background preloader

Svanelids skolfrågor - Big 5

Svanelids skolfrågor - Big 5

Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff The New Psychology of Success (2000), Dweck developed a continuum upon which people can be placed, based upon their understandings about where ability comes from. For some people (at one end of said continuum), success (and failure) is based on innate ability (or the lack of it). Deck describes this as a fixed theory of intelligence, and argues that this gives rise to a ‘fixed mindset’. According to Dweck: In a fixed mindset students believe their basic abilities, their intelligence, their talents, are just fixed traits. The crucial point for individuals is that these mindsets have a large impact upon our understanding of success and failure. Needless to say, this idea of mindsets has significant implications for education. We have to really send the right messages, that taking on a challenging task is what I admire. Dweck (and others) put this down to the development of self that takes place as different mindsets develop. Modelling Create space for new ideas Formative Feedback References:

Education Edition Early Access - Minecraft Education Edition And we’re continuing to work on a whole host of other features that the community has told us are important, including a Classroom Mode interface for educators with a map and list view of all their students, teleport capabilities, and a chat window for communication. If you have suggestions for future features and capabilities, please let us know at In addition to the product features, we are also releasing updated lesson starters and starter worlds to help educators get started quickly using Minecraft: Education Edition. A range of sample lessons are available for educators to use across subjects and age levels. Each lesson includes learning objectives, activities, suggested reflection questions, and evidence of learning criteria. Many of the 100+ schools and 1,700 students participating in our Beta Program have already found great benefits of using Minecraft: Education Edition in the classroom.

Veckans förmåga Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera. Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. The big five - Skolbok The big five är ett system där man inte värderar de direkta kunskaperna en elev har i ett ämne utan istället värderar hur en elev gjort medan den lärt sig. Tanken är att det finns fem olika förmågor som skall bedömas för varje elev. Förmågorna är desamma i alla ämnen. De fem förmågorna (the big five) är: Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga Från diskussionsgruppen "The Big Five" på Facebook kommer detta självskattningstest skapat av Lotti. Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga De Bonos hattar = Svart hatt - tänk negativt och kritisera, gul hatt – tänk positivt, vit hatt - utgå enbart från fakta utan att värdera, röd hatt – utgå från dina känslor, grön hatt – kom med nya idéer, blå hatt – strukturera och sammanfatta.

Fantasibild - blandade tekniker En sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar. Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina. Lärarens bild blir då ett stöd för eleverna, samtidigt som eleverna kan få vara med att påverka lärarens bild genom att komma med idéer. Jag valde att använda sk "julgransljus" som är lite mindre och lättare att hålla i för eleverna. Uppgiften är att rita figurer med ljuset på pappret. Moment 2 - vattenfärger Andra momentet innebär att man målar över allt med vattenfärger så att figurerna, som man gjorde med ljuset framträder. (Medan den första bilden torkar kan man låta eleverna göra flera bilder enligt moment 1 och 2 utan lärarstöd.)Moment 3 - hitta kanterna Nu är det dags att ta fram färgpennorna. Nu är det dags att ta fram en lite mindre pensel och nytt vatten.

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen.

The big Five by Saba Malekpour on Prezi Kloka pennan: Alfabetet – Kooperativt Lärande Strukturen Kloka pennan skapar på ett enkelt sätt möjligheter för eleverna att samarbeta under väldigt strukturerade former, där en elev säger och en elev gör. Vi använde oss av Kloka pennan när vi skulle arbeta med alfabetet. Vi började med att sjunga alfabetssången. Eleverna delades sedan in i par och fick en Ipad. Vi gick igenom hur man skrev versaler och hur man gjorde mellanrum. Struktur: Frågerundan Strukturen Frågerundan är en övning där eleverna i grupp slumpar fram en fråga och kommer fram till svaret tillsammans. I "Allmänt" Par på tid: Förväntningar inför åk 4 Om ett par veckor ska jag lämna ifrån mig min 3:a som jag följt sedan åk 1.

Related: