background preloader

Skolan och valet

Facebook Twitter

Stödmaterial för inkludering av elever med NPF,AST.pdf. Vänsterpartiet. Skola – fördjupning. Alla elevers lika rätt till kunskap Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i.

Skola – fördjupning

En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Det fria skolvalet har bidragit till att elever med hög studiemotivation och engagerade föräldrar samlas i skolor där det finns många andra studiemotiverade elever. Det får konsekvenser för likvärdigheten eftersom elevers resultat även påverkas av skolkamraterna. Det handlar också om lärares förväntningar. Regeringen måste därför låta utvärdera och analysera de stora skolreformerna – kommunaliseringen, införandet av fristående skolor och det fria skolvalet – och deras effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. I första hand bör varje elev gå i en skola så nära hemmet som möjligt. Tre frågor. Socialdemokraterna. Tre frågor. Skola. Sverige ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Skola

Socialdemokraterna prioriterar investeringar i skolan framför nya skattesänkningar. Vi vill investera för att minska klasserna med upp till fem barn i de första åren i skolan. Det gynnar alla – både de som halkat efter och de som vill springa före. Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Antalet elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet har ökat med 18% sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas storlek. Annelis länkar. Skolpolitik. Utbildning är nyckeln till människors frihet och till en gynnsam ekonomisk utveckling.

Skolpolitik

Socialdemokraterna prioriterar investeringar i skola och utbildning för att rusta Sverige för morgondagens utmaningar. Sverige behöver inte lägre löner utan högre utbildningsnivå. Vi vill ha ett Sverige där ingen tvingas sänka sitt pris – men alla kan höja sitt värde. Folder_Skola. Inte stora skillnader i skolpolitiken. Statsminister Fredrik Reinfeldt avvisar dock kritiken att regeringen kopierar den socialdemokratiska skolpolitiken.

Inte stora skillnader i skolpolitiken

Det framgår av en intervju med TT i dag. – Det stod på vår rubrik Mer kunskap i skolan. Det har jag hävdat och jobbat för så länge jag varit i politiken och rätt ofta mot dem som ligger på vänsterkanten. Jag har bara att välkomna att svensk skoldebatt nu förs utifrån de utgångspunkter som jag alltid tyckt vara viktiga, säger han. TT: Stefan Löfven vill ha ett tackkort för att de stoppade höjningen av brytpunkten i statsskatten så att ni nu har litet mer pengar. Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik.

Utdrag ur debattartikel publicerad på Aftonbladet Debatt 11 mars, 2014 Det är allvar nu.

Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik

Skolresultaten faller, Sverige rasar i internationella mätningar samtidigt som klyftorna i skolan växer. Sverigedemokraterna. Skola och utbildning. För oss är det en självklarhet att man oberoende av var man är född eller var man bor ska erbjudas en bra utbildning.

Skola och utbildning

Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan vi påbörja vägen mot en rättvis och likvärdig skolgång där lärarnas status en gång för alla kan höjas. Skolan är politikens stora sorgebarn. Det är ingen överdrift att påstå att skolan befinner sig i en allvarlig kris. Trots att elevbetygen stiger på grund av betygsinflationen sjunker elevernas kunskaper. En ansvarslös invandringspolitik har lett till stora påfrestningar som i kombination med den fria etableringsrätten av friskolor skapat en splittrad skola där kvaliteten varierar kraftigt från skola till skola. Tre frågor. Moderaterna. Skola och utbildning. Resurserna till skolan har ökat sedan 2006.

Skola och utbildning

År 2013 satsar regeringen när­mare fyra miljarder kronor mer totalt på förskola, grund- och gymnasiesko­lan, jämfört med 2006. Under fyra år, 2012-2015, satsar regeringen totalt 2,6 miljarder kronor för att höja resultaten i matematik. Tre frågor. Folkpartiet. Tre frågor. Skola och utbildning — Folkpartiet. Skolan är också viktig för Sverige.

Skola och utbildning — Folkpartiet

Nyckeln till ett Sverige som växer, där vi klarar välståndet och välfärden är kunskap. Men vi är inte ensamma om att förstå detta. Runt om i världen reser sig länder ur fattigdom. Gemensamt för dem är höga ambitioner vad gäller kunskap. Ett land med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass. Under Folkpartiets ledning pågår sen 2006 den största förändringen av vårt utbildningssystem sedan den allmänna folkskolan infördes. Om Sverige under 2000-talet ska vara lika framgångsrikt som vi var under delar av 1900-talet måste vi också höja ambitionerna. Kristdemokraterna. Tre frågor. Skola. Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare.

Skola

Med en skolpolitik som fokuserar på kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten vill kristdemokraterna ge elever, lärare och skolledare förutsättningar att klara de uppgifterna. I dag går ungefär en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan att ha nått målen i ett eller flera ämnen. Det är inte acceptabelt. Alla elever är olika och lär på olika sätt och under olika lång tid. För att fler elever ska nå skolans mål måste därför lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar. Värdegrunden viktig Det finns ingen värdeneutral uppfostran och ingen värdeneutral kultur. Respekt och arbetsro Alla diskussioner om olika pedagogiska metoder blir meningslösa om inte grundläggande respekt för varandra får råda i klassrummet.

Fristående skolor utökar utbudet. Centerpartiet. Tre frågor. Centerpartiet. Miljöpartiet. Skola och utbildning / Vår politik / Miljöpartiet de gröna. Miljöpartiet vill ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön, satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan, och ge skolan mer resurser och arbetsro. ”Mot Jan Björklunds detaljstyrning och ökade arbetsuppgifter ställer vi en politik som låter lärare vara lärare.”

Skola och utbildning / Vår politik / Miljöpartiet de gröna

Tre frågor.