background preloader

Batya_shwartz

Facebook Twitter

בתיה שוורץ Batya Shwartz

מושג הדואלוג – דואלוג ויקי. דואלוג (DoAlogue) הוא מפגש דיאלוגי בין אנשים על בסיס של עשיה משותפת (Do-Alogue).

מושג הדואלוג – דואלוג ויקי

כל ארגון מהווה ישות דואלוגית ברמה מסויימת, מאחר והוא מתבסס על העשיה המשותפת של העובדים בו. רקע המושג דואלוג נהגה על ידי לירן טנקמן במסגרת פרוייקט ירושלים ליצירת מרחבי פעולה פיננסיים לאוכלוסיות מודרות ברחבי העיר. משבר הדיאלוג גישת הדואלוג נובעת מתוך משבר ביכולת להגיע לעמק השווה על בסיס דיאלוג.

מצוינות

עיבוד תמונות וגרפיקה. ארגון מצוין. פדגוגיה דיגיטאלית. אתרים מומלצים. הטעויות ואנחנו. פיתוח מקצועי. אינפוגרפיקה ואוריינות חזותית. כלים ליצירת אינפוגרפיקה. למידה משמעותית. האחר הוא אני - נושא במיקוד משה"ח תשע"ד.