background preloader

Greek-Movies - Ελληνικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές και μουσική

Greek-Movies - Ελληνικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές και μουσική
Related:  Warehouse

Athens - Sounio Songs of Hellas - greek song translations Paul Oakenfold (pauloakenfold) My Greek Odyssey: Greek History From The Histories of Herodutus, Book Seven: "But Xerxes was not persuaded any the more. Four whole days he suffered to go by, expecting that the Greeks would run away. When, however, he found on the fifth that they were not gone, thinking that their firm stand was mere impudence and recklessness, he grew wroth, and sent against them the Medes and Cissians, with orders to take them alive and bring them into his presence. Then the Medes rushed forward and charged the Greeks, but fell in vast numbers: others however took the places of the slain, and would not be beaten off, though they suffered terrible losses. Then the Medes, having met so rough a reception, withdrew from the fight; and their place was taken by the band of Persians under Hydarnes, whom the king called his “Immortals”: they, it was thought, would soon finish the business. During these assaults, it is said that Xerxes, who was watching the battle, thrice leaped from the throne on which he sate, in terror for his army.

Infected Mushroom (infectedtwitt) Griechische Musik hören und verstehen! 10 Best Sexual Drinking Games Some of the best sexual drinking games can be done either in an intimate setting with only you and your girlfriend or you can make it a party and have multiple people. The ten most commonly played sexual drinking games are: Nine cans of beer or the floor. 1912~2012, 100 years since Macedonia, Thrace, Epirus, Crete & other Aegean islands were REUNITED with GReece There is a plan to activate during 2012, twenty (20) Special Callsigns related to teritorries that were LIBERATED and REUNITED to motherland GReece, 100 years ago. The general thinking is each Sepcial Call to be OTA at least nine (9) days including the individual and important date of Liberation, two (2) weekends for sure, two (2) or more Spcl/C every time period and five (5) of them during the WW SSB Contest (one is Mount Athos). Details about timetable, authorities, operators, QRGs, QSLn, Award'n, sponsors, M.Athos DXCC validation etc, are under research and negotiations. Till now (15th March), 50 SV hams participate this activity and still going up ! right click and "save" for Readabilty on line LOG: - All logs would be uploaded to eQSL and qsl.net SERVERs QSL'n It's under negotiations with SV Bureau to support this activity. The SV financial crisis is deeep, but the event of LIBERTATION is over ALL others and of maximum National Significance. AWARDs: - a detailed list of your QSOs,

Linux Newbie Guide: Shortcuts And Commands Linux Shortcuts and Commands: Linux Newbie Administrator Guideby Stan and Peter Klimas This is a practical selection of the commands we use most often. Press <Tab> to see the listing of all available command (on your PATH). Legend:<> = single special or function key on the keyboard. Notes for the UNIX Clueless:1. 7.1 Linux essential shortcuts and sanity commands <Ctrl><Alt><F1>Switch to the first text terminal. <Ctrl><Alt><Fn> (n=1..6) Switch to the nth text terminal. ttyPrint the name of the terminal in which you are typing this command. <Ctrl><Alt><F7>Switch to the first GUI terminal (if X-windows is running on this terminal). <Ctrl><Alt><Fn> (n=7..12) Switch to the nth GUI terminal (if a GUI terminal is running on screen n-1). <Tab>(In a text terminal) Autocomplete the command if there is only one option, or else show all the available options. <ArrowUp>Scroll and edit the command history. <Shift><PgUp>Scroll terminal output up. <Shift><PgDown>Scroll terminal output down. exitLogout. . .. .

GREECE TRAVEL: Matt Barrett's Guides to Greece and the Greek Islands Tips for Linux Explorers www.nektarios.gr Ἐπιστῆμες Ἱστορία τῶν Ἐπιστημῶν - Φυσική - Γνωσιακὴ καὶ Ψυχολογία - Τεχνολογία - Διαδίκτυο - Γεωγραφία - Περιβάλλον καὶ Ὑγεία - Πληροφορίες - Συνδέσεις Τέχνες Παράδοση - Μουσική - Ποίηση - Πεζογραφία - Ἀφιερώματα - Συνδέσεις Ἱστορία Ἀρχαιότητα - Ῥωμανία - Νεωτέρα περίοδος - Ἐπικαιρότητα - Γλῶσσα - Ἀφιερώματα - Συνδέσεις Ὀρθοδοξία Προσευχητάριον - Ἑρμηνευτικά - Ἁγιολογία - Ἱστορικά - Ἔργα Πατέρων - Γεροντικόν - Θρησκεῖες - Ἀφιερώματα - Συνδέσεις Προσωπικὸς Ἱστοχῶρος. individual visitors since July 1st, 2004.

Ubuntu Hacks/Multimedia From WikiContent A modern computer can be a nifty little entertainment center; it has fast video, stereo speakers, probably plenty of disk space for movies and videos. So, how come Ubuntu doesn't know what to do when you insert a DVD or double-click on a video or audio file? The fundamental problem is that there are some critical pieces to the multimedia puzzle that Ubuntu can't distribute in all jurisdictions, so you need to go out and get those pieces yourself. For care and feeding of your multimedia collection, you'll need to eventually work with optical discs. Install Multimedia Plug-ins Music and video files come in a wide variety of exotic formats. On some Linux distributions, getting all of your multimedia files to play seems like it requires all sorts of command-line voodoo. Tweak Your Repository List Many of the multimedia packages you need to install do not reside in the default Ubuntu repository. Install General-Purpose Libraries and Tools Install Gstreamer Libraries Tip Table .

Positive Psychology Exercise - Emoclear Self-Helpapedia Emoclear Positve Psychology Exercise I: Doing Pleasurable, Important, and Meaningful Activities Every day for two weeks do the following: 1. Choose a pleasurable activity to do alone and do it to completion. Example: Gardening or writing.2. Emoclear Positive Psychology Exercise II: Building Character. Based on Character Strengths (Peterson & Seligman, 2004). For two weeks pick two activities per day from the list below. The Activity List: 1. Here's a reflection exercise for accessing appreciation and gratitude: This exercise is to be done daily for two weeks. 1. Have fun, Steve

Related: