background preloader

Ny i svenska skolan: Att undervisa nyanlända elever

Ny i svenska skolan: Att undervisa nyanlända elever
Många frågor som jag får rör undervisningen av nyanlända elever. Många undrar hur man kan arbeta med läs- och skrivinlärning med nyanlända och många undrar hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever. Det är inga lätta frågor att besvara och många gånger har jag önskat att det fanns tydliga exempel att dela med sig av. Gärna exempel där man får se lärare undervisa. När jag och min kollega Monica Lindvall fick möjlighet att skriva en text till Skolverkets utprövningsomgång av Läslyftet valde vi att skriva en text som vi hoppas att lärare i de allra flesta ämnen och årskurser kan finna intressant. Till vår text "Samtal före, under och efter läsning" valde Skolverket sedan att ta fram fyra olika undervisningsfilmer där olika läsrelaterade aktiviteter ur vår text omsätts i praktiken. Sara Persson och hennes nyanlända elever åk 3-6 samtalar om en text: Hülya Basaran undervisar nyanlända elever åk 4-6 och låter dem närma sig en text genom att använda bilder:

Mias klassrum | Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. Europeisk språkportfolio - vad är det? - Uppsala universitet Europeisk språkportfolio* (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Portfolion har huvudsakligen två syften: ett pedagogiskt, för att öka motivation och reflektion över språkinlärning och interkulturella erfarenheter ett rapporterande, för att ge språkinläraren möjlighet att göra en sammanställning av sina språkliga färdigheter och kontakter med andra kulturer och dokumentera detta i ett internationellt gällande dokument Språkportfolion ersätter inte certifikat eller diplom utan utgör ett komplement till formella examina eller, som i det svenska skolsystemet, betyg. Formen för en Europeisk språkportfolio måste, för att valideras av Europarådet, följa deras utarbetade riktlinjer. ESP bygger på Gemensam europeisk referensram för språk: Lärande undervisning och bedömning.

Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare Språkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Både eleven och läraren får syn på vilka kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom utan är ett komplement till formella examina. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Handledning - ESP 6-16 år (3,5 MB) Handledningen innehåller förslag och instruktioner hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. ESP 6-11 år, interaktiv pdf (1,0 MB) Min språkbiografi 6-11 år, interaktiv pdf (515 kB) Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad.

Resurser för elever

Related: