background preloader

Prepress

Facebook Twitter

Diprint - kalibracja monitora. Jak przgotować plik do druku - Centrum Druku Futura, Białystok. Świąteczne materiały dla projektantów. Klimat świąteczny zagościł już na dobre w naszej przestrzeni.

Świąteczne materiały dla projektantów

Czeka Was pewnie sporo projektów z bożonarodzeniowymi akcentami. Darmowe materiały świąteczne przydadzą się Wam w kryzysowej, przedświątecznej sytuacji. Postanowiliśmy wyszukać najlepsze, darmowe lub promocyjne frykasy i podzielić się nimi z Wami FreePik Zdecydowanie najwięcej darmowych zasobów znajdziecie na FreePik. Animacje w Photoshop. W tym artykule postaram się w prosty sposób opisać narzędzie do tworzenia animacji w Photoshopie.

Animacje w Photoshop

Będziemy tworzyć animację na przykładzie loga eduweb ;-) Tworząc kilka ładnie prezentujących się efektów, mam zamiar przekonać Cię, że do tworzenia prostych animacji, nie jest potrzebny Flash, wystarczy format *gif. Zabieramy się do pracy. 1. Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić jest zapisanie na swoim dysku twardym dwóch plików graficznych, które wcześniej przygotowałem: Plik 1 Plik 2 Są to pozbawione tła i rozdzielone fragmenty loga eduweb, zapisane w formacie *png, który obsługuje przezroczystość tła. 2. 3. Grafika wektorowa. Podstawy działania z programem Inkscape - Inkscape tutorial. Foter com infographic CC 1. Infograf prawa autorskie kolor.

Wybor licencji Creative Commons. Dozwolony infografika druk. CC licencje plakat A21. Jak prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons? Daj palec, a zjedzą całą rękę.

Jak prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons?

To po­wie­dzenie naj­le­piej od­daje pro­blem z li­cen­cjami Cre­ative Com­mons. Ich pa­ra­doks po­lega na tym, że mimo swojej ko­rzyst­ności dla użyt­kow­ników, i tak są przez tych użyt­kow­ników na­gminnie ła­mane. Dla­tego dzi­siaj na­uczę Cię, jak pra­wi­dłowo ko­rzy­stać z do­bro­dziejstw CC, by przy okazji “wolnej” li­cencji nie na­robić sobie kłopotów. Wol­ność, ko­cham i ro­zu­miem = Cre­ative Commons Naj­czę­ściej po­wta­rzanym mitem do­ty­czącym li­cencji Cre­ative Com­mons jest prze­ko­nanie, że ma­te­riały udo­stęp­niane na ich wa­run­kach można używać bez ja­kich­kol­wiek ogra­ni­czeń.

Poznaj licencje Creative Commons. Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi. Uznanie autorstwa 3.0 Polska — CC BY 3.0 PL. Prawo kultury. Dwie z licencji z systemu Creative Commons: Uznanie Autorstwa (CC BY) oraz Uznanie Autorstwa — Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA) są wolnymi licencjami.

Prawo kultury

Uznanie Autorstwa (CC BY) Utwory opisane tą licencją mogą być swobodnie kopiowane, zmieniane, rozprowadzane, przedstawianie czy wykonywane, przy czym jedynym warunkiem jest poinformowanie o twórcy (licencjodawcy) utworu, źródle oraz samej licencji. Jest to warunek w dużej mierze zbieżny z polską ustawą o prawie autorskim: oznaczenie autorstwa jest jednym z podstawowych praw każdego twórcy. Co to jest layout? - Kwartnik.pl. Projekt układu graficznego reklamy określa się nazwą layout.

Co to jest layout? - Kwartnik.pl

Zawiera on elementy ilustracji w połączeniu z tekstem i sloganami reklamowymi. Może także zawierać instrukcję dla osób, które odpowiadają za powstanie obrazu. Aby projekt powstał wpierw przygotowuje się szkice próbne oraz zestaw layoutów w miniaturze. Osoby przygotowujące materiały do gazet, odgórnie mają określone limity powierzchni, które mogą zagospodarować. Layout- Co to takiego ? Grafika komputerowa czyli jak zrobic cos czego nie potrafi aparat cyfrowy 3. Grafika komputerowa czyli jak zrobic cos czego nie potrafi aparat cyfrowy 1. Grafika komputerowa czyli jak zrobic cos czego nie potrafi aparat cyfrowy 2.

Kolorymetria_4a_mieszanie_barw.pdf. Kolor – mieszanie barw światłem i farbą. W tym artykule poznasz kolory podstawowe i dopełniające.

Kolor – mieszanie barw światłem i farbą

Dowiesz się jak działa addytywne oraz subtraktywne mieszanie barw. Dlaczego mieszanie barw w postaci farby daje inny efekt niż w postaci światła. Kluczem jest tu właśnie zrozumienie natury światła. Zacznijmy więc od niego. Światło białe, to w rzeczywistości mieszanina kolorów. Świat Druku - poligrafia (DTP, prepress - przygotowalnia, druk, postpress - introligatornia) - Addytywne a subtraktywne mieszanie barw. Część II. O addytywnym mieszaniu barw. Krótko o widzeniu barwy Właściwości addytywnego mieszania barw są widoczne w modelach barw, ale także w opisach procesu widzenia barw.

Świat Druku - poligrafia (DTP, prepress - przygotowalnia, druk, postpress - introligatornia) - Addytywne a subtraktywne mieszanie barw. Część II. O addytywnym mieszaniu barw

Przypomnijmy zatem w kilku zdaniach proponowany już wcześniej (poglądowy) trójstadialny czy trójfazowy proces widzenia barw. Po wniknięciu bodźców barwowych (jako wielkości fizycznych) do oka i pobudzeniu jego siatkówki (czopków) energia promieni świetlnych bodźców barwowych zostaje przetworzona w sygnały nerwowe. Następuje to w funkcji trzech rodzajów czopków o odmiennych czułościach w trzech zakresach światła wywołujących barwy: czerwone, zielone i niebieskie.

Sygnały te jako impulsy nerwowe są równocześnie mieszane i wysyłane przez komórki dwubiegunowe i zwojowe nerwem wzrokowym do kory mózgowej. W jej polu zwanym projekcyjnym są one dekodowane i analizowane, generując wrażenie barwy. W tym wypadku należy podkreślić, że nasze oko, zmysł wzroku, nie ma zdolności odróżniania składów widmowych w widzianych barwach. Świat Druku - poligrafia (DTP, prepress - przygotowalnia, druk, postpress - introligatornia) - Addytywne a subtraktywne mieszanie barw. Część I. W poligrafii barwnej na drodze od oryginału do odbitki drukarskiej występują: addytywne, subtraktywne i autotypijne (addytywno-subtraktywne) mieszanie barw.

Świat Druku - poligrafia (DTP, prepress - przygotowalnia, druk, postpress - introligatornia) - Addytywne a subtraktywne mieszanie barw. Część I

Mówią one w zasadzie o trzech zjawiskach optycznych, które wywołują odmienne wrażenia barwne. Efekty tych procesów mieszania barw różnią się między sobą na ogół jaskrawością i czystością barw. Jest to szczególnie widoczne podczas porównywania barw utworzonych na ekranie monitora - w addytywnym mieszaniu barw (RGB), z barwami odtworzonymi na rastrowej odbitce drukarskiej - w autotypijnym mieszaniu barw, np. w CMYK. Na tę różnicę wpływają również inne czynniki, jak.: optyczne właściwości barw farb drukarskich czy papieru, technologie drukowania czy temperatury barwowe źródeł światła, w jakich barwy są oceniane, itp. MULTIMEDIALNY  SŁOWNIK - Strona główna.