background preloader

Grekisk mytologi

Grekisk mytologi
Related:  Antiken: Grekland och Rom

Antiken.nu - Content Ancient Greece - History, mythology, art, war, culture, society, and architecture. Gudar och berättelser i grekisk mytologi Enligt den grekiska mytologin fanns Chaos före någonting annat och utgjorde då världsrymden som bestod av tomhet och materia som ännu inte hade intagit former. Sedan uppstod jorden, Gaia, ur denna världsrymd och strax därefter underjorden, Tartaros. Gaia skapade därefter himlen, Uranos, och havet, Pontos. Uranos var make till Gaia och tillsammans fick de flera söner och däribland Kronos. Detta skedde efter ett långt krig mellan Kronos och titanerna på ena sidan och Zeus och dennes bröder på den andra. De grekiska gudar och gudinnor som ingick i kulturens gudavärld skulle senare återkomma i den romerska och de romerska namnen finns nämnda i presentationerna. Afrodite Kärlekens och skönhetens gudinna som steg upp ur havets skum ... läs om Afrodite → Apollon Solens gud och även konsternas och vetenskapens ... läs om Apollon → Ares Den illa omtyckta krigsguden ... läs om Ares → Artemis Jaktens grymma gudinna ... läs om Artemis → Demeter Jordens och årstidernas gudinna ... läs om Demeter →

Religion 4-9 | Planeringsstöd Lgr11 Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Läs hela>> Sammanfattning, arbetsområden:Åk 4 – Religioner och livsåskådningar, Vardagens frågorÅk 5 – Etik, Livsåskådning, Vardagens frågorÅk 6 – Världsreligionerna, Vardagens frågorÅk 7 – KristendomenÅk 8 – Judendom och Islam, Hinduismen och Buddhismen, Religion och utmaningarÅk 9 – Sekularisering och nyandlighet, Etik och livsfrågor Åk 4 Arbetsområde: Religioner och livsåskådningar Arbetsområde: Vardagens frågor (återkommande) Åk 5 Arbetsområde: Etik Arbetsområde: Livsåskådning Arbetsområde: Vardagens frågor (återkommande) Åk 6 Arbetsområde: Världsreligionerna Åk 7 Arbetsområde: Kristendomen Åk 8 Arbetsområde: Judendomen och Islam Åk 9

Antikens Grekland | Historia Grekland var politiskt splittrat De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat. Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Perserkrigen Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”. I samband med försvarskriget mot perserna på 400-talet f.Kr fick Aten en ledande ställning. Grekisk religion Religionen hade stor betydelse för grekerna, men det fanns en mängd olika sätt att dyrka gudarna och tolka den grekiska religionen. Därutöver fanns olika mysteriekulter. Filosofi I Aten utveckalades under antiken ett självständigt kritiskt och ifrågasättande tänkande. Alexander den store infogar Grekland i sitt välde

Grekisk mytologi | Forntidens och antikens religioner De grekiska myterna handlar om gudar och hjältars vardag och äventyr, men innehåller också en skapelseberättelse och beskrivning av världen och dess gudar. Gudar… Grekernas gudar hade mänsklig gestalt men var starkare och mäktigare än vanliga människor och dessutom begåvade med övernaturliga egenskaper. Men de hade också vanliga människors brister och svagheter. Den grekiska gudavärlden bestod av ett stort antal gudar och gudinnor som lydde under himmelsguden Zeus herravälde. Gudarna var människornas beskyddare och kämpade mot mörkrets och underjordens onda makter. … och heroer I antikens Grekland fanns inte någon bestämd gräns mellan människornas värld och gudarnas. Utöver gudar och heroer så innefattar den grekiska mytologin även mängder med andra övernaturliga väsen och hjältar och hjältinnor. Kulten Liksom människor gillade de grekiska gudarna gåvor av olika slag. Den grekiska religionen saknade bestämda trosläror och ett yrkesprästerskap. De grekiska stadstaterna vördade olika gudar

Romarriket | Historia Romarnas ekonomiska tillväxt hörde samman med deras geografiska erövringar. Det romerska slaveriet var som mest omfattande då romarriket var i stark expansion - från omkring 100-talet f.Kr till en bit in på 100-talet e.Kr. Plundring, tributer och slavar var expansionens centrala syfte. Militär styrka var på så vis sammanlänkad med ekonomisk tillväxt - nya geografiska erövringar gav ökade skatteintäkter och nya slavar. Det gjordes många tekniska landvinningar i det romerska imperiet men de kom inte alltid i allmänt bruk. En orsak var att slavar i regel skötte arbetet och inte behövde ersättas eller ges tekniska hjälpmedel. Till en början fick romarna sina slavar genom krig i form av krigsfångar från erövrade områden. Romarrikets delning Under 200-talet e.Kr började det romerska imperiet få stora yttre och inre problem. Kristendomen uppstod i Palestina som var en provins i det romerska riket. Västrom gick under medan Östrom bestod i ytterligare tusen år Arvet från romarna

Grekiska Gudar | Allt om Grekisk mytologi Antikens Rom | Populär Historia Rom präglades av trångboddhet och många levde under torftiga förhållanden i höga hyreskomplex. Trots detta verkar staden ha drabbats av relativt få epidemier och svältperioder. Förklaringarna till hur man fick denna förindustriella jättestad att fungera är naturligtvis flera men ingenjörskonsten var en grundläggande faktor. Roms ingenjörer kunde bygga akvedukter som förde in väldiga volymer vatten akvedukter som inte endast försåg folk med friskt dricksvatten, utan även möjliggjorde dagliga bad för flertalet invånare. Tack vare den goda vattentillgången var större sjukdomsutbrott sällsynta. Med romersk ingenjörskonst anlades också välfungerande hamnar, kanaler och kajer, vilket i sin tur underlättade införseln av stapelvaror som spannmål, olivolja och vin. Merparten av all mat som konsumerades i Rom nådde staden sjövägen. En uppfinning som kom att få särskilt stor betydelse var betongen. Detta faktum gjorde den sällsynt lämpad för hamnanläggningar och liknande. – ja, Claudius!

The Influence of Greek Mythology on The Modern World by Kayla Buchanan on Prezi

Related: