background preloader

Språkutvecklande undervisning, och arbetssätt

Facebook Twitter

Snabbstart i svenska för nyanlända. Digitala (alternativa) verktyg. Läsårsreflektion i ämnesgruppen. Ämnesgruppens arbete I veckan har vi haft läsårsreflektion i min ämnesgrupp.

Läsårsreflektion i ämnesgruppen

Det betyder att vi, alla skolans svensklärare, tillsammans under en förmiddag går igenom vår undervisning i de tre svenskkurserna och ser över vad som har fungerat bra och vad vi vill utveckla inför nästa läsår. Det blir alltså både reflektion och framåtblick. Vårt underlag för diskussionen är i första hand vad vi själva har upplevt under året, men också elevernas resultat och deras kursutvärderingar under och efter läsåret. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes. Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa.

Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes

Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red). Bakgrunden till språksatsningen var låga meritvärden under många år och kommunen hade haft stora svårigheter att lyfta elevernas resultat. När de kartlade meritvärden och resultat på nationella prov framstod det ganska tydligt att kommunen hade en stor grupp elever som hade presterat dåligt på läsförståelseuppgifter.

Cecilia Sundh @lappkullan

Helen Timperley. Det professionella samtalet. Det professionella samtalet Memorandum kring föreläsningen/seminariet kring samtalsmetodik med författaren, leg psykolog Bengt Grandelius Ett professionellt samtal har som syfte att åstadkomma någon form av utveckling eller förändring.

Det professionella samtalet

CORI lässtrategi för No och So texter. Tips i teori och praktik för språkutvecklande undervisning. Filmer om Genrepedagogik och språkutveckling. Skolverkets sidor om språkutv. undervisning. Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. SIOP Sheltered instruction observation protocol.

EPA

Venn diagram. HiOA-tv. Maikke Hajer. Hanna Stehagen. DocumentServiceDocument. Min egen språkutvecklande utbildning. Så här i slutet på läsåret tänker jag på lärandet som pågått mellan mig och mina elever, men även min egen utveckling som pedagog.

Min egen språkutvecklande utbildning

Snart avslutas mitt femte läsår, jag tog min lärarexamen 2009. Det har varit ytterligare ett år av lärande. Speciellt tack vare det utvecklade nätverket = mitt utökade kollegium på Twitter och olika grupper på Facebook.

Anna Kaya

Ann-Marie Körling. Josefin Nilsson. Språkutvecklingsplaner från olika kommuner. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Arbeta språkinriktat med digitala verktyg! Verktyg som kan bidra till ett språkinriktat arbetssätt: googledrive wattpad, pixntell Filminspelningsverktyg: mobilkamera, kamera, lärplatta, dator iMovie Moviemaker videoscribe Skriv och läs upp text: appen skolstil Om eleverna vill öva uttal: dragon dictation.

Arbeta språkinriktat med digitala verktyg!

För att öva stavning: spello eller skolans abc. Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. - Lgr 11 Vi har visst blivit helt sålda på VÖL-tabeller i vår klass!

Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar

Det blir så tydligt när man startar upp ett nytt område i till exempel SO. Utifrån en bild har vi förutspått och skrivit ner vad vi redan vet om vikingarnas tro och vad vi önskar veta. Språk. Språkutvecklande arbetssätt. Språket är inträdesbiljetten till livet. Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan.

Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling.

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Det visar internationell och nationell forskning. Ett antal myter kring flerspråkighet står dock i vägen. Under SPRÅKDAGEN* 2013 i Malmö stad talade språkforskaren Anna Flyman Mattson från Lunds Universitet. Snosatraskolan_Sprakutvecklande arbetssatt. Book2 Audio Trainer - Learn 50 Languages Online for Free. Free language lessons in over 50 languages book2 contains 100 lessons that provide beginners with a basic vocabulary.

book2 Audio Trainer - Learn 50 Languages Online for Free

With no prior knowledge, you will learn to fluently speak short sentences in real-world situations in no time. The book2 method successfully combines audio and text for effective language learning. THE BOOKS accompanying the audio files are reasonably priced and will supplement your language learning. However, not all books have been printed yet. Learn Spanish, German, Italian, French, Chinese in quick and easy lessons The 100 lessons help you to quickly learn and use a foreign language in various situations (e.g. in a hotel or restaurant, on a vacation, small talk, getting to know people, shopping, at the doctor, at the bank etc.). Learn more about our Voice Talents! Stretchbegreppet löper genom avhandlingen om en-till-en. Det drar ihop sig till halvtidsseminarium.

Stretchbegreppet löper genom avhandlingen om en-till-en

Har haft en lite skakig process framåt, med en avhandlingsplan som kanske kunde varit mer tydlig från början. Nå, så blir det när man byter handledare och forskarutbildningsämne, inget att gråta över. Hur som, professorn är nöjd med designen av min tredje och fjärde artikel, vilket innebär att det finns en helhetsram att arbeta utifrån, som äntligen är SPIKAD!

Denna kommer presenteras och diskuteras på mitt halvtidsseminarium som är 2 december, preliminärt. Låt oss rekapitulera. Språkmakargatan. Språkinriktad ämnesundervisning. 10-48-1-d. Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse

RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden. Att elevers läsförståelse har sjunkit de senaste åren är ingen nyhet. Samma dag presenteras PISA-resultaten som konstaterar att elevers läsförståelse har sjunkit ytterligare. John Hattie. Lärarens livslånga lärande.