background preloader

Pedagogisk ledare

Facebook Twitter

Rektorn som räddade problemskolan. Det har gått nästan på dagen 30 år. Hamid Zafar är fortfarande i Biskopsgården, men nu i rollen som rektor. Vi befinner oss på Sjumilaskolans expedition, i ett spartanskt konferensrum med utsikt över idrottshallen. Skoldagen är slut. Ett par killar dröjer sig kvar ute på skolgården med en fotboll. Här gick Hamid Zafar själv i skola som barn, några stenkast från Friskväderstorget och familjens dåvarande bostad på femte våningen i ett stort vitt höghus. Av den spinkige flyktingpojken Hamid Zafar har det blivit en bildningsvurmande karl med stort brunt skägg och de sannolikt bredaste skuldrorna inom svenskt skolväsende. Som uppvuxen i området visste Hamid Zafar vad han gav sig in på när han blev headhuntad till jobbet som rektor med uppdrag att ”vända” Sjumilaskolan – eller gjorde han det?

”Skolinspektionens rapport var beckmörk läsning. Skolinspektionen skildrade en kaotisk situation där frånvaron av studiero var närmast total. Ja, varför? Här är åtgärdspaketet Hamid Zafar upprättade: Ledarskapspodden | Lyssna här | Poddtoppen.se. Lorraine Monroe och skolan - passion, krav och disciplin 6 juni 2016 kl 17:00 - Barndomens betydelse.

Simon Sinek: Hur stora ledare inspirerar till handling. Lorraine Monroe och skolan - passion, krav och disciplin 6 juni 2016 kl 17:00 - Barndomens betydelse. Rektorn som räddade problemskolan. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet - Sara Bruun. Att vara lärare idag är sannerligen komplext och inget yrke som du bara kan läsa dig till att bli bra på. Jag skulle säga att det är ett hantverk som kräver ganska många timmars övning för att bli riktigt skicklig på. När jag började jobba som lärare för cirka tjugo år sedan tappade jag ofta humöret och blev rasande på de elever som inte lydde eller gjorde tilldelade uppgifter som de skulle.

Det ledde till att det förvisso var väldigt tyst och lugnt i klassrummet och när rektor gjorde lektionsbesök tyckte han att jag hade mycket god ordning. En dag kom sexornas klassföreståndare och berättade att flera flickor inte vågade komma till mina tysklektioner då de kände sig rädda för att jag skulle bli arg eller säga till dem strängt. Jag uppfattas fortfarande som sträng och det är en god ordning i mitt klassrum. Uttrycket att bygga relation får verkligen inte förväxlas med att vara ”kompis” med eleverna.

I den stökigaste gruppen valde jag en skönlitterär bok med omsorg. Tema Rektor - forskning. Vad är pedagogiskt ledarskap? Termen pedagogiskt ledarskap har använts för att beskriva rektorns ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten vid en skola. Dock saknar begreppet tydlig definition. Redan 1946 års skolkommission lyfte att rektor har ett ansvar att leda det pedagogiska arbetet men samtidigt betonade den att "den enskilde lärarens frihet att utforma undervisningen på sitt eget sätt måste betraktas som principiellt oantastbar". En central fråga i dagens debatt är: Kan en rektor utöva pedagogiskt ledarskap vid en skola utan förstahandsinformation kring vad som pågår i klassrummet?

Svarar man nej på frågan blir det naturligt att säga att rektors pedagogiska ledarskap måste omfatta besök i klassrummen när undervisning pågår. Den roll för rektor som framtonar i den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 (2010:800) betonar rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas kompetensutveckling. Hur har rollen som rektor förändrats? Nej. Nej. Så klarar du de svåra mötena bättre | Publikt. – Ett vanligt misstag tjänstemän gör är att inte inse att de behöver vara peda­goger för att smidigt kunna hantera möten med medborgare. Specialist­kompetens måste förpackas så att den kan tas emot. Du bör därför inte uppträda alltför byråkratiskt eller för personligt, säger utbildningskonsulten Katarina Weiner Thordarson. Hon har skrivit boken Professio­nellt bemötande och utvecklat ett bemötande­spel.

Grundläggande för det goda mötet är, enligt henne, att på allvar sätta sig in i den andres situation. Även beteendevetaren och pedagogen Lena Skogholm har fördjupat sig i ämnet. Enligt Lena Skogholm kan alla utveckla sin bemötandekompetens. Lena Skogholm och Katarina Weiner Thordarson betonar båda att inledningsfasen är avgörande för hur mötet utvecklas. . – Det gäller att göra personen till en samarbetspartner. Som tjänsteman bör man också ange ramar för samtalet. Om samtalet hakar upp sig – pröva trampolinmeningar, råder Lena Skogholm.

Lärarutbildningen storsatsar på ledarskap. Ledarskapets plats i lärarutbildningen har diskuterats flitigt inom lärarkåren under de senaste åren. Uppsala universitet valde för några år sedan att göra en extrasatsning på ledarskap i lärarutbildningen – en unik sådan. Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han brinner för att utbilda blivande lärare i ledarskap i klassrummet och andra kunskaper som ger en effektiv undervisning. – Det är jätteviktigt i dag att ha ett bra ledarskap i klassrummet. Under en ledarskapskurs som pågår i fyra till fem veckor lär vi studenterna allt vi kan för att bli skickliga på att leda elever. Det är ett mycket gediget paket som universitetet erbjuder. . – Vi har satsat extra medel, undervisningstimmar och utvecklingsresurser för att alla studenter ska vara så väl förberedda som möjligt och bli goda ledare. – Studenterna får öva på olika centrala ledarskaps- och undervisningsfärdigheter.

. – Ja, det skulle jag säga. Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor. Att organisera personalens arbete med diskussionsunderlaget Det är en fördel om exempelvis en IKT-pedagog eller förstelärare med utvecklingsuppdrag inom digitalisering kan delta i planeringen. Finns det centrala IKT-pedagoger eller motsvarande hos huvudmannen kan de också medverka. Planeringsgruppen bör börja med att läsa igenom materialet på samma sätt som beskrivs ovan och sedan gå igenom diskussionsunderlaget.

Indelning: Organisera gärna personalen i grupper om 3–6 personer och utgå från hur ni är organiserade. Det är bra om personalen jobbar i ämnesöverskridande grupper. Tid: Planera in den individuella förberedelse och de kollegiala möten som arbetet med diskussionsunderlagen föreslår. Så här har vi tänkt upplägget i diskussionsunderlaget: Se, läs och fundera på egen hand (ca 90-120 min). Personalens digitala kompetens Med rätt kompetens är skolans personal väl förberedd. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att analysera personalens och skolans behov.

Kan en hatt vara en hjälp vid ett textsamtal? För väldigt många år sedan läste jag en artikel i Lärarnas Tidning. Artikeln handlade om en svensklärare som hade besökt Nya Zeeland. Med sig hem hade läraren en idé om att utveckla läsandet och lyfta samtalet om det lästa till en ny nivå. Artikeln i tidningen hette Hatten på för läsecirkeln.

Läscirkeln går ut på att eleven läser en text eller en bok och reflekterar kring texten ur olika perspektiv. Det är där de så kallade hattarna kommer in. Gul hatt – positivt. Förutom hattarna kan eleverna få olika roller när de läser en text eller bok, rollerna ser ut så här; Ordföranden. Artikeln publicerades 2009 och jag har sedan dess använt mig av detta i min egen undervisning på elever från år 2-6. Det jag har lärt mig genom åren är att arbeta igenom alla delar noggrant innan för att få det bästa resultatet. Jag börjar med att leta fram en text och oftast hittar jag texterna på en läsande klass. När hattarna är klara går vi på de olika rollerna. UNDERVISNINGSPROCESSEN.

Framsida. Framsida. Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm. Professor Viviane Robinson från Aucklands universitet på Nya Zeeland har forskat kring hur pedagogiskt ledarskap hos rektorer och lärare kan stödja elevers lärande och resultat. I sina studier har hon kommit fram till en modell med fem dimensioner för effektivt skolledarskap. Sätt mål och skapa tydliga förväntningar.Gör en strategisk resursfördelning utifrån verksamheten.Säkerställ undervisningens kvalitet.Led lärares lärande och utveckling.Säkerställa att skolmiljön är trygg och säker. Viviane Robinson kallar detta elevnära ledarskap och menar att det finns tre viktiga egenskaper som en skolledare bör ha för att utöva ett effektivt ledarskap.

En rektor ska ha relevant pedagogisk kunskap, kunna lösa komplexa problem och bör fokusera på att bygga relationer. – Rektorer måste fokusera på att bygga tillitsfulla relationer med alla olika grupper som är involverade i ett barns utbildning – andra rektorer, lärare, sina chefer och med eleverna. Alla kan vara ledare Bygg goda relationer. ​Pedagogiskt ledarskap. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Lärarförbundet Skolledare har tagit fram förtydliganden och ställningstaganden till vad det pedagogiska ledarskapet är och ska innehålla. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon. Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. Nedan följer förtydliganden och ställningstaganden. Hela texten kan du hitta som nedladdningsbar pdf här på sidan.

Förtydligande av det pedagogiska ledarskapet Vi menar att undervisningen är kärnan och utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten och den är därmed central för det pedagogiska ledarskapet. Ställningstaganden Lärarförbundet Skolledare bedömer idag att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. 10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom | Paula Tilli. Många elever med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd får inte det stöd de behöver i skolan, vilket kan få förödande konsekvenser.

Här har jag samlat mina bästa tips på vad du som jobbar som lärare och har elever med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska diagnoser bör tänka på. 1. Ha inga förutfattade meningar om hur barn med Aspergers syndrom ska fungera. Personer med Aspergers syndrom är olika varandra och behöver stöd med olika saker. När du får ett barn med Aspergers syndrom i din klass, lär känna barnet som individ. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Boka mig för en föreläsning Jag föreläser om Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv. Mina böcker. Lars skolutvecklingsblogg | En blogg om Ånge kommuns skolutvecklingsarbete. Framgång i undervisningen | Lärarsidan. Det finns fem nyckelfaktorer som är avgörande för en bra lärare och en framgångsrik undervisning enligt aktuell forskning. En sammanfattning av forskning på området gjord av Skolinspektionen pekar tydligt på några nyckelfaktorer. 1.

Vi måste tro att våra elever kan! Forskning visar att om vi har höga förväntningar på våra elever och tror att de kan lära sig kommer våra elever att prestera bättre. Vår undervisning bör utmana våra elever och vi måste ha höga förväntningar på dem och känna tillit till deras kapacitet och detta kommer att leda till att vi förstärker deras motivation och självförtroende att klara av uppsatta mål. 2. 3. 4. 5. Det visar sig gång på gång i forskningsresultat att vi lärare är den viktigaste faktorn för att uppnå goda resultat och en meningsfull undervisning. Läs Skolinspektionens sammanfattning ”Framgång i undervisningen” Testa Lärarsidan utan kostnad.

Rektors förutsättningar som pedagogisk ledare | Sidospår. Eller när skolans pedagogiska helhet utgörs av administrativa fragment. Jag är chef för administrationen på en kommunal grundskola i Stockholm. Under de senaste 8 åren har jag som del av skolledningen arbetat nära två olika rektorer och fått god inblick i vad deras arbete består av. Det här är min bild av rektorsuppdragets nuvarande problematik.

Rektorer är tillsatta för att vara pedagogiska ledare och utvalda för sin förmåga att just leda pedagogiskt arbete. De är nästan uteslutande i grunden pedagoger, utbildade lärare, som klättrat till chefspositioner. Ambitionen och viljan att utföra ett övergripande pedagogiskt uppdrag är det som drivit de här människorna att ta på sig det stora ansvar som en rektorstjänst innebär. Inom en vanlig grundskola F-9 inryms en mängd olika verksamheter. Det står rätt uppenbart att uppdraget som pedagogisk ledare, den tjänst med tillhörande pedagogiska kompetenser som tillsatts av huvudmannen, lätt äts upp av andra frågor.

Koden till bättre lärande. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun. De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna. Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen. Det betyder att alla de små eleverna skulle gå under öppningen där sjätteklasseleverna kunde stå och titta och, inte minst, spotta på dem.

Det är min erfarenhet att skolan kommer att ha problem med sjätteklasselever som spptter de små elever i håret när de är på väg in i matsalen. Så kommunen bygger ett beteendeproblem om de fasthåller formen. Byggnaders utformning har stor betydelse för människans beteende. Direkt sinnesmässig påverkan Ren beteendeförstärkning. Gymnasium Nacka & Stockholm - Young Business Creatives. Det pedagogiska ledarskapet, entreprenörskap och att ha roligt Detta lilla inlägg kommer just att handla om det som rubriken säger pedagogiskt ledarskap, entreprenörskap och att ha roligt. Eftersom jag är ny rektor på skolan anser jag det viktigt att få reda på mer om det viktigaste av allt på YBC, alltså undervisningen. Jag håller just nu på att göra lektionsbesök hos alla lärare. Jag ska direkt erkänna att det är svårt att hitta tiden för att göra detta eftersom rektor har väldigt många uppgifter att göra, men i vår nya skollag står det också tydligt att ”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor..... och han/hon ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas” (Skollagen, kap. 2, § 8).

Den första lektionen jag besökte var en lektion i Biology på IB-programmet. Lektionen handlade om diabetes och påverkan på hjärnan. Det var ett svårt tema för mig som inte var insatt i ämnet och självklart var allt på engelska. /Oskar Sjögren, rektor. Lars skolutvecklingsblogg | En blogg om Ånge kommuns skolutvecklingsarbete. Gruppers utveckling | Tankar i tiden från Lund.

Här kommer Will Schutz och Susan Wheelan olika syn på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns över 100 olika teorier om gruppers utveckling, men WLs och SLs är kanske de ”tyngsta”/vanligaste namnen. Att ha koll på grupputveckling är nödvändigt om ett företagande ska utvecklas. Will Schutz och Susan Wheelan ligger bakom den vanligaste, eller ska vi kanske säga ”tyngsta” (om man med tyngsta, menar mest ”praktiska”), grupp/ledarskapskursen i Sverige, UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). (se även Psykologiguiden som också beskriver grupputveckling, UGL-akademin som beskriver Wheelans IMGD-modell). I de modeller som beskriver hur grupper utvecklas så går en grupp under sin utveckling igenom tre eller fyra faser (någon författare har fem steg, vi ska strax se att de alla dock liknar varandra). En annan författare Bruzélius & Skärvad beskriver, på liknande sätt, fyra steg (källa): Gruppens utveckling enligt Will Schutz FIRO modell från 1958 Detta låter bra.

Innovating Pedagogy 2014 – en spännande pedagogisk framsyn. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Så lappar du ihop arbetsplatsträffen | Chefen i fokus. ERIKSSON LINDVALL. Rektor.pdf. Strukturerade%20samtal%20Lathud. Handledning kontra lärledning. Motivationsvideon hela världen talar om just nu.

Lektionsobservationer.