background preloader

Evagullik

Facebook Twitter

Bedömning

Matte. NO. Fantastic Fish Tikka Curry. Play this quiz now! Bedömning och betyg. Bedömningar görs både formativt för att kontinuerligt utvärdera undervisningen och summativt för att till exempel sätta betyg.

Bedömning och betyg

En form av bedömning är också vilka anpassningar av undervisningen eleven behöver. Slututvärdering gör man när eleven slutar skolår 9. Undervisningsutvärdering ska ske fortlöpande under hela skoltiden. Bedömning bör i första hand inriktas på vad eleven kan, och vilket som blir nästa steg i undervisningen, för att eleven ska kunna nå målen. Planering av undervisningen Det går inte att skilja undervisning från bedömning. Hur skall undervisningen anpassas för att möta elevens behov och förkunskaper?

Bedömning av undervisningens resultat Läraren behöver göra en bedömning av de kunskaper och färdigheter som eleverna utvecklar genom undervisningen. Inför betygssättningen är de kunskaper och färdigheter eleven visar inom den ordinarie undervisningen är lika viktiga för bedömning och betygssättning som prov och inlämningsuppgifter. Var provet tillräckligt anpassat? Assessment for Learning in STEM Teaching - University of Leeds. Assessment for Learning is a term that’s widely used in education, but applied in ways that are variable in their effectiveness.

Assessment for Learning in STEM Teaching - University of Leeds

This free online course - designed for STEM teachers in primary and secondary schools, and sixth form and further education (FE) colleges - will help you understand and use it more effectively. Understand Assessment for Learning in theory and practice Through this course, you’ll understand: the theory and science behind effective Assessment for Learning; how to use Assessment for Learning to elicit evidence about what’s going on in your learners’ minds; how to use this evidence formatively with your learners in your laboratory and classroom; how to write, judge and use the hinge questions that are central to Assessment for Learning in STEM. Religion. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. Så fungerar Sju timmar om... Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med.

I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler.

Svenska

Fleischer Kompetensutveckling. Några insikter i försommarvärmen.

Fleischer Kompetensutveckling

Jag har under senare tid föreläst en hel del kring min forskning om IT i skolan och särskilt då en-till-en. I avhandlingen är jag glasklar över att den egna datorn är helt nödvändig (något som fick min opponent att få hicka – han ville snarare kalla datorn ett kultföremål). Min forskning visar upp en bild kring en-till-en där eleverna upplever att de lär sig mer och bättre, men det finns inga belägga för det.

Det är min oemotsagda uppgift att återge detta utan förvanskning. Men, jag ombeds också att tycka i mina föreläsningar. Idén bygger alltså alltså på att en lagom stor provokation kan leda till ett steg framåt om det inte är alltför långt avstånd fram till nästa station så att säga.

Free music and photos

Capris. Redirecting... Webbsidor. Youtube-klipp. Bloggar. Länk och boktips. Lässtrategier. Didaktiska tips. Elevledda samtal.