background preloader

Kereszténység

Facebook Twitter

Országos teremtésvédelmi képzést tartottak Esztergomban. 2017. március 7. kedd 14:35 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel karöltve országos teremtésvédelmi képzést szervezett február 24–25-én az esztergomi Szent Adalbert Központban.

Országos teremtésvédelmi képzést tartottak Esztergomban

KÉPGALÉRIA – klikk a képre! Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke bevezető előadásában a teremtésvédelem és a kinyilatkoztatás kapcsolatáról beszélt, valamint a bibliai teremtéstörténet és az evangéliumok elemzése során figyelemre méltó párhuzamokat mutatott fel napjaink környezetvédelmi törekvései és az Egyház társadalmi tanítása között.

Nemes Csaba ezután a környezetvédelem alapjait mutatta be; délután, a csoportbeszélgetéseket követően pedig Zlinszky János egyetemi docens beszélt a környezetvédelem történetéről és az Egyház teremtésvédelmi tanításáról Boldog VI. Páltól Ferenc pápáig. Forrás: Győri Egyházmegye Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Magyar Kurír Vezető híreink - olvasta már?

Reform

Szentbeszédek 2011-2012 - pálferi. A János-evangélium. Pap Gábor - Mani püspök és hagyatéka a Manicheizmus, azaz az érdeknélküli szeretetvallás 1. Gnostikus iratok. A hamis tízparancsolat. A legelső szempont a kőbe vésett parancsolatokban a hatalom elsődlegessége.

A hamis tízparancsolat.

Az első része a parancsolatnak egy ténymegállapítás, a második része maga a parancsolat, egy tiltás. A ténymegállapítás először is megtévesztő. Miközben a szabadítást hangsúlyozza a szolgálat házából, elfelejti megemlíteni azt a nem mellékes körülményt, hogy a megszabadított népet a szolgálat házába kívánja átvinni. A nép valójában nem szabadságra lesz elhívatva, hanem csak a felettes hatalom lesz a feje fölött lecserélve, a Fáraó helyébe az Ismeretlen Intelligencia csücsül, és ezzel a nép szabadsága még csak átmenetileg sincs biztosítva.

A ténymegállapítás továbbá leszögezi azt a vezérelvet, amelynek alapján minden rendelkezés, előírás vagy tiltás a továbbiakban értelmezésre kell, hogy kerüljön, tehát a hatalom biztosítása és megszilárdítása egy választóvonal lesz aközött, amit a törvény jónak vagy rossznak ítél, előír vagy megtilt, cselekvésre kötelez, vagy büntetésre méltat. Jézus vagy Mózes? - A biblikusság bírálata. Jézus vagy Pál?

Példák közösségekre

Zarándoklatok. Imádságok. Királyság: Keresztény szakrális gazdaság. Az összeomlott Római Birodalom utódaira hagyta létrontó mintáit, amelyekkel szemben csak a keresztény szakralitás volt képes alternatívát állítani.

Királyság: Keresztény szakrális gazdaság

A kereszténységben a gazdálkodás célja nem a profitmaximalizálás, hanem a "szakrális többlet" megteremtése, a részvétel a teremtésben. A teremtésben részt venni azt jelenti: embert, közösségét és a természet reá bízott részét Istenhez közelebb vinni, növelni benne Krisztust, és e szakrális vagyon növelésével gazdagítani Krisztus misztikus testét Európa mérhetetlen, egykori és jelen szenvedéseinek legmélyebben kapaszkodó, legszívósabban velünk maradt gyökere, az antik Róma, diadala csúcsán jutott a legmélyebbre - mert szellemet és erőt létharmóniává egyesítő vezetőit kereskedő-katonák szenátusára cserélte. Ám idővel éppen ezek emésztették fel Róma hatalmát - hübrisz, krátosz, ráció, jólét, mivel a birodalom léttelen elvonatkoztatásaiba, a létező gépiesítésére szerveződik, menthetetlenül felemészti saját életfeltételeit.

Az egyháztársadalom. Vass Csaba: Keresztény szakrális gazdaság. Európa mérhetetlen, egykori és jelen szenvedéseinek legmélyebben kapaszkodó, legszívósabban velünk maradt gyökere, az antik Róma, diadala csúcsán jutott a legmélyebbre - mert szellemet és erőt létharmóniává egyesítő vezetőit kereskedő-katonák szenátusára cserélte.

Vass Csaba: Keresztény szakrális gazdaság

A szenátus az emberhez méltó létről való szellemi és gyakorlati, spirituális és ergomai - vagyis nem pragma - gondoskodást a létfeledt rációra cserélte: mert szabadságtévesztő önkényurak gyülekezete volt, akik a létrontó erőszak struktúráit a létfeledt rációval boronálták vadházasságba, és építettek belőlük a léttől és minden emberitől elvonatkoztatott társadalmat: birodalmat. A racionalizmus: a létrontó világhatalmi törekvések, a birodalmasítás módszertana, amelynek egyre elvontabb, felszínibb pályáin Róma császári urai ideig-óráig szilárd támaszra leltek e módszer modern korunkig legpusztítóbb karaktereiben: a légionáriusban; a nagykereskedőben; a rabszolgában és a politikus szenátorban. Az egyháztársadalom.

Pálos rend

A KATOLIKUS BIBLIA. On-line Biblia. Melkisédek. Sok-sok Bibliatanulmányozó mond szívből jövő Áment Péter apostol szavaira, amikor ezeket írta: "... ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek ... szinte minden levelében, amikor ezekről szól.

Jézus (Zsid.7:15), aki egy "Melkisédek rendje szerinti" főpappá lett (Zsid.5:5,6). – vilagfa

Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére" (2Pt.3:15,16).

Melkisédek

Ez bizonyosan Pál Melkisédekről mondott beszédére utal, amelyet a Zsidókhoz írt levelében olvashatunk, ő maga is beismerte, hogy mélyebb dolgokról beszélt, olyan dolgokról, amelyeket csak a hitben érettebbek ragadhatnak meg (Zsid.5:10,11,14). Tehát nem azért írta, hogy alapvető tantételeket állítsunk fel az ilyenfajta versek tanításaira. "Mert ez a ‘Melkisédek, Sálem királya, (Jeruzsálem) a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta ... Jézusnak volt apja (Isten) anyja (Mária) és nemzedékrendje (Ld.

MÓZES ELSŐ KÖNYVE A TEREMTÉSRŐL, 14 Fejezet.

1. Ahol Ábrahámot megáldja Melchisedek: Móz I. 14:18 Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala. – vilagfa

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL, 6 Fejezet.

Pál a Zsidókhoz írt levélben sok helyen nevezi Jézust Melkhisedek rendje szerinti főpapnak. Pl. 6:20 Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lettMelkisédek rendje szerint. – vilagfa

Kereszténység reform