background preloader

Frågor jag ofta får

Frågor jag ofta får
Related:  Mer...Språkutvecklande arbetenyanländaSVA

Verktygslåda Finns både som app och webbresurs: Elever kan skriva tillsammans, göra presentationer, spara mappar efter ämne, lärare eller klasser. Digital portfolio och samarbetsytor. Inspelad respons, eller respons i kommentarer. Samtal kring det skrivna genom videokonferenser i googlehangout. Gratis lärplattform där elevers resultat blir färgerna grön, gul och röd och där de kan göra om tills alla resultat är gröna. Digital tankekarta för att bygga upp elevers förförståelse. Låt eleverna spela in radioprogram. Lägg in era filmer, presentationer etc på elevernas arbeten eller dina lektioner så är det lätt att länka därifrån till bloggen eller er lärplattform. Bloggverktyg synliggör lärande, kollaborativt lärande, elever lär av varandra. Informationssök och lärpaket kopplat till pedagogisk planering, filmer och faktatexter. Finns som app: Imovie: Redigera film

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Många skolor i Örebro arbetar med att implementera ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sin undervisning just nu. Kvalitetsutvecklargruppen samarbetar med dessa skolor som ofta har många flerspråkiga elever. Men vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och vilka elever gynnas? Alla lärare är språklärare Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att alla lärare måste planera sin undervisning så den blir kommunikativ, flerstämmig och fokuserar på språkets roll i ämnet. På Västra Engelbrektsskolan är arbetet med att implementera ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i full gång. Vilka elever gynnas? ”Om alla lärare har en medvetenhet om språkets betydelse för lärandet och verktyg för att på bästa sätt möta elevernas behov, har fler elever möjlighet att nå de kunskapskrav som kursplanerna ställer. Greppa språket, sid 23. På Västra Engelbrektsskolan fick lärarna reflektera och resonera i flera övningar om planerad och direkt stöttning.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Materialet kan laddas ner eller beställas via blankett på Skolverkets webbplats: Nya språket lyfter! För årskurs 6-9 finns kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som vill kartlägga elevernas språkutveckling. Europeisk språkportfolio Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Performansanalys och bedömning För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av s.k. performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning.

Ett språkhus för nyanlända Kompetens – Vad är det? Hur hänger det ihop med formativt arbete? Hur hänger det ihop med nyanlända? Jag har nu tänkt försöka sammanstråla dessa tre frågor utifrån ett pyttelitet häfte om Kompetens, som jag läste när jag studerade Skoledarskap på Uppsala Universitet. Häftet jag pratar om heter just Kompetens – Vad är det? och är skrivet av författaren och konsulten Kerstin Keen (fil.Dr. i historia och tidigare universitetslärare, riksdagsledamot och utbildningschef inom Volvokoncernen. Detta häfte skrevs i en första upplaga redan 1988 men tredje upplagan (med ovanstående namn) skrevs 2003. Kompetens – Vad är det? När man läser det jag plockat från de första sidorna i häftet förstår man att detta gäller både organisationens kompetensutveckling, personalens kompetensutveckling och elevernas kompetensutveckling. Hur hänger det ihop med formativt arbete? Pekfingret – kunskaper: För att utföra en uppgift måste man ha olika kunskaper, olika typer av fakta och metoder.

Stärkt språk och lärande med Gibbons För att möta elevernas behov och ge dem en bra skolundervisning och fritidsverksamhet pågår ett språk- och kunskapsutvecklande arbete för skolans pedagoger på Vällingbyskolan. Det leds av förstelärare Camilla Lundberg. - Språket är nyckeln till framgång i skolan och den här dagen är till för att stärka oss på området, säger skolans rektor Göran Skogsberg till skolans pedagoger som samlats i matsalen för en språk- och kunskapsutvecklande studiedag. Precis som så många andra skolor idag har Vällingbyskolan flera elever med ett annat modersmål än svenska och även en förberedelseklass för nyanlända. Med på studiedagen är Kristina Ansaldo och Birgitta Thorander från Språkforskningsinstitutet för att föreläsa och hålla workshop. Läraren - elevens stöttande bygnadsställning - Alla ni som sitter här har kunskaper från ert yrkesliv som lärare och från ert privatliv som ni tar med er in i professionen när ni arbetar med språkutveckling. På powerpointbilden bakom Birgitta syns en byggnadsställning.

Språk i alla ämnen- min bokrecension för LiSetten | Hülya Jag har haft förmånen att läsa Hanna Stehagens bok, som jag även har recenserat för tidningen LiSetten. LiSetten är en medlemstidning som utges av LISA- Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk. Förbundets medlemstidning Lisetten är ett språkrör för forskning och pedagogik och ger en inblick i det dagliga arbetet med modersmålet, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidningen utkommer med 4 nummer per år. Här nedan finner du en längre version av den recension som är publicerad i LISetten nr 2 2014. Författaren- Hanna Stehagen Kanske känner du Hanna från hennes kloka microinlägg som @stehagen på Twitter eller så kanske du har läst hennes kloka inlägg på hennes blogg? En handbok som tar sin utgångspunkt i erfarenheter Den här boken har varit efterlängtad sedan länge, ända sedan jag började följa Hanna Stehagens inlägg på hennes blogg där hon delar med sig av hur hon arbetar med språk- och kunskapsutveckling i sin undervisning. Kollegialt lärande i bokform

Spökskrivning ger motivation och självförtroende Att barnen känner sig som "läsare" och "skrivare" är viktigt för självförtroende och barnens vilja att börja läsa och skriva. Det menar Annika Forsvall, klasslärare i årskurs ett till tre på Mariebergskolan i Umeå. Datorn har en viktig roll när Annika Forsvall undervisar sina elever, det berättade hon när hon föreläste på Ämnestorget för språk-, läs- och skrivutveckling på Skolforum. Oavsett om eleverna kan skriva eller inte får de i årskurs ett ställa sig framför datorn och skriva en berättelse, de kallar det att spökskriva. Annika Forsvall översätter sedan berättelsen så att den blir läsbar och eleverna får därefter ta med sig den hem och lära sig den. - Det enda som avslöjar att de inte läser på riktigt är att de inte tittar på pappret. När eleverna har självförtroende och är motiverade utvecklar de sitt skrivande och läsande snabbare än när de börjar från den traditionella början - att forma bokstäver på ett papper. Text och foto: Sofia Ax

Utanförskolan som blev en kunskapsskola Att följa nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling är nödvändigt för att utvärdera hur väl undervisningen fungerar. På Dammhagskolan i Landskrona blev uppföljningen av de nyanlända elevernas färdigheter en modell för hela skolan. Lena Andersson är rektor på Dammhagskolan, en F–6-skola som ligger i centrala Landskrona. Av skolans 220 elever är 60 nyanlända. – Organisationen är flexibel men just nu har vi fyra introduktionsklasser, berättar Lena Andersson. Hon är själv mellanstadielärare från början, men blev biträdande rektor 2001. Modellklasser visade vägen för hela skolan På Dammhagskolan används idag en analysprocess som från början var ett verktyg att följa nyanlända elevers utveckling. Studien av de arabisktalande eleverna ledde till slutsatserna att eleverna behövde utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan och att undervisningen av de nyanlända eleverna behövde utvecklas på gruppnivå. Färgkartor visar elevernas utveckling Färdigheter och förmågor Annelie Drewsen Läs mer

Related:  gretacarlsson