background preloader

Kollegialt lärande

Facebook Twitter

Kompetensutveckling

Teacher Burnout Is More Likely Among Introverts. Jayson Jones was my favorite person to call when I needed a substitute for my high-school English classes.

Teacher Burnout Is More Likely Among Introverts

Jayson was an aspiring teacher who was extremely popular with the students and related especially well with many of the at-risk kids. One day, I walked into the classroom at lunchtime, and he was sitting alone in the dark, listening to music. “Oh, an introvert?” I said. “I had no idea.” I’ve written about the challenges faced by introverted students in today’s increasingly social learning environments, but the introverted teachers leading those classrooms can struggle just as much as the children they’re educating. The term “introversion” can mean a variety of different things in different contexts. It’s in this sense of the word that some teachers are citing their introversion as a reason why today’s increasingly social learning environments are exhausting them—sometimes to the point of retirement.

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Sätt värde på er själva. Professionsutveckling utifrån teori och inifrån praktik @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Det finns ingen bättre praktik än en väl beprövad teori.

Professionsutveckling utifrån teori och inifrån praktik @ Nordström Education

I det här blogginlägget summeras den första delen av två inlägg som berör forskning om kollegialt lärande och lärares professionella lärande och utveckling. Inlägget är en del av en bloggserie om VARFÖR utvecklings- och förändringsprocesser bör bedrivas genom ett kollegialt lärande, VAD säger forskningen och HUR man kan organisera det kollegiala lärandet och lärares professionsutveckling.

Här hittar ni en sammanfattning av forskningen inom området med länkar till de forskningsöversikter som ligger till grund för blogginlägget. Forskningsbaserat förhållningsätt och arbetssätt Från 2010 så står det inskrivet i skollagen 1 kap. 5 § att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. ”Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang.

Utvecklingsprojekt. I min roll som förstelärare har jag i samråd med rektor formulerat ett utvecklingsprojekt på den egna skolan.

Utvecklingsprojekt

Det övergripande temat är ”Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”. Det är ett långsiktigt arbete som i slutändan skall resultera i högre måluppfyllelse. Jag har gjort flera inlägg på bloggen om hur jag arbetar med mitt utvecklingsprojekt i kollegiet men för att dessa skall bli lättare att hitta länkar jag till de olika inläggen här. Gott resultat när lärare handleder varandra. – Det kollegiala lärandet och delandet av kunskap är överhuvudtaget under stark framväxt i svensk skola.

Gott resultat när lärare handleder varandra

Det kan man se i olika lärarlyft som använder kollegial handledning eller liknande kompetensutvecklingsmodeller, exemplevis forskningscirklar, säger Lill Langelotz, anställd vid Högskolan i Borås. – När arbetslag infördes i skolan vid mitten av 90-talet innebar det inte per automatik att fokus sattes på de pedagogiska frågorna. I många fall stannade det vid att arbetslaget löste de praktiska frågorna. Handledning kan vara ett sätt att skapa ett pedagogiskt forum, säger hon.

Lektionsobservationer

Kollegialt lärande. Höstlov – då hamnar lärarna på skolbänken. "Roligt sätt att jobba på" Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete. Under de senaste åren har skolpersonalens kompetensutveckling och kvalitetshöjande insatser, med fokus på bland annat kollegialt lärande, samarbete och erfarenhetsutbyte, haft en framträdande plats i skoldebatten.

Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete

Sådana förändringsprocesser kan vara utmanande för alla inblandande. I avhandlingen ”Samarbete och lärande” belyser Lisa Stedt vid Örebro universitet hur lärare formar villkor för samarbete och deras möjligheter att lära av varandra genom samarbetet. Lärarna som ingår i studien är utvalda ur fyra arbetslag som arbetar med totalt tolv klasser i årskurserna sju till nio. Avhandlingen baseras på deltagarobservationer och intervjuer av sex lärare där fyra också var arbetslagsledare. Eftersom Stedt följde dessa lärares arbete bevittnade hon många olika samtal och interaktioner mellan olika personer. Why YOU, Yes You, Should Speak Up During This Year's Faculty Meetings.

It's not a secret.

Why YOU, Yes You, Should Speak Up During This Year's Faculty Meetings

Teachers are the most humble people in the universe. Shying away from recognition, cringing at the thought of our names on the board, enjoying the comfort of the giggles of kids while we do our own thing in our own classrooms. It's really a beautiful thing. Connecting with kids over dreams, content, deep thinking and inquiry. But what's just as beautiful? So reach out.

Lärmoduler

Reflektion i ensamhet inte effektivt för skolutveckling. Begreppet ”continuous professional development” (CPD) används för att beskriva livslånga fortbildningsprocesser och professionella yrkesbehov.

Reflektion i ensamhet inte effektivt för skolutveckling

Karen McArdle och Norman Coutts vid University of Aberdeen (Skottland) diskuterar reflektionsprocessens roll vid kollegialt lärande. Idén är att lärare på ett bättre sätt ska kunna utveckla sina yrkeskunskaper och därigenom förbättra undervisningen. I sin artikel ”Taking teachers’ continuous professional development (CPD) beyond reflection” är McArdle och Coutts kritiska till föreställningen om den reflekterande praktikern, d.v.s. en ensam individ som sitter på sin kammare och i avskildhet granskar sin undervisningspraktik. Istället förespråkar de en kollegial reflektionsprocess kring skolans behov, undervisningens mål, lärarnas undervisningspraktik och implementering av nya metoder. Reflektion fortfarande alltför individuell Artikelförfattarna är dock kritiska till de sätt många skotska lärare reflekterar kring sin undervisning.

Helen Timperley

Ett knytis för hjärnan. EDOOC. Kollegan ser dig — läskigt eller lärorikt? Sofia har varit yrkesverksam i 14 år.

Kollegan ser dig — läskigt eller lärorikt?

Hon undervisar i sex ämnen från år 6 till 9. Trots sin erfarenhet var hon nyfiken på att få individuell coachning när skolan fick ett er­bjudande från Skol­verket att delta (se faktaruta). — Kvällen innan min coach skulle komma på besök i klassrummet kände jag mig lite nervös. Det var läskigt men samtidigt spännande, berättar Sofia. Sofia och coachen träffades några gånger innan den första av de två klassrumsobservationerna skulle ske. "Lär av och med varandra – bortom tid och rum" Hur hinner du vara så aktiv i sociala medier, Anna?

"Lär av och med varandra – bortom tid och rum"

Den frågan får jag ofta och mina motfrågor, som jag ibland bara formulerar tyst för mig själv, blir: ”Hur hinner du hålla dig uppdaterad när du måste söka efter all information på egen hand? Hur hittar du tiden att sätta dig ner med kollegor från när och fjärran för att reflektera över din egen undervisning?” Sedan jag aktivt började använda sociala medier som ett verktyg för professionellt lärande har jag utvecklats enormt mycket. Jag har lärt mig mer under ett fåtal år än jag gjort under många år som verksam lärare. Jag har mött likasinnade och meningsmotståndare. Bättre lärare med kollegialt samarbete. Edcamp Stockholm. Edcamp och Teach meet. Man behöver inte leta ihjäl sig för att hitta vägar till egen kompetensutveckling.

Det finns många engagerade skolmänniskor som anordnar aktiviteter/diskussionsforum. I Partille och Göteborg blev det två sådana spännande kvällar på bara en vecka. Förra veckan var det dags för Partilles allra första Edcamp. Edcamp är ju ett ganska nytt begrepp i Sverige, så om någon har missat kommer här en kort förklaring: Man kallar Edcamp "okonferens", dvs. inget ämne för diskussionerna är bestämt på förhand, utan innehållet bestäms helt och hållet av deltagarna själva. Knytkonferenser av och med lärare (samt andra intresserade av skolutveckling) What does an instructional coach do? Skolutveckling, Lyckas med skolan genom kollegialt lärande.

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Lära och lära om Enligt John Hattie bör läraryrket kännetecknas av ett kontinuerligt och systematiskt lärande. Kollegialt lärande. Taggad med kollegialt lärande.

Kollegialt lärande - att arbeta tillsammans.