa vägledande normer att falla tillbaka på utan måste istället hela tiden avgöra själva vad som är rätt och fel i olika situationer. De tidigare kyrkliga och mera entydiga normsystem har idag ersatts av en moralisk och värdemässig mångfald där vi själva förutsätts att skapa vår egen livsåskådning som överstämmer med vår bild av verkligheten. Därutöver har inte heller familjen och skolan samma normförmedlande förmåga som tidigare.

Istället är det nu vanligtvis kamratgruppen som har det viktigaste inflytandet över våra normer. Denna förändring har att göra med att familjemönstren har förändrats. Individualism har blivit ett svenskt ideal Ungdomarna i Sverige uppfostras till självständighet där oberoende av andra människor har blivit ett ideal. Vi är alla sökare. Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9.

Politik & ideologier - hur styrs Sverige? - SO med Johanna. Vi lever i samhällen där vi måste samarbeta och hålla samman på olika sätt för att få bra och väl fungerande samhällen.

Politik & ideologier - hur styrs Sverige? - SO med Johanna

Det gäller så väl i samhällen nära oss, så kallade närsamhällen som t.ex. familjen, skolan och kommunen, som i mer avlägsna och större världssamhällen, som t.ex. EU eller FN. För att fatta beslut i frågor som berör många människor behövs politik. Inom politiken diskuteras tankar och idéer kring olika lösningar i gemensamma frågor, det vill säga frågor som rör många som t.ex. utbildning, vård, arbete och miljö.

I detta arbetsområde kommer du att få sätta dig in i just begrepp som samhälle, politik, ideologi och jämföra olika styrelsesätt och hur Sverige styrs. Vad har vi gjort & vad ska vi göra: V. 35 (25-30 augusti) Presentation av mig och ämnenaUtdelning av materialUpprättande av trygghetsreglerLÄXA: läsa och titta igenom s. 1-5 i texthäftet inför lektionen v. 36 V. 36 (1-7 september) V. 37 (8-14 september) V. 39 (22-28 september) V. 40 (29-5 oktober) V. 41 (6-12 oktober) Spela Bilspelet med övningen alla ordklasser, gjord av klojs på Glosor.eu.

Sverige i siffror - för lärare och elever. Terrakottaarméns nya hemligheter 2623727. Timelapse – Google Earth Engine. Upplysning/Revolution/industrialisering. Världsreligionerna - likheter och skillnader. World and Continents - Print Free Maps Large or Small.