background preloader

Xara_skoura

Facebook Twitter

hara

hara

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δραστηριότητες - Παιχνίδια. Υλικό για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων πριν και μετα την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Αράχθου!! Τραγούδια. Ο πειρατης. ΑΧΙΝΟΣ- Η ΓΑΛΕΡΑ ΚΑΙ Η ΓΟΡΓΟΝΑ - ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. 10 Καβουράκια. O kύκλος του Νερού. 03 Πριν γίνουμε σούπα κακαβιά. Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ. ΡΟΖ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΡΟΥΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ.

ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ. Πληροφορίες για Κόπραινα. Λίγα εντυπωσιακά αναπαλαιωμένα κτίρια, απομεινάρια δόξας και μεγαλείου ανθηρότατων εποχών πριν από το β΄ παγκόσμιο πόλεμο, τα οποία εξυπηρετούσαν τις διαμετακομιστικές ανάγκες του νομού Άρτας (τελωνείο, αποθήκες, υδατοδεξαμενή, ξενοδοχείο και μικροί χώροι διαφόρων υπηρεσιών), βρίσκονται στριμωγμένα σε μια γλωσσόμορφη έκταση ξηράς μήκους 2 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων. Μπροστά από τα μεγαλοπρεπή διώροφα κτίρια εδραιώνεται μια καλαίσθητη και ταιριαστή παραδοσιακή ψαροταβέρνα, στην οποία μπορεί κανείς ν’ απολαύσει τις νόστιμες λιχουδιές των λαχταριστών ψαριών του Αμβρακικού.

Ένα καλοφτιαγμένο κιόσκι σε μικρή απόσταση από τα κτίρια φιλοξενεί τους επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν την κοντινή ομορφιά της περιοχής, τη μαγεία της απεραντοσύνης του Αμβρακικού την ξέμακρη αισθητική απόλαυση του καταπράσινου δασωμένου Μακρυνόρους και τη γιορτή των γκριζόχρωμων ακαρνανικών βουνών. Η θέα κάποιων κοντινών ερειπωμένων κτιρίων πιστοποιεί την. Φάρος Κόπραινας (Αμβρακικός κόλπος) Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1893 και βρίσκεται στην Κόπραινα του νομού Αρτας. Η Κόπραινα (Αλυκή) ήταν λιμάνι με σημαντική εμπορική κίνηση από τη Βυζαντινή εποχή και καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα έχουν γίνει αναστηλώσεις στα παλιά κτίρια και το μέρος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Το κτίριο του φάρου σήμερα λειτουργεί σαν Μουσείο το οποίο εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2000.

Χρηματοδοτήθηκε από το Α΄και το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από το πρόγραμμα Leader. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν εργαλεία και όργανα παλιών φάρων. Φάρος Κόπραινας video. Οι 10 επιβλητικοί φάροι. Home » Περίεργες Φωτογραφίες » 10 επιβλητικοί φάροι! Οι φάροι ανά τον κόσμο αποτελούν εμβλήματα των θαλάσσιων μεταφορών και των πλωτών οδών και δεν είναι λίγες οι φορές που εντυπωσιάζουν με την επιβλητικότητά τους. Υπάρχουν –η αλήθεια είναι- πάρα πολλοί φάροι σε ολόκληρο τον κόσμο, σε μικρές ή μεγαλύτερες βραχονησίδες, κοντά ή μακρύτερα από την ακτή, όλοι πανέτοιμοι να εκπληρώσουν σε κάθε περίπτωση το δύσκολο ρόλο τους.

Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει τους 10 ωραιότερους ενεργούς φάρους… 1. Lindau Lighthouse, Γερμανία 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rating: 7.0/10 (1 vote cast) 10 επιβλητικοί φάροι! Δείτε ακόμη: Tags: επιβλητικοί φάροι Category: Περίεργες Φωτογραφίες. Η Κόπραινα το χειμώνα! ΧΑΡΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ. Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ. Η οικολογική αξία του Αμβρακικού καθιστά την περιοχή αυτή σαν έναν από τους 11 σημαντικότερους υγρότοπους της Ελλάδας. Τα Παραποτάμια δάση (υδρόφιλα δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων), που βρίσκονται εκεί, αποτελούν οικοτουριστικό αξιοθέατο, δεδομένου ότι ελάχιστα έχουν απομείνει πλέον στον Ελληνικό χώρο. Στο κατώτερο τμήμα του Λούρου, έχει απομείνει μόνο ένα ελάχιστο δείγμα του δάσους που υπήρχε παλιότερα. Μία λωρίδα δένδρων κατά μήκος του ποταμού απαρτίζεται από τα είδη Fraxinus angustifolia (Νερόφραξος), Salix alba (Ιτιά), Alnus glutinosa (Σκλήθρο), Ulmus minor (Καραγάτσι), Populus alba (Ασημόλευκη).

Οι θάμνοι της περιοχής, ανήκουν στα γένη Rosa (Αγριοτριανταφυλλιές) και Rubus (Βατομουριές), ενώ απαντώνται Sambucus ebulus (Χαμοσάμπουκος) και Vitex agnus-castus (Λυγαριά) . Οι όροφοι της βλάστησης ενώνονται από αναρριχητικά φυτά. Μια επίπεδη λασπώδης περιοχή, στην παράλια ζώνη, η οποία καλύπτεται αραιά από Salicornia europaea (Αρμυρήθρα). Αμβρακικός κόλπος video. Πουλιά του αμβρακικού. Pelecanus crispus αργυροπελεκανος / sakary.gr.

CORMORANTS IN GREECE - LIFE STYL. Ψάρια του αμβρακικού. Ãëþóóá Solea vulgaris Âéïëïãßá: ×áñáêôçñéóôéêü ôçò ãëþóóáò åßíáé ôï ðëåðáôõóìÝíï óþìá. Áí êáé ãåííéÝôáé ìå ôï óýíçèåò áåñïäõíáìéêü ó÷Þìá ôùí øáñéþí, êïëõìðÜåé ðëáãéáóôÜ, óÝñíåôáé óôï âõèü êáé ÷þíåôáé ìÝóá óôçí Üììï. ÓôáäéáêÜ, ôï ìÜôé ôçò áñéóôåñÞò ðëåõñÜò ìåôáôïðßæåôáé äßðëá óôï äåîß ìÜôé êáé ôï íåáñü Üôïìï áðïêôÜ ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ðåðëáôõóìÝíï óþìá. ÄéáèÝôåé ìÞêïò áðü 15 Ýùò 50 cm. Ïéêïëïãßá: Æåé óôá âáèéÜ íåñÜ ôïõ Áìâñáêéêïý êáé áñÝóêåôáé óå áììïúëõþäç ðõèìÝíá. ÁëéåõôéêÜ ðåäßá: Øáñåýåôáé óôïí Áìâñáêéêü êüëðï óôá ìåãáëýôåñá âÜèç ôïõ. ÐáñáäïóéáêÞ áëéåßá: øáñåýåôáï ôç íý÷ôá ìå ðõñïöÜíé êáé êáìÜêé, áëëÜ êáé ìå ìáíïìÝíá äß÷ôõá. ÁëéåõôéêÞ ðáñáãùãÞ: Ç ðáñáãùãÞ ôçò ãëþóóáò óôïí Áìâñáêéêü êüëðï Ý÷åé ìåéùèåß óçìáíôéêÜ ôéò ôåëåõôáßåò äýï äåêáåôßåò.

ÆáñãÜíá Belone belone Âéïëïãßá: ìéêñü øÜñé, ôïõ ïðïßïéõ ôï ìÞêïò äåí îåðåñíÜ ôá 80cm. Ïéêïëïãßá: Áöñüøáñï, ôï ïðïßï æåé óôçí ðáñÜêôéá æþíç ôïõ Áìâñáêéêïý êüëðïõ êáé ôï öèéíüðùñï óõíáíôÜôáé óôá åóïäåõôéêÜ óôüìéá ôùí é÷èõïóõëëçðôéêþí åãêáôáóôÜóåùí. Παραμυθι, μυθι,μυθι.... Το παραμύθι της νερουλίτσας. Η αλεπού και το λελέκι Αισώπου Μύθος. Μικρος αναγνώστης- ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος. Μικρός Αναγνώστης - Ο Ισίδωρος και ο ναυαγός. Η κυρά της θάλασσας - Παραμύθι. Μια φορά κι έναν καιρό, στον απέραντο βυθό της θάλασσας είχε το παλάτι της μία πανέμορφη σειρήνα. Κάθε μέρα μετά το ηλιοβασίλεμα ανέβαινε πάνω στον αφρό, πάντα σ'ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου ήταν ένας μεγάλος βράχος. Εκεί καθόταν, αγνάντευε τα καράβια κι έπαιζε με την κιθάρα της μελωδικούς σκοπούς. Και κάπως έτσι περνούσαν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Μια μέρα όμως, ένα καράβι πέρασε τόσο κοντά της, που ο καπετάνιος του, μόλις την είδε, θαμπώθηκε από τη ομορφιά της και την ερωτεύτηκε παράφορα.

Τι να έκανε όμως? Πήρε ένα κομμάτι χαρτί, έγραψε τον καημό του, το έβαλε μέσα σε ένα άδειο μπουκάλι, το έκλεισε με έναν φελλό και το έριξε στη θάλασσα λέγοντας: Θάλασσα που σ'αγαπώ Έλα πάρε τον καημό, Στο'κλεισα στο μπουκαλάκι Την κυρά σου έχω μεράκι. Ύστερα ακούμπησε στην κουπαστή και κοιτούσε το μπουκάλι ώσπου χάθηκε από τα μάτια του. Πέρασαν αρκετές μέρες και κάποια από αυτές η Σειρήνα ανέβηκε πάλι στον αφρό της θάλασσας και βρήκε το μπουκάλι να επιπλέει δίπλα της. Έπρεπε να βρει τον καπετάνιο. Μουσικά Παραμύθια - Γοργόνα. ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΜΑ by Εκδόσεις Σαΐτα. ΤΟ ΑΓΟΡΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΟΣΗ ΔΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ by Εκδόσεις Σαΐτα. Psari_pou_den_kolybaei.pdf.