background preloader

BFL

Facebook Twitter

Gör lärandet synligt. Synligt lärande är en översättning av Visible learning, en två år gammal studie av professor John Hattie i Nya Zeeland.

Gör lärandet synligt

Det är en metastudie, alltså en rapport eller studie av olika studier. John Hattie har tittat på mer än 50 000 studier av över 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat, och sammanställt dem i Visible Learning. HattieSkolverket. Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare. Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat.

Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare

Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv. Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelse. Responsen sätter spår i hjärnan. Konkret feedback fungerar bäst. Vässa responsen med äldre elever by patriciadiaz. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet.

Lust att lära - motivation. Rättssäker bedömning och dokumentation. Motivation och inställning till lärande. I mitt förra inlägg – ”Förväntningar och beröm – när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt” skrev jag om beröm och att det måste ges på rätt sätt, i lagom dos och med tajming för bästa effekt och att det rent av kan vara skadligt att ge beröm på fel sätt.

Motivation och inställning till lärande

Att ge beröm till elever innebär en”yttre motivation”. Den ”inre motivationen” är elevernas egen lust och drivkraft som tar dem framåt. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds. Good assessment is frequent assessment.

10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds

Any assessment is designed to provide a snapshot of student understand—the more snapshots, the more complete the full picture of knowledge. On its best day, an assessment will be 100% effective, telling you exactly what a student understands. More commonly, the return will be significantly lower as the wording of questions, the student’s sense of self-efficacy, or other factors diminish their assessment performance. It sounds obvious, but a student is a human being with an entire universe of personal problems, distraction, and related challenges in recalling the information in the form the assessment demands. This makes a strong argument for frequent assessment, as it can be too easy to over-react and “remediate” students who may be banging against the limits of the assessment’s design rather than their own understanding. Simple Assessments The word “simple” here is misleading. Embedded Formative Assessment - Dylan Wiliam.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Stödstrukturer, en väg att nå målet. Stanna upp och fundera över nästa steg i lärandet och undervisningen, och att faktiskt vara helt överens om det steget.

Stödstrukturer, en väg att nå målet

Det har vi gjort, elever och jag. Vi är på väg mot kunskapskraven i religion som handlar om världsreligionerna: Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.Lgr 11 s.192. C Lundahl.pdf. Multimodala delar missas i bedömning av text. – Det som kommer fram i studien när det gäller bedömning är att andra uttryckssätt än talad och skriven text knappast bedöms alls.

Multimodala delar missas i bedömning av text

Det finns starka traditioner inom skolan att förlita sig på i synnerhet skrivet språk vid bedömning, säger Anna-Lena Godhe. Syftet med avhandlingsprojektet har varit att öka förståelsen om vad det innebär när elever på gymnasiet gör texter där flera olika uttryckssätt finns med, så kallade multimodala texter. Tvetydiga uppgifter – När fler och fler elever har tillgång till egna datorer i skolan så blir det också möjligt, och relativt enkelt, att skapa multimodala texter. Det är därför intressant att ta reda på både vad eleverna gör när de skapar dessa texter och hur texterna sen förhåller sig till skolans regelsystem där bedömning är en väsentlig del säger Anna-Lena Godhe. iPads. Lär dig grunderna. Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande”

Lär dig grunderna

Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx. Bedömning. Webbaserad kurs om bedömning. Vi erbjuder fortbildning och kompetensutveckling inom bedömning och betygssättning.

Webbaserad kurs om bedömning

Svag koppling mellan mål och bedömning. Kopplingen mellan undervisning, mål med undervisning och bedömning är svag i grundskolans årskurs 1-3, visar en rapport från Skolinspektionen.

Svag koppling mellan mål och bedömning

I ”Vi har inte satt ord på det” är lärares kunskapsbedömning i grundskolans tidigare år i fokus. Generellt visas att lärarna har svårt att göra bedömningar utifrån kursplanerna. Formativt lärande. Vad är Lesson study och Learning study? Lektionens ramar och lektionens viktiga avslutning.

En lärmodul i bedömning del 1 planeringsprocessen.doc. Lärmoduler i bedömning. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Educational Technology and Mobile Learning: A Must Have Questioning Toolkit for Teachers and Educators. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf.