background preloader

Genrepedagogik exemplet Knutbyskolan.pdf

http://www.ur.se/upload/Pedagogwebben/webbkurser/genrepedagogik/Genrepedagogik+exemplet+Knutbyskolan.pdf

Related:  GenrepedagogikgenrepedagogikencamkallLäscirkeln vt-15

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. 30-day-challenge – extramural engelska i fokus Extramural engelska, den engelska eleverna sysslar med utanför klassrummets väggar, är en faktor vi måste ta i beaktande som engelsklärare idag. Elever som använder engelskan framför allt på internet och för att spela spel utvecklar sin engelska, det är ingen hemlighet. Men de som inte gör det, då?

katarinaenbomfransson I vår klass arbetar vi mycket kring hur texter är uppbyggda och vi tränar på att skriva egna berättelser med en ”röd tråd”. Inledning, handling och avslut. I boken att undervisa i läsförståelse skriven av Barbro Westlund finner man ett bra sätt att använda sig av ”berättaransikte” för att hjälpa eleverna att strukturera upp sina berättelser. Det har fungerat mycket bra med mina elever. Man ritar upp ett ansikte (öga, öga,näsa och mun.) I det ena ögat gör man ögonfransar och skriver stödord om personerna som ska vara med i berättelsen.

En berättelsestruktur växer fram Under vårterminen när jag satte mig ner och skulle formulera omdömen för mina elever var det helt plötsligt väldigt tydligt att alla mina elever hade en gemensam nämnare, de behövde alla utveckla sina berättande texter så texterna "har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling" (Lgr 11). En del av det centrala innehållet för att arbeta med just detta är "Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning" men jag valde att återknyta till de genrepedagogiska begrepp vi redan arbetat med inom den narrativa (berättande) genren under året. Om du inte är insatt i hur den narrativa genren är uppbyggd och hur man kan konkretisera detta för eleverna rekommenderar jag dig att kolla igenom Björn Kindenbergs slideshare om just detta: Björn har även beskrivit denna genre i ett väldigt läsvärt blogginlägg. Vi identifierade olika berättelsers händelser, komplikationer och lösningar.

Texttyper Här nedan kommer min vägg för de olika texttyperna med exempel på varje typ av text. Jag gjorde dessa till detta blogginlägg Svenskläraren tolka begreppen genrer respektive texttyper om du vill läsa mer. Texttyper Här nedan kommer min vägg för de olika texttyperna med exempel på varje typ av text. Jag gjorde dessa till detta blogginlägg Svenskläraren tolka begreppen genrer respektive texttyper om du vill läsa mer.

Utbildningen för nyanlända elever behöver stärkas Skolinspektionen har följt 35 utvalda elever som bott i Sverige mindre än fyra år under 3-5 skoldagar. Eleverna går i årskurs 7-9 i tio skolor i tio kommuner. Den sammantagna bilden är att de tio skolorna i liten utsträckning planerar, genomför och anpassar utbildningen efter nyanlända elevers förutsättningar och behov. Skolorna arbetar också i liten utsträckning för att ge eleverna tillit till sina förmågor genom att till exempel lärarna visar höga förväntningar på eleverna förmågor och möjligheter till lärande. – Många lärare jobbar hårt för att ge nyanlända elever en undervisning som är väl anpassad efter deras förutsättningar och behov.

Miniskola i genrepedagogik Publicerad av Anna Schylander Innan vi fortsätter att rapportera kring hur det går med genrepedagogik på Kroksbäcksskolan, tänkte jag ge en ”miniskola” i genrepedagogik, så att ni kan hänga med i svängarna! Genrepedagogik vilar på tre ben: Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmasta utvecklingszonen och stöttning till eleverna, Hallidays systemfunktionella grammatik, och Martin/Rotherys skolgenrer och cirkelmodell.

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Dags att ta nya tag och komma igång med undervisning, rutiner, kollegialt samarbete och lärande. Jag har satt ihop en lista med centrala ord och begrepp för att använda i kommunikation kring elevärenden eller granskning av undervisning. Syftet är att rensa i floran av olika uttryck som används och som inte alltid är kompatibla med det som vår skollag eller våra skolmyndigheter använder och därmed inte är forskningsförankrade. Om vi använder fel ord finns risken att vi landar i synsätt som inte är framåtsyftande. Att använda rätt ord däremot påverkar vår förmåga att utreda, samtala och undanröja hinder för lärande vilket i sin tur bidrar till kompetensutveckling hos alla som jobbar i skolan.

Nyanlända placeras direkt i grundskolan Tidigare hade Internationella språk- och kulturinstitutet, ISKI, hand om mottagandet av nyanlända elever i Upplands Väsby. Eleverna placerades i förberedelseklass i upp till två år med studiehandledning på modersmålet, undervisning i svenska, modersmålet och en del skolämnen. Därefter placerades de ut i kommunens skolor. Efter viss kritik från Skolinspektionen stängde politikerna verksamheten. Från januari 2012 placeras istället nyanlända barn och ungdomar direkt i grundskolorna, som får ersättning för varje nyanländ elev. Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk Vad vill jag säga och till vem? Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. För barn i skolan är det en sak att behärska ett vardagsspråk, en annan att erövra skolspråket. Språkliga mönster för olika sammanhang Enligt senare forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen.

Related: