background preloader

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande

http://bedomningforlarande.se/open/framsida

Related:  PlaneringBFLPedagogisk ledare

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. Ledarskapet i skolan är ett gemensamt ansvar - Pedagog Stockholm Professor Viviane Robinson från Aucklands universitet på Nya Zeeland har forskat kring hur pedagogiskt ledarskap hos rektorer och lärare kan stödja elevers lärande och resultat. I sina studier har hon kommit fram till en modell med fem dimensioner för effektivt skolledarskap. Sätt mål och skapa tydliga förväntningar.Gör en strategisk resursfördelning utifrån verksamheten.Säkerställ undervisningens kvalitet.Led lärares lärande och utveckling.Säkerställa att skolmiljön är trygg och säker.

Hur svårt är det att få ett A? Det är inte bara eleverna som undrar hur svårt det är att få ett A i betyg. Elevernas föräldrar är minst lika nyfikna. Är det svårare att få ett A än att få en 5:a? Och visst måste det vara mycket svårare att få ett A än ett MVG, för ett MVG är väl ungefär som ett B eller? Det är förståeligt att man gärna vill översätta dagens betygsskala till de beteckningar man själv hade i skolan men det låter sig inte riktigt göras. Vi kan använda en idrottsmetafor för att förklara varför ett A inte är det samma som en 5:a, ett MVG eller ens ett MVG+.

Kan en hatt vara en hjälp vid ett textsamtal? För väldigt många år sedan läste jag en artikel i Lärarnas Tidning. Artikeln handlade om en svensklärare som hade besökt Nya Zeeland. Med sig hem hade läraren en idé om att utveckla läsandet och lyfta samtalet om det lästa till en ny nivå. Artikeln i tidningen hette Hatten på för läsecirkeln. Läscirkeln går ut på att eleven läser en text eller en bok och reflekterar kring texten ur olika perspektiv. Det är där de så kallade hattarna kommer in. Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION För att kunna arbeta systematiskt med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering utav undervisningen i allmänhet och bedömning i synnerhet så kan olika matriser underlätta både för lärare och elever. Bedömningsmatriser kan användas för att tydliggöra målen och bedömningskriterierna för en hel kurs, ett enskilt arbetsområde alternativt en specifik uppgift. I en allmän bedömningsmatris bör det tydligt framgå en koppling mellan syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskraven utifrån Skolverkets kurs- och ämnesplaner.

Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor Som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder du förändringsarbetet, och engagerar din personal i det. Din uppgift är att göra strategiska vägval som leder till att undervisningen utvecklas och måluppfyllelsen ökar. I det ingår också hur administrationen ska göras mer effektiv så att lärare får mer tid för undervisningen. Du behöver inte kunna samma saker som din personal men du behöver kunna förstå deras pedagogiska användning av digitala verktyg och digitalt material för att kunna fatta rätt beslut och ge stöd.

Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande” MOMENT A – vetenskaplig grund Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Boken Att följa lärande har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning.

Lärarutbildningen storsatsar på ledarskap Ledarskapets plats i lärarutbildningen har diskuterats flitigt inom lärarkåren under de senaste åren. Uppsala universitet valde för några år sedan att göra en extrasatsning på ledarskap i lärarutbildningen – en unik sådan. Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han brinner för att utbilda blivande lärare i ledarskap i klassrummet och andra kunskaper som ger en effektiv undervisning. – Det är jätteviktigt i dag att ha ett bra ledarskap i klassrummet. Under en ledarskapskurs som pågår i fyra till fem veckor lär vi studenterna allt vi kan för att bli skickliga på att leda elever.

Lärandematriser; synliggör lärandet i handling av John Lovén Om du läst boken ”Lärandematriser – att få eleven att förstå” eller bara snubblat in på denna hemsida och börjar sätta dig in i vad lärandematriser är för något, så inser du säkert också styrkan i att använda detta som verktyg i ditt och elevernas lärande. För att göra det enklare att använda lärandematriser har jag i samarbete med Johan skapat programmet LMX. Det är en programvara som gör det lättare för dig som lärare att skapa egna lärandematriser. Vad? LMX är ett program för lärare, så att du kan skapa lärandematriser till dina elever. Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang En av de absolut vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för. Att kunna föra resonemang krävs och bedöms i nästan alla ämnen bland annat i NO-ämnena. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse.

​Pedagogiskt ledarskap Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Lärarförbundet Skolledare har tagit fram förtydliganden och ställningstaganden till vad det pedagogiska ledarskapet är och ska innehålla. Vi bedömer att skolledare behöver bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon. Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm. Boken är en handfast och konkret handledning i att skapa just “lärandematriser”. Matris som matris kanske du tänker, men författaren har ett genomtänkt koncept som prövats, omprövats och förfinats under många års användande. I boken skriver han på ett smittsamt entusiasmerande sätt om sitt verktyg. Till utseendet liknar den en vanlig bedömningsmatris som är uppdelad i tre nivåer (som t ex de tre nivåerna i kunskapskraven).

Så klarar du de svåra mötena bättre – Ett vanligt misstag tjänstemän gör är att inte inse att de behöver vara peda­goger för att smidigt kunna hantera möten med medborgare. Specialist­kompetens måste förpackas så att den kan tas emot. Du bör därför inte uppträda alltför byråkratiskt eller för personligt, säger utbildningskonsulten Katarina Weiner Thordarson. Hon har skrivit boken Professio­nellt bemötande och utvecklat ett bemötande­spel. Grundläggande för det goda mötet är, enligt henne, att på allvar sätta sig in i den andres situation. 10 tips till lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom Många elever med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd får inte det stöd de behöver i skolan, vilket kan få förödande konsekvenser. Här har jag samlat mina bästa tips på vad du som jobbar som lärare och har elever med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska diagnoser bör tänka på. 1. Ha inga förutfattade meningar om hur barn med Aspergers syndrom ska fungera. Personer med Aspergers syndrom är olika varandra och behöver stöd med olika saker. När du får ett barn med Aspergers syndrom i din klass, lär känna barnet som individ.

Related: