background preloader

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?
Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Materialet kan laddas ner eller beställas via blankett på Skolverkets webbplats: Nya språket lyfter! För årskurs 6-9 finns kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som vill kartlägga elevernas språkutveckling. Europeisk språkportfolio Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Performansanalys och bedömning För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av s.k. performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning.

(2015) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande Josefin Nilsson Masteruppsats Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande är en etnografiskt inriktad undersökning som beskriver och analyserar tre lärares reflektioner om och tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter i undervisningen av nyanlända elever i ämnet biologi. Deltagare i studien är en lärare i biologi, en studiehandledare och en lärare i svenska som andraspråk samt 14 nyanlända elever. Eleverna talade samma modersmål men skiljde sig åt gällande skolbakgrund och gick vid studiens genomförande sin tredje termin i svensk skola. Studien genomfördes i samband med att de tre lärarna i studien deltog i en gemensam aktionsforskningsprocess med uppsatsförfattaren som handledare. Resultatet visar att lärarna under studiens gång, förändrar både sin syn på språk, lärande och undervisning samt sitt sätt att planera och genomföra undervisningen.

Välkomna Hit! – En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige. Ny utformning av Tema Modersmål är igång Vi gör om Tema Modersmål. Skolverket kommer utifrån sin nuvarande verksamhet utveckla de sätt som finns för att stötta lärare, rektorer och huvudmän i att organisera och bedriva undervisning för flerspråkiga elever. Kontaktperson och ansvarig för arbetet med Tema Modersmål är Mia Petersson. Under hösten 2015 publicerar vi bara information om utvecklingsarbetet som pågår. Besök istället följande sidor på Skolverket.se för att få aktuell information: Nyanländas lärande Modersmål Nationella minoritetsspråk Flerspråkighet i förskolan

Related: