background preloader

Pedagogisk ledare

Facebook Twitter

Rektorn som räddade problemskolan. Det har gått nästan på dagen 30 år.

Rektorn som räddade problemskolan

Hamid Zafar är fortfarande i Biskopsgården, men nu i rollen som rektor. Vi befinner oss på Sjumilaskolans expedition, i ett spartanskt konferensrum med utsikt över idrottshallen. Skoldagen är slut. Ett par killar dröjer sig kvar ute på skolgården med en fotboll. Ledarskapspodden. Lorraine Monroe och skolan - passion, krav och disciplin 6 juni 2016 kl 17:00 - Barndomens betydelse. Simon Sinek: Hur stora ledare inspirerar till handling. Lorraine Monroe och skolan - passion, krav och disciplin 6 juni 2016 kl 17:00 - Barndomens betydelse. Rektorn som räddade problemskolan. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet - Sara Bruun. Tema Rektor - forskning. Vad är pedagogiskt ledarskap?

Tema Rektor - forskning

Termen pedagogiskt ledarskap har använts för att beskriva rektorns ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten vid en skola. Dock saknar begreppet tydlig definition. Redan 1946 års skolkommission lyfte att rektor har ett ansvar att leda det pedagogiska arbetet men samtidigt betonade den att "den enskilde lärarens frihet att utforma undervisningen på sitt eget sätt måste betraktas som principiellt oantastbar". En central fråga i dagens debatt är: Kan en rektor utöva pedagogiskt ledarskap vid en skola utan förstahandsinformation kring vad som pågår i klassrummet?

Svarar man ja på den frågan kommer definitionen av pedagogiskt ledarskap att handla om styrning och ledning av en skolas resurser för pedagogisk verksamhet, och för generell skol- och kompetensutveckling. Svarar man nej på frågan blir det naturligt att säga att rektors pedagogiska ledarskap måste omfatta besök i klassrummen när undervisning pågår. Så klarar du de svåra mötena bättre. – Ett vanligt misstag tjänstemän gör är att inte inse att de behöver vara peda­goger för att smidigt kunna hantera möten med medborgare.

Så klarar du de svåra mötena bättre

Specialist­kompetens måste förpackas så att den kan tas emot. Lärarutbildningen storsatsar på ledarskap. Ledarskapets plats i lärarutbildningen har diskuterats flitigt inom lärarkåren under de senaste åren.

Lärarutbildningen storsatsar på ledarskap

Uppsala universitet valde för några år sedan att göra en extrasatsning på ledarskap i lärarutbildningen – en unik sådan. Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han brinner för att utbilda blivande lärare i ledarskap i klassrummet och andra kunskaper som ger en effektiv undervisning. Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor. Att organisera personalens arbete med diskussionsunderlaget Det är en fördel om exempelvis en IKT-pedagog eller förstelärare med utvecklingsuppdrag inom digitalisering kan delta i planeringen.

Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor

Finns det centrala IKT-pedagoger eller motsvarande hos huvudmannen kan de också medverka. Kan en hatt vara en hjälp vid ett textsamtal? UNDERVISNINGSPROCESSEN. Framsida. Framsida. Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm. Professor Viviane Robinson från Aucklands universitet på Nya Zeeland har forskat kring hur pedagogiskt ledarskap hos rektorer och lärare kan stödja elevers lärande och resultat.

Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm

I sina studier har hon kommit fram till en modell med fem dimensioner för effektivt skolledarskap. Sätt mål och skapa tydliga förväntningar.Gör en strategisk resursfördelning utifrån verksamheten.Säkerställ undervisningens kvalitet.Led lärares lärande och utveckling.Säkerställa att skolmiljön är trygg och säker. Viviane Robinson kallar detta elevnära ledarskap och menar att det finns tre viktiga egenskaper som en skolledare bör ha för att utöva ett effektivt ledarskap. ​Pedagogiskt ledarskap. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

​Pedagogiskt ledarskap

Lärarförbundet Skolledare har tagit fram förtydliganden och ställningstaganden till vad det pedagogiska ledarskapet är och ska innehålla. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon. Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. Nedan följer förtydliganden och ställningstaganden. Förtydligande av det pedagogiska ledarskapet Vi menar att undervisningen är kärnan och utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten och den är därmed central för det pedagogiska ledarskapet. 10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom. Många elever med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd får inte det stöd de behöver i skolan, vilket kan få förödande konsekvenser.

10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom

Här har jag samlat mina bästa tips på vad du som jobbar som lärare och har elever med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska diagnoser bör tänka på. 1. Ha inga förutfattade meningar om hur barn med Aspergers syndrom ska fungera. En blogg om Ånge kommuns skolutvecklingsarbete. Framgång i undervisningen. Det finns fem nyckelfaktorer som är avgörande för en bra lärare och en framgångsrik undervisning enligt aktuell forskning.

Framgång i undervisningen

En sammanfattning av forskning på området gjord av Skolinspektionen pekar tydligt på några nyckelfaktorer. 1. Rektors förutsättningar som pedagogisk ledare. Eller när skolans pedagogiska helhet utgörs av administrativa fragment.

Rektors förutsättningar som pedagogisk ledare

Jag är chef för administrationen på en kommunal grundskola i Stockholm. Under de senaste 8 åren har jag som del av skolledningen arbetat nära två olika rektorer och fått god inblick i vad deras arbete består av. Det här är min bild av rektorsuppdragets nuvarande problematik. Rektorer är tillsatta för att vara pedagogiska ledare och utvalda för sin förmåga att just leda pedagogiskt arbete. Koden till bättre lärande. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun. De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna.

Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen. Gymnasium Nacka & Stockholm - Young Business Creatives. En blogg om Ånge kommuns skolutvecklingsarbete. Tankar i tiden från Lund. Här kommer Will Schutz och Susan Wheelan olika syn på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns över 100 olika teorier om gruppers utveckling, men WLs och SLs är kanske de ”tyngsta”/vanligaste namnen. Att ha koll på grupputveckling är nödvändigt om ett företagande ska utvecklas. Innovating Pedagogy 2014 – en spännande pedagogisk framsyn. Många känner till de tekniska framsyner som publiceras årligen av New Media Consortium under namnet Horizon Report. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv.

Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. Så lappar du ihop arbetsplatsträffen. ERIKSSON LINDVALL. Rektor.pdf. Strukturerade%20samtal%20Lathud. Handledning kontra lärledning. Motivationsvideon hela världen talar om just nu. Lektionsobservationer.