background preloader

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Facebook Twitter

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ. Τα πτυχία που οδηγούν σε διορισμό στα σχολεία - Look4Studies.com. Ποια είναι τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, ποιοι τίτλοι σπουδών δίνουν το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν μια θέση στη σχολική εκπαίδευση όταν αυτή προκηρύσσεται από το ΑΣΕΠ; ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν σήμερα έναν πλήρη οδηγό με τα πτυχία που απαιτούνται για τη διεκδίκηση μιας θέσης εκπαιδευτικού σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα πτυχία που οδηγούν σε διορισμό στα σχολεία - Look4Studies.com

Με το ν. 38/48/2010 καθορίζεται ότι οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος διενεργείται κάθε δύο έτη. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

(Σύμφωνα μεΣχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπ. Σύμφωνα με την αριθμ. 76014/Δ2/29-06-2009 (ΦΕΚ 1382/13-07-2009, τ. University of the Aegean e-Epimorfosi ΠΡ. Aegean University Library. University of the Aegean - Information Technology and Communication - DreamSpark Premium. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ. 1.Για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των μαθητών θα πρέπει ο εκπαιδευτικός ήδη κατά την έναρξη της διδασκαλίας του: α) Να έχει δημιουργήσει θετικό συναισθηματικό κλίμα. β) Να κάνει μια εύκολη ερώτηση. γ) Να προβάλει την αρνητική εικόνα που έχει σχηματίσει για τις επιδόσεις τους. δ) Να καλλιεργήσει τον ανταγωνισμό, προβάλλοντας τις επιδόσεις συγκεκριμένων μαθητών. 2.

200 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Λέγοντας «διαθεματική διδασκαλία» εννοούμε: α) Τη σύνδεση θεμάτων που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο με θέματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο. β) Τον συνδυασμό γνώσεων από διάφορες γνωστικές περιοχές για την προσέγγιση και επεξεργασία ενός θέματος. γ) Αποκλειστικά την επιλογή θεμάτων που προσφέρονται για την απόκτηση γνώσεων οι οποίες δεν διδάσκονται σε κανένα μάθημα, ώστε οι μαθητές να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. δ) Την επιλογή θεμάτων που ενδιαφέρουν κυρίως τους αδύνατους μαθητές, ώστε να ενδιαφερθούν για το μάθημα. α) Επαναλαμβάνει την αρχική του ερώτηση. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ"

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Cinescience. Υποτροφίες - Ypotrofies.gr. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης: 1.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου. Επισημαίνεται ότι δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Υποτροφίες/Μεταπτυχιακά « Venus. Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Δίκτυο Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle: Login to the site. Πανεπιστήμιο Αθηνών elearning - Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Εκπαίδευσης. Π.Τ.Δ.Ε Ρόδου. University Library. Free Open eClass. Kapaniaris.wikispaces. Microsoft Exchange - Outlook Web Access. Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Δίκτυο Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle. Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων. H Εφαρμογή Δήλωσης Συγγραμμάτων βρίσκεται εδώ Το πρόγραμμα "Εύδοξος" αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων, για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Επικράτειας.

Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων

Για να μπορέσει να πραγματοποιησεί δήλωση συγγραμμάτων ένας φοιτητής απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος σας. Σημειώσεις : 1. 2. Rhodes Library. PDFCrack! - Crack secured PDF files online for free. Όλη η διαδικασία μέχρι να προσληφθεί ένας αναπληρωτής δάσκαλος ΠΕ70.