background preloader

Mózgi i umysły

Facebook Twitter

12. Neuropsychologia. Neurologia, neuropsychologia i psychiatria zajmują się wpływem zaburzeń normalnego funkcjonowania mózgu, każda dziedzina robi to jednak na nieco innym poziomie.

12. Neuropsychologia

Neurologia jest działem medycyny skupiającym się nad diagnostyką i leczeniem chorób wynikających z uszkodzeń układu nerwowego przez udary, guzy, choroby genetyczne, demielinizacyjne, napadowe, urazy mechaniczne. Psychiatria oddzieliła się od neurologii dopiero w 1950 roku, zajmuje się również chorobami mózgu i częściowo nakrywa z neurologią (zwłaszcza neuropsychiatria), a częściowo z psychologią kliniczną. Bada również czynniki biopsychospołeczne, relacje pomiędzy czynnikami społecznymi, warunkami życia, kulturą a chorobami psychicznymi, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu. Szereg chorób, takich jak zespoły otępienne (choroba Alzheimera) jest na pograniczu neurologii i psychiatrii.

Liczba diagnoz różnych zaburzeń mózgu w Polsce w 2010 roku. Wola i decyzje. Wola | Decyzje | Ja w mózgu | Moralność | Miłość | Szczęście.

Wola i decyzje

Świadomość. Nie masz pojęcia jak działa telefon komórkowy, a chcesz zrozumieć, jak działa Twój mózg i skąd się bierze świadomość?

Świadomość

Chyba żartujesz ... Świadomość jest bardzo mglistym pojęciem, stąd jest tu mnóstwo nieporozumień. Czy warto zajmować się definicją świadomości? Czy naprawdę bez definicji nie wiemy, o czym mówimy? Portal "Ciało i umysł Wikipedii. Pamięć. Wszelkie zmiany struktury i funkcji mózgu można traktować jako rodzaj pamięci.

Pamięć

Pamięć nie jest zjawiskiem jednorodnym, istnieje wiele różnych podsystemów pamięci, gdyż zmiany w mózgu nastąpić mogą na wiele sposobów, zarówno w czasie pobudzania (rejestracja), przechowywania jak i późniejszego odtwarzania informacji. B8.1 Rodzaje pamięci Pamięć podzielić można ze względu na czas trwania: Złożone czynności psychiczne.

Smak, węch i inne. Smak | Węch | Zmysł równowagi | Synestezje | Inne zmysły: pragnienie, głód, upływ czasu | Substytucja zmysłów B7.2 Smak Pozostałe zmysły również potrzebują kory mózgu do precyzyjnej dyskryminacji wrażeń.

Smak, węch i inne

B7.3 Węch Ludzie mają około 40 mln komórek węchowych w obszarze około 2 na 5 cm; psy około 1 mld, a najlepszy węch mają niedźwiedzie (oceniany na 7 razy lepszy niż psy). 7. Słuch. Pozostałe zmysły również potrzebują kory mózgu do precyzyjnej dyskryminacji wrażeń.

7. Słuch

Pobudzenia kory słuchowej dają wrażenia buczenia, stukania lub brzęczenia (tinnitus). Uszkodzenia kory powodują osłabienie słuchu w przeciwległym uchu, trudności z lokalizacją dźwięku. Pierwotna kora słuchowa ma budowę kolumnową, reakcje na te same częstości przy progowych dźwiękach. Wzrok i kora wzrokowa. Czucie. Odczuwanie bodźców można podzielić na cztery kategorie: czucie eksteroceptywne (powierzchniowe), np. czucie dotyku, wibracji, bólu, swędzenia temperatury czy smaku, odbierane przez receptory skórne; czucie teleceptywne, odległych bodźców, np. widzenie czy słyszenie; czucie proprioceptywne (głębokie), sygnały z proprioreceptorów znajdujących się w mięśniach, ścięgnach i błędniku (czucie równowagi); czucie interoceptywne (trzewne), sygnały z interoreceptorów w narządach wewnętrznych i naczyniach krwionośnych.

Czucie

Czucie głębokie i trzewne jest często mało precyzyjne (protopatyczne); integracja infromacji odbywa się na głównie w pniu mózgu i ośrodkach podkorowych. Czucie powierzchniowe i teleceptywne pozwala na precyzyjne (epikrytyczne) różnicowanie bodźców, precyzyjna analiza informacji odbywa się dodatkowo w korze mózgu. 6. Kora mózgu i lokalizacja. Kora nowa (łać. cortex = kora, neocortex) jest odpowiedzialna za złożone czynności poznawcze.

6. Kora mózgu i lokalizacja

Zawiera ponad 8 mld neuronów, chociaż są duże rozbieżności w ocenie tej liczby. Ma grubość od 1.5 mm (kora wzrokowa) do 4.5 mm (kora ruchowa), w pionowym przekroju ok. 50-100 neuronów. 5. Emocje i układ limbiczny. B5.1 Układ limbiczny i emocje Układ limbiczny: pojęcie wprowadzone przez Paula Broca.

5. Emocje i układ limbiczny

Kora zakrętu obręczy tworzy pierścień (łac. limbus) wokół pnia mózgu. 4. Funkcjonalna budowa mózgu. Nie będziemy zbyt szczegółowo omawiać neuroanatomii, potrzebne nam to jedynie na tyle, by zrozumieć działanie mózgu jako systemu kontrolnego, pozwalającego organizmom przeżyć we wrogim środowisku.

4. Funkcjonalna budowa mózgu

Świetnie opisuje mózg na różnym poziomie złożoności strona "The Brain From Top to Bottom". System nerwowy daje się podzielić na kilka współpracujących ze sobą (i z resztą organizmu) podsystemów potrzebnych do regulacji podstawowych funkcji życiowych, utrzymywania stabilności, doprowadzania informacji zmysłowych i kontroli mięśni, oraz centralnego kontrolera działającego w oparciu o te informacje.

Patrząc na ogólny podział funkcji i ewolucyjne pochodzenie możemy wyróżnić trzy struktury mózgu, należy jednak pamiętać, że są to ze sobą ściśle połączone struktury: Wzgórze (thalamus) dokonuje wstępnej oceny bodźców zmysłowych (oprócz węchowych), przesyła je do kory. Reguluje cykle okołodobowe, stany snu i czuwania. Schemat ogólny działania mózgu nie jest zbyt skomplikowany. 3. Najprostsze teorie II. Inny często spotykany podział dotyczy płci, odmiennego kobiecego i męskiego typ mózgu, które mogą się znacznie różnić.

2. Działanie - najprostsze teorie I. Co możemy powiedzieć o działaniu mózgu bez wnikania w szczegóły jego budowy? Najpierw trochę ogólnych informacji o jego budowie. Niektóre nazwy mają łacińskie (od cerebrum) lub greckie (od encephalon) rdzenie. B2.1. Budowa ogólna. Co zwiększa szanse przeżycia organizmu? Sprawny system regulujący jego podstawowe funkcje metaboliczne. 1. Rozwój umysłu. B1.1. Mózgi "z grubsza" Trudno jest dokładnie zdefiniować umysł, gdyż każde pojęcie używane potocznie (w odróżnieniu od ściśle zdefiniowanych pojęć naukowych) ma wiele różnorodnych znaczeń. Umysł to zbiór funkcji określających te procesy, które możemy sobie uświadomić, obejmuje więc funkcje psychiczne związane z spostrzeganiem, zapamiętywaniem, odczuwaniem emocji, myśleniem, uczeniem się, skupianiem uwagi, podejmowaniem decyzji, samoświadomością i reprezentacją siebie.

Pojęcie umysłu może również uwzględniać te procesy nieświadome, które wpływają w dający się zauważyć sposób na procesy świadome. Nie da się jednak tu ustalić ostrej granicy; wielu procesów związanych z regulacją homeostazy nie potrafimy sobie uświadomić ani dostrzec ich wpływu na nasze działanie, chociaż taki wpływ może istnieć. Mózgi i umysły. Nie masz pojęcia jak działa telefon komórkowy, a chcesz zrozumieć, jak działa Twój mózg i skąd się bierze świadomość? I masz już na ten temat wiele opinii? Chyba żartujesz ... W roku akademickim 2013/2014 prowadzę roczny wykład "Wstęp do kognitywistyki".

Pierwszy semestr jest ogólnym wstępem dotyczącym natury umysłów, a drugi semestr dotyczy głównie zagadnień mózg-umysł-zachowanie, czyli neurofizjologii behawioralnej oraz modeli działania mózgu.