background preloader

Pedagogisk ledare

Facebook Twitter

Så klarar du de svåra mötena bättre. – Ett vanligt misstag tjänstemän gör är att inte inse att de behöver vara peda­goger för att smidigt kunna hantera möten med medborgare.

Så klarar du de svåra mötena bättre

Specialist­kompetens måste förpackas så att den kan tas emot. Lärarutbildningen storsatsar på ledarskap. Ledarskapets plats i lärarutbildningen har diskuterats flitigt inom lärarkåren under de senaste åren.

Lärarutbildningen storsatsar på ledarskap

Uppsala universitet valde för några år sedan att göra en extrasatsning på ledarskap i lärarutbildningen – en unik sådan. Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor. Som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder du förändringsarbetet, och engagerar din personal i det.

Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor

Din uppgift är att göra strategiska vägval som leder till att undervisningen utvecklas och måluppfyllelsen ökar. I det ingår också hur administrationen ska göras mer effektiv så att lärare får mer tid för undervisningen. Du behöver inte kunna samma saker som din personal men du behöver kunna förstå deras pedagogiska användning av digitala verktyg och digitalt material för att kunna fatta rätt beslut och ge stöd. Som skolledare och beslutsfattare behöver du ha kunskap om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner hur digitala verktyg, nätverk, och olika läromedel ska samverka på bästa sätt hur ni kartlägger, och planerar skolutveckling baserad på fakta och forskning hur ni gör och förankrar strategiska vägval hur ni gör och kommunicerar en utvecklingsplan med lång- och kortsiktiga mål Leda digitalisering - kompetensutveckling för skolledare och beslutsfattare.

Kan en hatt vara en hjälp vid ett textsamtal? För väldigt många år sedan läste jag en artikel i Lärarnas Tidning.

Kan en hatt vara en hjälp vid ett textsamtal?

Artikeln handlade om en svensklärare som hade besökt Nya Zeeland. UNDERVISNINGSPROCESSEN. Framsida. Framsida. Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm. Professor Viviane Robinson från Aucklands universitet på Nya Zeeland har forskat kring hur pedagogiskt ledarskap hos rektorer och lärare kan stödja elevers lärande och resultat.

Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm

I sina studier har hon kommit fram till en modell med fem dimensioner för effektivt skolledarskap. Sätt mål och skapa tydliga förväntningar.Gör en strategisk resursfördelning utifrån verksamheten.Säkerställ undervisningens kvalitet.Led lärares lärande och utveckling.Säkerställa att skolmiljön är trygg och säker. ​Pedagogiskt ledarskap. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

​Pedagogiskt ledarskap

Lärarförbundet Skolledare har tagit fram förtydliganden och ställningstaganden till vad det pedagogiska ledarskapet är och ska innehålla. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon. Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. Nedan följer förtydliganden och ställningstaganden. Förtydligande av det pedagogiska ledarskapet Vi menar att undervisningen är kärnan och utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten och den är därmed central för det pedagogiska ledarskapet.

Ställningstaganden Lärarförbundet Skolledare bedömer idag att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. 10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom. Många elever med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd får inte det stöd de behöver i skolan, vilket kan få förödande konsekvenser.

10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom

Här har jag samlat mina bästa tips på vad du som jobbar som lärare och har elever med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska diagnoser bör tänka på. 1. Ha inga förutfattade meningar om hur barn med Aspergers syndrom ska fungera. Personer med Aspergers syndrom är olika varandra och behöver stöd med olika saker. När du får ett barn med Aspergers syndrom i din klass, lär känna barnet som individ. En blogg om Ånge kommuns skolutvecklingsarbete. Framgång i undervisningen. Det finns fem nyckelfaktorer som är avgörande för en bra lärare och en framgångsrik undervisning enligt aktuell forskning.

Framgång i undervisningen

En sammanfattning av forskning på området gjord av Skolinspektionen pekar tydligt på några nyckelfaktorer. Rektors förutsättningar som pedagogisk ledare. Eller när skolans pedagogiska helhet utgörs av administrativa fragment.

Rektors förutsättningar som pedagogisk ledare

Jag är chef för administrationen på en kommunal grundskola i Stockholm. Under de senaste 8 åren har jag som del av skolledningen arbetat nära två olika rektorer och fått god inblick i vad deras arbete består av. Det här är min bild av rektorsuppdragets nuvarande problematik. Rektorer är tillsatta för att vara pedagogiska ledare och utvalda för sin förmåga att just leda pedagogiskt arbete. De är nästan uteslutande i grunden pedagoger, utbildade lärare, som klättrat till chefspositioner. Koden till bättre lärande. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna. Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen. Gymnasium Nacka & Stockholm - Young Business Creatives.

Det pedagogiska ledarskapet, entreprenörskap och att ha roligt Detta lilla inlägg kommer just att handla om det som rubriken säger pedagogiskt ledarskap, entreprenörskap och att ha roligt. Eftersom jag är ny rektor på skolan anser jag det viktigt att få reda på mer om det viktigaste av allt på YBC, alltså undervisningen. Jag håller just nu på att göra lektionsbesök hos alla lärare. Jag ska direkt erkänna att det är svårt att hitta tiden för att göra detta eftersom rektor har väldigt många uppgifter att göra, men i vår nya skollag står det också tydligt att ”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor..... och han/hon ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas” (Skollagen, kap. 2, § 8). Den första lektionen jag besökte var en lektion i Biology på IB-programmet. Den andra lektionen jag besökte var en lektion i Företagsekonomi på Ekonomiprogrammet. En blogg om Ånge kommuns skolutvecklingsarbete. Tankar i tiden från Lund.

Här kommer Will Schutz och Susan Wheelan olika syn på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns över 100 olika teorier om gruppers utveckling, men WLs och SLs är kanske de ”tyngsta”/vanligaste namnen. Att ha koll på grupputveckling är nödvändigt om ett företagande ska utvecklas. Innovating Pedagogy 2014 – en spännande pedagogisk framsyn. Många känner till de tekniska framsyner som publiceras årligen av New Media Consortium under namnet Horizon Report. Den finns i olika utgåvor som den årliga rapporten och nu senast en europeisk version. I början av nästa år kommer en skandinavisk rapport att publiceras. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv.

Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen.

Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar. Så lappar du ihop arbetsplatsträffen. På arbetsplatsträffen ska medarbetarna bjudas in till dialog och delaktighet. Det är i alla fall tanken, men de flesta har suttit på arbetsplatsträffar där det inte blivit som det är tänkt. Nyckeln är noggrann planering. ERIKSSON LINDVALL. Rektor.pdf. Strukturerade%20samtal%20Lathud. Handledning kontra lärledning. Motivationsvideon hela världen talar om just nu. Lektionsobservationer.