background preloader

Mitt lärarliv: PM-uppgift om de, dem och dom

Mitt lärarliv: PM-uppgift om de, dem och dom
Efter att en ny debatt blossat upp under hösten 2016 har vissa källor till uppgiften bytts ut. Plötsligt händer det! Svenska 3: Skriv ett pm om språk i förändring Språk förändras ständigt. Talspråket förändras oftast snabbare än skriftspråket, och när skillnaden blir stor uppstår det en spänning. Ett tecken på denna spänning är att allt fler skriver ”fel”, dvs de skriver som de talar. Uppgift Skriv ett utredande pm utifrån minst tre av källorna förutom läroboken. Presentera din frågeställning. Källor Med inspiration från Läslyftet: Här är ett quiz om 13 begrepp som förekommer i källorna. Related:  saramalmSkrivande

5 Life Lessons We Can Learn From Superheroes Superheroes were first created as motivational characters dedicated to protecting the public from crooks, robbers, evil scientists and tenacious villains who just keep coming back to life. They stood by strong moral codes and risked their lives repeatedly for the public. They became an entertaining source of inspiration for kids and adults alike to identify core values. But over the years, past the comic books and blockbuster adaptations, we realized that we don’t only admire these guys for their superpowers and their ability to function at all in their snug attire; we also recognize them as humans with emotions, troubles and flaws, just like the rest of us. So here’s what we’ve learned not from the Batmans and Spidermans of superhero kingdom, but from the Bruce Waynes and Peter Parkers :) Neftali / Shutterstock.com 1. Bruce Wayne and Tony Stark both suffered personal traumas before their alter egos, Batman and Iron Man, were unleashed. 2. 3. Take Bruce Banner and his green temper Hulk.

MacGuffin Min granne är en mördare The Shovel är en krypande läskig mordhistoria med lysande dialog och oväntad dramaturgi som utspelar sig i ett grannskap. Vi spenderar hela våra liv omgivna av andra människor utan att de allra flesta fall fundera så mycket på vad som försiggår i huset eller lägenheten bredvid. Våra närmsta grannar heter Harald, Anna-Karin, Ulf, Jenny, Micke och Malin och är de allra bästa. Men de som bor i nästa kvarter och som jag ser nästan varje dag vet jag ingenting om. Har du koll på alla dina grannar? En novellidé: Tänk om någon granne… är farlig… på riktigt… Mohahaha! Inledning För att fånga eleverna. Eleverna kan fundera på och samtala om: Vad såg killen? Använda film som stöd i skrivandet Efter det korta klippet kan vi analysera tillsammans och se vad som gör det spännande. För att komma in i rätt stämning och hämta ännu mer inspiration ser vi The Shovel. Att skriva en skräckinjagande novell Slutligen introduceras novellens ramar: Förutsättningar: Du flyttar in i ett nytt kvarter. Slutuppgift

Tanke- och prestationsskrivande De senaste åren har jag allt oftare använt mig av tanketexter. Torlaug Lokensgard Hoel pratar om tankeskrivande och prestationsskrivande. Liberg använder begreppen “ut-texter” och “in-texter”. Det markerar att det rör sig om olika funktioner och egenskaper i skrivandet. Prestationsskrivandet (ut) används för att kommunicera och berätta. Från intext till utttext Skrivandet föregås av tänkande och parvisa samtal om frågor som rör exempelvis motiv, tema och budskap.Till de texter vi läser, bilder och (kort)filmer vi ser skriver eleverna ofta tankeloggar (helig mark – dessa texter bedöms aldrig).Med jämna mellanrum skriver eleverna uttexter. Det händer något när eleven får höra sin text eller se den i tryck. Läs mer om tanke- och prestationsskrivande: Torlaug Lokensgard Hoel: Utforskande skrivande i lärprocessen Caroline Liberg: Skrivande i olika ämnen – lärares textkompetens

Att arbeta med noveller Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera. När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Novellrecept texten är kortkoncentrerad till en händelse med tillbakablickar för perspektivfå personerskrivs ofta i tredje-personkortfattad beskriven miljöutspelas under kort tidparallellhandling förekommer oftainre monolog är vanligthandlingen börjar ofta mitt i handligen – in medias resslutet innehåller en knorr eller poäng En snap-shot novell är Dublinbor av James Joyce.

Gästinlägg: Därför bör du äta mer vegetariskt Efter fyra intensiva och lärorika år som förstelärare vid Bäckadalsgymnasiet har jag nu lämnat både gymnasieskolan och förstelärarrollen, för att undervisa i Jönköpings största högstadieskola. Här undervisar jag fem klasser i svenska och även en grupp i språkval, s k ”svenskengelska”. Under de första veckorna har alla fyra niorna läst, granskat och analyserat en debattartikel om klimathotet av Pär Holmgren, för att sedan planera, skriva och bearbeta en egen debattartikel med någon koppling till Holmgrens text. Därför bör du äta mer vegetariskt Sports – WebEnglish.se About This theme page presents lesson plans and materials to learn about the Sports in year 1-9 of Swedish Compulsory School Many activities on this theme page require some planning, as there may be several choices behind one link. Songs Vocabulary ESL-Kids – ESL Flashcards | – ESL stuff for teaching kids including flashcards, worksheets, classroom games and children’s song lyrics. Sport vocabulary for kids learning English | Matching kids are new to the topic, or if they need some help with their spelling, introduce the vocabulary by using our wordlist or picture dictionary before playing the game. 1:1 or IWB (yr 2-3) Extreme Sports Vocabulary explained (yr 7-9) Learn idiomatic sports expressions (yr 8-9) Worksheets Lesson Plans Reading Listening sports is not just for the Olympic games or professional athletes. Viewing Speaking

Så avlastar du läsaren med kärnmeningar - Språkkonsulterna Språkbrevet nr 5, maj 2018 Som skribent kan du hjälpa din läsare genom att samman­fatta texten. Du kan göra det på olika sätt: med en samman­fatt­ning i början av en rapport, ett par meningar längst upp på en webb­sida eller en ingress i en artikel. I det här Språk­brevet får du tips om en särskild form av samman­fatt­ning: kärn­meningar. Vad är då en kärn­mening? Kärn­meningar handlar om att av­lasta läsarna. Kärn­meningen för­bereder läsaren En funktion som kärn­meningar har är att de för­bereder läsarna på vilken infor­mation de kommer att få i stycket. Utan kärn­mening – direkt på detaljerna: Domstolarna ska svara för att nya nämnde­män ges intro­duktions­utbild­ning och att de sedan får regel­bunden infor­mation. Med kärn­mening – det över­gripande först: Dom­stolarna har åtmin­stone tre upp­gifter när det gäller nämnde­männen. Kärn­meningen för­klarar det under­för­stådda Ibland kan kärn­meningen även för­tyd­liga något som är under­för­stått. Utan kärn­mening – under­för­stått syfte:

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? Hur är man källkritisk? Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut? Hur för man egentligen ett resonemang? För att få några svar kan du läsa detta inlägg då jag just avslutat en planering (som du hittar sist i inlägget) i området i svenska som bl a utgår från följande kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Samma kunskapskrav återfinns i en rad andra ämnen så ta gärna del av stödfraserna och arbeta om utifrån hur resonemanget ska ske i ditt ämne. Planeringen utgår från att ge eleverna stöd När jag nu fick nya sjuor var nivån på förkunskaperna väldigt ojämn då de kommer från fem olika avlämnade skolor. Jag fattar inte! Bedömningsaspekterna Dessa aspekter är de som utgör bedömningen i ett resonemang. Att ge stöd Knep för att googla bättre gjord i Canva PS!

Related: