background preloader

Padlet – ett favoritverktyg!

Padlet – ett favoritverktyg!
Häromdagen fick jag en fråga på Twitter om jag hade skrivit någonstans om hur jag använder Padlet i undervisningen och kom då på att jag nog bara beskrivit detta i en artikel om digitala ytor för återkoppling i Grundskoletidningen (nr 6 2013). Därför kommer här en lite bättre förklaring: Jag använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer, till exempel ett formativt arbete. Ett exempel är att använda digitala ytor för avstämning, till exempel via så kallade exit tickets. Exit tickets är ett bra sätt att ge eleverna möjlighet att förklara hur de till exempel har uppfattat eller tillgodogjort sig undervisningens innehåll. För mig och mina elever är det värdefullt att de på ett smidigt sätt kan utvärdera moment i kurserna kontinuerligt så att jag kan förändra och anpassa innehållet i dem. Via sv.padlet.com klickar man på ”Bygg en vägg”. Related:  undervisning

padlet ideas reading verktyg How to Use Padlet in the Classroom: A Fantastic Teaching Tool Padlet is a versatile, easy to use tool for every teacher’s toolkit. Let’s learn the basics. At the bottom of this post, I have a Padlet that is temporarily open for you to post and share your favorite edtech tools. Richard Byrne, author of Free Technology for Teachers, spent some time teaching the teachers at my school about Padlet. www.padlet.com What you can share on Padlet: The box where you type or share your item. You can:TypeRecord Your VoiceAdd a HyperlinkAdd a PhotoAdd a Document The flexibility of this tool means you could have one class Padlet for the year and share resources and links throughout the year. Editing As with many tools the gear icon (as shown in the graphic below) is where you go to edit your background and change your settings. You can customize your Padlet page with a different background, title and more. Organizing Richard Byrne taught me something new today. You can move the Padlet layout to stream. Security and Control There are lots of features you can customize.

Checklistor att hämta! Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Mina två grupper i åk 2 fick först planera och skriva varsin gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på egen hand. Vinstlotten Det var en gång en pojke som hette Fred. Vännerna kom på en gång. av Sörgruppen Drakens nya vän

Padlet Now Offers Commenting on Notes Padlet is one of my favorite all purpose ed tech tools. With Padlet you can create a place to collect digital exit tickets, a place for collaborative brainstorming, a place to create digital KWL charts, a place for collaborative bookmarking, and even a place to create a simple classroom blog. My YouTube channel contains a playlist of tutorials on using Padlet in a variety of ways. This week Padlet rolled out a new feature that I think you'll like. Applications for Education If you use Padlet as a tool for group brainstorming sessions the comment feature offers a great way for classmates to ask clarifying questions. Learn how to use Padlet by watching the videos in my playlist embedded below.

Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt Strategi: Lär-par | Kooperativt Lärande Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper! Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? VARFÖR använda sig av lär-par? Kärt barn har många namn! Att använda sig av lär-par är ett arbetssätt som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar elevernas samarbetsfärdigheter där de över tid bygger upp en relation till alla i klassen. I all typ av samspel är det viktigt att gruppen upprätthåller ett ömsesidigt beroende av varandra. När eleverna arbetar tillsammans i olika aktiviteter eller när de i klassrummet samarbetar kring en uppgift kan det positiva ömsesidiga beroendet ofta saknas. För att säkerställa att du ger de bästa förutsättningarna för samarbete behövs det positiva ömsesidiga beroendet struktureras, dvs att eleverna upplever sig behöva varandra och att de båda får ut något av samarbetet. Som lärare behöver du: Källor:

Lärande – en sammanställning | Kooperativt Lärande Vad är kooperativt lärande? Här följer en snabb sammanställning av vad kooperativt lärande innebär. Snabba fakta KL är lärarstyrt och elevcentrerat.Läraren har en viktig roll som ledare i klassrummet.KL gör alla elever aktiva under lektionen.Eleverna aktiveras som lärresurser för varandra.Undervisningen är tydligt strukturerad för att främja samarbete. Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktigt och styrande roll. Med en mening kan KL sammanfattas som ett lärande som utgår från samarbete. Som förhållningssätt KL utgår från samarbete mellan elever. KL är ett sätt att få eleverna att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. I centrum för pedagogiken hittar du ett relationellt förhållningssätt där kvalitén på relationer inom gruppen samt relationen lärare-elev ses som det centrala för att skapa lyckade skolresultat. Som metodik Hur skiljer sig KL från traditionell undervisning Fördelar Fallgropar

Strategi: Stoppskylt – Kooperativt Lärande När elever arbetar tillsammans i grupp kan det av olika anledningar uppstå svårigheter att samarbeta. Exempelvis kan det finns meningsskiljaktigheter eller att gruppen inte är överens om hur de ska fördela det gemensamma arbetet. En utmärkt och enkel strategi för att få grupper att reflektera och diskutera sitt samarbete är med hjälp av strategin Stoppskylt. Om du ser att en grupp behöver diskutera hur de ska arbeta tillsammans för att effektivisera arbetet kan du använda denna strategi. I sin enkelhet ska eleverna stoppa arbetet i 1 minut och diskutera hur de kan samarbeta bättre tillsammans. Gruppen ska se det som en utmaning och ett tillfälle att reflektera kring sitt samarbete. Om du ska introducera strategin Stoppskylt kan du först föra en diskussion med elevgruppen vad en stoppskylt är. Beskrivning av tillvägagångssätt Eleverna arbetar i grupper tillsammans med ett gemensamt material. Mall för utskrift och laminering: Stoppskylt Variant för äldre elever Samma som ovan med en twist.

Struktur: Turas om – Kooperativt Lärande Denna struktur kan du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag eller Par På Tid så är denna ett effektivt sätt att skapa variation så att eleverna alltid är på tårna! Strukturen uppfyller alla förutsättningar och grundprinciperna inom KL. Struktur: Turas om används vid mer fördjupade samtal eller uppgifter där du kan växla roller i ett par flera gånger. Strukturen kan påbörjas precis som EPA med en fråga eller tanke, eller med minst två uppgifter (på tavlan eller via uppgiftspapper). Du delar upp klassen i lärpar 2och2.Du ge en fråga av öppen karaktär, exempelvis: Vad lärde du dig av att den här filmen vi såg? Video Varianter… Du kan använda dig av tanken bakom Turas om i massor av olika kontexter. Varför strukturer som Turas om, Par På tid eller EPA? Grafik: Martin Silfvast Struktur: EPA - enskilt, par, alla Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade. I "Allmänt" Strategi: Multisvar Struktur: PPT - Par På Tid

Related: