การตรวจสอบอีเมล Address

Facebook Twitter

C# - Validate Email Address Syntax and Test Email Address. Validate Email Address Syntax Regular expression can be used to validate if an email address is in correct format.

C# - Validate Email Address Syntax and Test Email Address

For example: you can use this "^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\. [A-Z]{2,6}$" pattern to verify if the email address has valid format. Test Email Address Even the email address has a valid format, it doesn't mean the email address is existed in real world. How does it work? Please always pass null (Nothing in Visual Basic) to SmtpServer paramter except you want to test whether an email address will be accepted by a specified SMTP server. The following example codes demonstrate how to test email address without specified SMTP server.

Installation Before you can use the following sample codes, you should download the EASendMail Installer and install it on your machine at first. Add Reference of EASendMail to C# Project To use EASendMail SMTP Component in your project, the first step is "Add reference of EASendMail to your project". // Add EASendMail namespace using EASendMail; Comments. Email Address Validation. Email address validation is a basic programming task.

Email Address Validation

This article reviews the basic rules for email validation and provides .Net code to perform the validation. Knowledge Base. Error codes that can be displayed in the SMTP debug and activity log files.

Knowledge Base

The easiest way to determine why inbound messages are not being processed by the SMTP connector is to examine the SMTP Activity and Debug logs. The logs can be found in the MailEnable Admin MMC -> Servers -> Localhost -> Connectors ->SMTP Logs. These log files record SMTP transactions and their associated response codes.These response codes are explained further with possible resolutions below: 220 Service ready Error Description: This response is sent from the SMTP server when a remote SMTP client or host has successfully connected to the SMTP service. 221 Service closing transmission channel Error Description: This response is sent from the server when the remote server/client has notified that it is closing the connection. 250 Requested mail action okay, completed Error Description: This response indicates that a SMTP command was received by the server and successfully processed. 354 Start mail input; end with . 1.

Effective Email Address Validation. Introduction Email has become a necessary and inseparable part of our day-to-day life.

Effective Email Address Validation

Even in the web applications we develop, the primary mode of information exchange between the website/application and the user is the email address. For this, some sites have a primary email and a secondary email (if something fails in primary, the information to be communicated to the user would be sent to the secondary address). In any web portal and/or applications, where a diversified set of users are expected to visit and register, care should be taken, in validating the email address, since this is being intended to serve as the primary medium of contact between the user and the website. Scope: การตรวจสอบอีเมล (Validate email address) การตรวจสอบอีเมล Address มีขั้นตอนดังนี้ 1. email address format เอกสารข้อกำหนดของอีเมลมีหลายรุ่น เช่น RFC 822 (1982), RFC 2822 (2001), RFC 5322 (2008) ดังนั้นรูปแบบอีเมลหนึ่ง จึงอาจไม่เข้าเงื่อนไขตามเอกสารข้อกำหนดบางชุดก็ได้ ดังนั้นจึงควรยึดถือตาม RFC 2822 เป็นอย่างต่ำ รูปแบบอีกเมล local-part@hostname.com ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คั่นด้วยเครื่องหมาย @ ส่วนแรก (อยู่หน้าเครื่องหมาย @) เรียกว่า local-part มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร ส่วนหลัง (อยู่หลังเครื่องหมาย @) เรียกว่า hostname มีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร รูปแบบอีเมลประกอบไปด้วย: 2.

การตรวจสอบอีเมล (Validate email address)

DNS validate คือขั้นตอนการเข้าไปดู MX record ของ Domain นั้นๆ เพื่อตรวจสอบดูว่า domain นั้นสามารถรับอีเมลได้หรือไ่ม่ หากไม่เจอ MX Record ก็หมายความว่า อีเมลนั้นไม่มีตัวตน เนื่องจาก domain นั้นๆ ไม่สามารถรับอีเมลได้ การตรวจสอบ MX Record นั้น สามารถทำได้โดยการติดต่อไปยัง DNS ด้วยคำสั่ง dig, nslookup ตัวอย่างคำสั่ง $dig MX gmail.com สำหรับ ภาษา PHP มี function getmxrr() ให้ใช้อยู่แล้ว 3. ตัวอย่าง Quote SMTP client: VRFY mike SMTP server: 250 mike@abc.com Links.