background preloader

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?
Vad är kollegialt lärande? På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket. Skolverkets utvecklingspaket Skolverket har arbetat fram olika typer av material för lärare som vill utveckla sin undervisning så den blir mer språk- och kunskapsutvecklande. Språkutvecklande arbetssätt - ett utvecklingspaket från Skolverket Skolverket har även publicerat ett liknande material som vänder sig till lärare inom naturvetenskap och teknik. För gymnasieskolan arbetade Skolverket under 2012 fram ett utvecklingspaket som heter Språk i alla ämnen. Läslyftet Läs- och skrivportalen - Läslyftet Övriga handledningspaket Related:  Språket i alla ämnen

Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland Det finns några länder som jag brukar snegla lite extra på när det gäller skolfrågor, ett av länderna är Nya Zeeland eftersom de har kommit ganska långt när det gäller att se till att eleverna utvecklar språk och kunskaper parallellt i skolan. Nya Zeeland har, precis som vi i Sverige, ganska många flerspråkiga elever och de brottas med samma problem som vi, nämligen svårigheten att eleverna ska tillägna sig ett såpass bra skolspråk att de klarar av kunskapsinhämtandet på sitt andra- (eller tredje-) språk. Litteracitet Det finns en nyzeeländsk sida, Literacy online, som jag brukar återvända till, för att inspireras och för att hålla koll på vad som händer. Här är ett exempel på vad man kan förvänta sig av en elevs skrivförmåga efter årskurs 1: Bild från Det finns 9 olika elevexempel för varje årskurs, exempel både när det gäller läsning och skrivning, och så här formuleras de förväntningar man kan ha på en elevs läsning i slutet av årskurs 8: Bedömning

Mina nyheter Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Då läraren inleder med att visa en kom-ihåg-lista på smartboarden och brygga dagens minilektion till gårdagens arbete förstår vi snart att eleverna är i en bearbetande fas i sitt skrivande och att dagen kommer att ägnas åt att skriva titlar till egenförfattade texter. Vi tar också chansen att titta närmare på vad eleverna arbetar med och får se hur de provar minilektionens innehåll på egen hand.

SVA/SFI Denna sida är tänk som en resurs för att hitta webbmaterial och appar för att arbeta med nyanlända. Sidan uppdateras… Webbresurs Denna serie är gjord för barn med svenska som andraspråk. Vi får intressanta fakta om kroppens viktigaste organ: hjärtat, hjärnan, huden, magen, skelettet och musklerna. Länk till serien: Hej Svenska Hej svenska är ett interaktivt stöd för svenskinlärning. Länk till webbsidan Webbmatte Länk till webbsidan RimRum från UR Länk till webbsidan Webb+app Tyda- Engelsk-svensk-engelsk Ordbok med synonymer. Lexin– Synonymer och lexikon. Google Översätt– klistra in text eller ord och få dem översatta till andra språk. My Storybook– gör dina egna böcker via dator eller surfplatta. App (iPhone, iPad) 50 appar för nyanlända barn och ungdomar Ord i fokus- Spelet är enkelt. SVAAPP-Appen innehåller korta berättelser, videoklipp och ordövningar men elever och lärare har också möjlighet att göra eget material och dela fritt. Ordlek XL- passar alla som skall lära sig att läsa!

Ett språkligt bedömningsmaterial behövs för varje skolämne För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på Skollyftet, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare. Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Deras kunskapsutveckling måste följas av en språklig utveckling, om de ska ha chans att utveckla de förmågor som uttrycks i den nya läroplanen. För att visa på att förmågorna i Lgr 11 kräver ett akademiskt språkbruk använde jag mig av Göran Svanelids sammanfattning av de centrala förmågorna i Lgr 11 som han kallar the Big 5: De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten. Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Kommunikativ förmåga Samtala. Metakognitiv förmåga Tolka. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. ”Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. Vad säger ni?

Bas rekommenderar on Pinterest Discover and save creative ideas There’s more to see... Come take a look at what else is here! Discover and save recipes, DIY ideas and more Join Pinterest to find (and save!) Oops! or Back Customize my signup experience using info from sites I’ve visited.Learn more Continue as a business Creating an account means you’re okay with Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy and Cookie use. billion Pins to explore seconds to sign up (free!) About Pinterest Blog Businesses Terms & Privacy Help iPhone App Android App Discover Pinterest: Gardening Travel Kids Weddings Humor Quotes DIY Design Animals Sitemap International Bas rekommenderar Stockholm, Sweden · mittlivsombaslarare.wordpress.com Bas är en SFI-utbildning för nyanlända vuxna med 0-6 års skolbakgrund. Bas - teknik, bilder, bloggar etc. Bas rekommenderar Bas - appar vi gärna vill prova Bas - appar för läs- och skrivinlärning Bas - hemsidor vi rekommenderar Bas - läromedel, böcker och tidningar vi rekommenderar Bas - matematik Om Bas

Lgr 11 gör oss alla till språklärare När jag studerar kursplanerna i lgr 11 ser jag språk överallt. Att eleverna får rika möjligheter till att tala, läsa, skriva och lyssna är centralt i alla ämnen enligt vår nya läroplan. Ser jag detta för att jag är språklärare? Kanske. De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten. Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Kommunikativ förmåga Samtala. Metakognitiv förmåga Tolka. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Tala, läsa, skriva och lyssna. Mina kolleger säger när vi talar om förmågorna och de språkliga krav som förmågorna ställer i respektive ämne. ”Det är ju lätt för dig, du är ju språklärare.” Vilka förmågor och kompetenser behöver då alla lärare för att kunna undervisa och ge andraspråkseleverna det språkliga stöd de behöver för att nå skolframgång? 1. 2. Vad för kunskaper behöver en ämneslärare? 3. Varför ska vi undervisa i lässtrategier? Att förutspå/ställa hypoteser: Finns det bilder i texten? 4.

Hulya Basaran on Pinterest Discover and save creative ideas There’s more to see... Come take a look at what else is here! He used Pinterest to dive deep Join Pinterest to find (and save!) Oops! or Back Customize my signup experience using info from sites I’ve visited.Learn more Continue as a business Creating an account means you’re okay with Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy and Cookie use. billion Pins to explore seconds to sign up (free!) About Pinterest Blog Businesses Terms & Privacy Help iPhone App Android App Discover Pinterest: Gardening Travel Kids Weddings Humor Quotes DIY Design Animals Sitemap International Hulya Basaran Lärare i svenska som andraspråk i en förberedelseklass, skolår 1-6. Language Learning Hulya Basaran Math playing Grammatik- Ordklasser, ordföljd Praktiska tips Färglägg Teknik- pyssel Math Tema yrken Appar- kreativt berättande Appar:Nyanlända- ordkunskap Appar: Bokstavsljud, ASL + ordkunskap Appar: Engelska Inspiration för lärare Learning/education Appar: Mina favoriter Appar: Berättelser Läsa

Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Christina Wiklund, Linköpings universitet Vårt samhälle ställer stora och varierade krav på individers språkliga och skriftspråkliga färdigheter. Det är en nödvändighet att ha god språk- läs - och skrivförmåga, att vara litterat. En viktig del i att vara litterat innebär att förstå läst text. En individs ordförråd har en varierad och mångsidig inverkan på dennes språkliga och skriftspråkliga färdigheter. Denna artikel har för avsikt att redogöra för ordförrådets betydelse för läsning och därmed också tydliggöra hur ett bristande ordförråd kan skapa hinder för en god läsutveckling. Barns olika förutsättningar Utvecklingen och omfattningen av individers ordförråd ser olika ut bland annat beroende på den socioekonomiska omgivningen (SES) barnet befinner sig i. Beroende på en mängd olika omständigheter och färdigheter varierar individers vokabulär både ur ett kvantitativt (antalet ord) men också ur ett kvalitativt (lexikal kvalitet) perspektiv (Ouellette, 2006). Undervisning av ordförråd

Läsförståelse För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker. Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Undervisning i läsförståelse skiljer sig från vanlig läsundervisning till en stor del. Eleverna skall bli medvetna om hur de förstårEleverna skall lära sig strategier tillsammansEleverna skall lära sig använda grafiska representationer av texten för att underlätta förståelsenEleverna skall få direkt feedback på de frågor läraren ställerEleverna skall själv formulera frågorEleverna skall lära sig använda strukturen i en berättelseEleverna skall kunna förklara vad de lästEleverna skall kunna integrera idéer och generalisera från textinformationen Läsförståelse sker på fyra olika nivåer. att hitta och återberätta direkt uttryckt information. För svaga läsare skall det alltid finnas lättlästa texter tillhands.

Related: