background preloader

Klassrummet

Facebook Twitter

Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Film: Målmedveten undervisning, utmaning, ledarskap… Genombrottsvecka – dags att vobbla! – fredric mehlin sodervall. För att eleverna ska nå så bra resultat som möjligt ska undervisningen ligga nära deras potentiella förmåga.Men när den gör det blir skolan svårare och barnen tvingas tänka nytt och kämpa.

Genombrottsvecka – dags att vobbla! – fredric mehlin sodervall

De kommer att vobbla, känna sig ostadiga. Det här menar pedagogen och författaren James Nottingham, och han vill att vi i skolan ska göra undervisningen mer utmanande. Samtidigt menar han att flertalet elever (liksom de flesta människor) har ett statiskt mindset, vilket innebär att de tänker att förmågor är medfödda, att de gärna döljer misstag och undviker stora utmaningar.För att bli bekväm med att vobbla behövs ett dynamiskt mindset. Det innebär att att man tror att förmågor kan utvecklas. Man söker utmaningar, och när man stöter på utmaningar tänker man att man bara inte kan detta ÄNNU. Placeringen i klassrummet - hur tänker vi? Klasserna blir allt större och 30-grupper på gymnasiet är idag mer regel än undantag.

Placeringen i klassrummet - hur tänker vi?

Ibland känns det omöjligt att som lärare kunna bedriva en undervisning som når fram till alla, oavsett individuella förutsättningar. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. 32 Must-Try Classroom Management Tips. Feedback for Learning Infographic - VISIBLE LEARNING. “Most of the feedback that students receive about their classroom work is from other students – an much of that feedback is wrong.”

Feedback for Learning Infographic - VISIBLE LEARNING

(John Hattie) The Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) is an international non-profit organization for teachers and educators. Its mission is “to develop programs, products, and services essential to the way educators learn, teach, and lead.” The Educational Leadership Magazine is ASCD’s flagship publication that is sent to its members eight times a year; subscriptions and individual issues are also available. EL’s issue on “Feedback for learning” (Vol. 70/1) brings together renowned experts in this field: Grant Wiggins, John Hattie, Susan M.

You can order your issue of Educational Leadership (Vol. 70/1) “Feedback for Learning” at shop.ascd.org. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet. Hur kan man tänka runt planering? …på många olika sätt tänker vi.

Hur kan man tänka runt planering?

De exempel vi visat i olika sammanhang (se nedan) får man använda som eventuell inspiration om man så önskar, men det finns ingen ”stockholmsmall” för en planering. Har aldrig funnits, vill vi gärna förtydliga. Handouts for a Perfectly Paperless Classroom. Klassrummet och övrig skolmiljö. Klassrumsmöblering – rummets berättelse. Vi möblerar klassrum av gammal tradition.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse

Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många kunna vara här samtidigt? Från hur många platser undervisar jag som lärare? Lektionens ramar och lektionens viktiga avslutning. För att göra lektionen central och meningsbärande bör man börja lektionen på utsatt tid.

Lektionens ramar och lektionens viktiga avslutning

Är lektionsstarten klockan 8 så börjar lektionen klockan åttaeleverna ska hälsas välkomna, man tar dem i hand, ser dem i ögonen, är medveten om sin betydelse för dem och för ämnet. En stod dos nyfikenhet och absolut inget slentrianhälsande utan nyfikenhet och relationshälsandeLektionens fokus ska upp genast, gärna med en ingång som gör att eleverna ställs frågande eller gör att de får tänka. Jag tänker inte alls att vi ska ta fram vad exakt lektionen handlar om. Samarbete kan vara väldigt många saker. Vi konstruerar ofta samarbeten.

Samarbete kan vara väldigt många saker

Sätter ihop grupper. Men samarbeten äger rum ständigt. Det kan vara en elev som frågar en annan elev och så är samarbetet möjligt. Samarbete kan givetvis vara något läraren iscensätter och får elever att arbeta ihop. Men det är något besvärligt med att kräva av eleverna att samarbeta då de aldrig får tala om hur man gör. Skola skapas tillsammans » Ett klassrum för alla. Samarbete mellan skolor är lika viktigt som samarbetet mellan kollegor.

Skola skapas tillsammans » Ett klassrum för alla

En huvudsaklig uppgift för varje huvudman borde vara att möjliggöra goda samarbetsytor och samarbetsformer mellan samtliga skolor i kommunen. Och eftersom vi strävar efter en likvärdig skola borde det vara varje huvudmans uppdrag – kommunala skolor som icke kommunala skolor. Steget därefter är att se till att hitta goda samverkansformer mellan olika kommuner. Så kan du förbättra lärmiljön. Vilka elever planerar du för? ”Det finns en tendens bland både lärare och rektorer /…/ att dela in eleverna i ”svaga”, ”starka” och ”medel” efter vad de presterar i olika ämnen.

Vilka elever planerar du för?

Underförstått finns det en föreställning om vad en ”normal” elev förväntas klara av. ” (ur Skolinspektionens rapport Rätten till kunskap) Låt oss utgå ifrån att det finns olika prestationsgrupper i våra klasser. Warm-up: ett kul sätt att starta lektionen. You clever monkey: Classroom Ready - organising a new classroom. This term I'm very excited to have the opportunity to set up my own classroom for the first time. Usually I've borrowed someone else's classroom when I've filled in for them but this time I was greeted with pretty much a blank slate so I thought I'd give you a peek at how I've set things up to start the year. Having my own classroom meant I finally get to try all the things I've ever liked about other classrooms I've been in and, of course, seen on Pinterest.

Frequent visitors here will already know that I tend to make a lot of the things I use in the classroom and at home. It started as a result of frustration, of not being able to find exactly what I want available online but now it's just become routine to make what I want.