background preloader

Samhällsekonomi

Facebook Twitter

Abrahams barn och de tre monoteistiska världsreligionerna. Listening - spraktrollet. Conditional Sentences Type I, II und III (Conditional Sentences, If-Clauses) Conditional Sentences are also known as Conditional Clauses or If Clauses.

Conditional Sentences Type I, II und III (Conditional Sentences, If-Clauses)

They are used to express that the action in the main clause (without if) can only take place if a certain condition (in the clause with if) is fulfilled. There are three types of Conditional Sentences. Conditional Sentence Type 1 → It is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Form: if + Simple Present, will-Future Example: If I find her address, I’ll send her an invitation. more on Conditional Sentences Type I ► Conditional Sentence Type 2 → It is possible but very unlikely, that the condition will be fulfilled. Form: if + Simple Past, Conditional I (= would + Infinitive) Example: If I found her address, I would send her an invitation. more on Conditional Sentences Type II ► Conditional Sentence Type 3 → It is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. Om_sex_icebreakers. Handledning-ambassadörsfilmer. Upplevelsebaserade-ovningar. SO- vägen till evig kunskap. Inflation och deflation. Inflation innebär en ihållande stegring av den allmänna prisnivån.

Inflation och deflation

Det innebär att penningvärdet urholkas och att varor och tjänster blir dyrare. Vid deflation är det tvärtom. Då sjunker den allmänna prisnivån och penningvärdet stiger. Varken inflation eller deflation är bra för ekonomin. Inflation skadar ekonomin på främst två sätt. Deflation, då den allmänna prisnivån sjunker och penningvärdet stiger, kan också vara skadligt. Prisstabilitet Eftersom både inflation och deflation är skadliga vill de flesta länder hålla priserna stabila. Inflation Ett exempel på varför inflation är skaligt för ekonomin är fastighetsbranschen i slutet av 80-talet. Deflation Vid deflation sjunker tempot i ekonomin.

Konsumentprisindex Det vanligaste måttet på inflation och deflation är förändringen av KPI, konsumentprisindex. Riksbanken och reporäntan I Sverige är det Sveriges Riksbank som har ansvar för att nå prisstabilitet. Ekonomi och handel. Tillväxt och BNP Ett lands välstånd mäts i BNP (bruttonationalprodukt).

Ekonomi och handel

BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2011 uppgick Sveriges BNP till 3 503 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är drygt 40 gånger större än Sveriges. Men ett lands BNP kan även mätas per invånare vilket ger en inblick i befolkningens levnadsförhållanden.

BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Utrikeshandel - export och import I Sverige finns det nästan en miljon företag. Företag kan sälja sina varor och tjänster i Sverige men också exempelvis till Danmark eller Brasilien. Utrikeshandelns betydelse kan mätas genom ett lands export som andel av BNP (se ovan). Sverige är, liksom andra små europeiska länder som Belgien, Nederländerna och Österrike, en mycket handelsberoende nation. Fröken Maggis SO blogg. Vad händer med ekonomin om banken försvinner?

Fröken Maggis SO blogg

De resonerar utifrån det ekonomiska kretsloppet. Autentiska elevsvar från gamla NP. Exempelsvar för de olika kunskapskraven utifrån Skolverkets bedömning. Hur ska kunskapskraven tolkas? Här beskrivs hur Skolverket anser att ett godtagbart svar kan tänkas se ut. Här diskuterar de en fråga från ett gammalt NP i historia 2013. E – ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang C = att belägga med fakta, därför att …., för och emot.

Här analyserar och reflekterar de utifrån kunskapskraven hur ett land kan gå bakåt i utvecklingen. Detta kan du ha i bakhuvudet när du ska värdera en källas användbarhet:Tips till källkritik Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Stefan och Stefan beskriver här dagens stora nyhet: RÖDA DAGAR TAS BORT UR KALENDERN OCH PÅSKLOVET FÖRSVINNER EFTER RIKSDAGSBESLUT. Varför har Sverige ett inflationsmål? Riksbanken är den instans som ansvarar för den svenska penningpolitiken.

Varför har Sverige ett inflationsmål?

Ett av Riksbankens viktigaste mål är att hålla en stabil ökningstakt av den allmänna prisnivån, det vill säga inflationen. Konkret har man satt upp ett mål att inflationen, mätt som konsumentprisindex, ska uppgå till två procent per år. Anledningen till att Riksbanken, precis som de flesta andra centralbanker runt om i världen, fokuserar på att hålla inflationen på en låg och stabil nivå är att detta skapar goda förutsättningar för en god ekonomisk utveckling. Det finns nämligen betydande problem som är förknippade med en hög och varierande inflation.

Till exempel ökar osäkerheten om hur priserna kommer att utvecklas framöver. Osäkerheten kring prisutvecklingen hämmar också företags vilja att satsa offensivt eftersom det blir svårt att förutse hur mycket betalt man kommer få för sina produkter. Utkik smakprov samhällskunskap lowres 400766 by Gleerups. Samhällsekonomi. Under några lektioner kommer ni att få se filmen Super Size Me.

Samhällsekonomi

Utifrån den är det meningen att ni ska få lite inspiration till följande argumentation kring huruvida vi ska ha högre skatt på onyttig mat eller inte. Er fråga att argumentera kring är: Bör det läggas en skatt på onyttig mat? 1. Ni ska hitta argument både för och emot frågan för att öva förmågan att uttrycka olika ståndpunkter. 2. Gemensamt på lektionen: Ni ska ta ställning till vilka livsmedel som är onyttiga och därmed kan beläggas med högre skatt. Ni presenterar era förslag, argument och slutsatser i helklass. Hemma: Se på flippen och försök att förklara vad Riksbankens uppgifter är och när ni förklarar det måste ni få med begreppen: E-conomic bokföringsprogram.