background preloader

ABC praw autorskich - Prawa autorskie - prawa autorskie w sieci, utwory pracownicze, prawa autorskie w firmie

ABC praw autorskich - Prawa autorskie - prawa autorskie w sieci, utwory pracownicze, prawa autorskie w firmie
Related:  Przepisy prawne

Open AGH - otwarte zasoby edukacyjne w praktyce Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie szans i barier związanych ze stosowaniem w Polsce Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE). Podstawą są doświadczenia autorów związane z tworzeniem Open AGH - repozytorium OZE Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - i administrowaniem nim. W opracowaniu została przedstawiona diagnoza świadomości w zakresie Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz zaangażowania i gotowości społeczności akademickiej do rozwijania Open AGH. Bazując na zdobytym doświadczeniu i wynikach badania przeprowadzonego wśród pracowników i doktorantów uczelni1, autorzy stwierdzają, że Open AGH i inne podobne serwisy mają duży potencjał rozwojowy, konieczna jest jednak intensywna praca nad upowszechnianiem wiedzy o otwartych licencjach i zasobach edukacyjnych, istotne jest również burzenie negatywnych mitów z nimi związanych oraz usuwanie technicznych i prawnych przeszkód wstrzymujących proces „uwalniania” materiałów edukacyjnych. Kontekst Open AGH

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 1) w art. 1: a) pkt 2-4 otrzymują brzmienie: „2) ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, b) dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu: „8) funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”; 9) funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych; 2) w art. 2: „3. „4. „2.

Prawo autorskie - Strona główna Kurs języka angielskiego i hiszpańskiego online - szkoła internetowa Pewność siebie Bądź zawsze pewny siebie niezależnie, w którym Państwie jesteś. Dzięki znajomości języka angielskiego możesz komunikować się z ludźmi na całej planecie. Cenimy Twój czas Innowacyjna metoda nauczania języka iLang pozwala uczyć się w dowolnej przez Ciebie chwili. Prywatny nauczyciel Korzystając z platformy iLang 24h na dobę masz do dyspozycji swojego wirtualnego, prywatnego nauczyciela. Społeczność Wszystkie zadania, z którymi będziesz miał problem możesz opublikować na forum zrzeszającym wszystkich uczniów platformy iLang. Zasady wytyczania dróg ewakuacyjnych w obiektach - Praca i zdrowie - Czytaj - bhp.abc.com.pl Jeszcze dwadzieścia lat temu na wszystkich szkoleniach przeciwpożarowych uczono, że głównym zadaniem pracowników ma być ewakuacja mienia pracodawcy oraz gaszenie pożaru przy pomocy gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu gaśniczego. Wprawdzie ten ostatni obowiązek wynikał z przepisów obowiązującej wówczas ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jednak generalnie przeważała niezrozumiała dla znających specyfikę pożaru zasada przedkładająca ratowanie mienia nad zdrowie czy nawet życie ludzi. Czasy się zmieniły i nikt chyba nie zaprzeczy, że w ciągu ostatnich kilku lat wygląd naszych wnętrz mieszkalnych i biurowych uległ diametralnej zmianie. Waldemar Kubik specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Więcej na podobny temat znajdziesz tu >>> i tu <<<

Rosetta Stone Worldwide Sklep internetowy - Witamy Sprawdź naszą skuteczność Już teraz wypróbuj naszą bezpłatną wersję demonstracyjną Prawo kultury Jedną z podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się wolnymi licencjami jest poprawne opisywanie za ich pomocą licencjonowanych utworów. Błędny opis może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z utworu zgodnie z licencją. Jakie wobec tego są zasady poprawnego opisu licencji udostępnianego utworu? Elementy opisu licencji Warto podkreślić, że nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący, ortodoksyjny schemat oznaczania utworów na wolnych licencjach. 1. Zgodnie z polskim prawem zawsze zobowiązani jesteśmy do odpowiedniego informowania o twórcy wykorzystywanego utworu. W przypadku utworu posiadającego wielu autorów wymieniamy ich wszystkich, chyba, że radykalnie zwiększy to objętość informacji licencyjnej. 2. Publikując utwór zobowiązani jesteśmy także do podania informacji pozwalającej na zidentyfikowanie jego źródła. Licencjodawca może wymagać, aby przy opisie licencji pojawiła się informacja np. o instytucji, która odpowiedzialna jest za publikację utworu. 3. 1. 2. 3.

Hermes Language Centre One to One English Course in Brighton, or Online using Skype or Webex A highly focused and intensive immersion English course with one to one private tuition. Courses are face-to-face or using Skype or Webex. We also arrange one to one English courses in your own home or company location on request. Call us on (0044)1273 275 848 or use the Skype link at the top of the page today to book a free trial English lesson! One to One English course details and objectives The course is designed to improve confidence in written and spoken English, with private tuition on a wide variety of English language skills including: Private masters level English tuitionEnglish pronunciation and grammarFace to face or videoconference lessons availableClasses structured to suit clients timetableMeetings and communication strategiesLanguage fluencyPresentations using the latest software toolsUnderstanding cultural differencesLaw, medicine, military and specialist subjects on requestPIPE (a personal profit improvement plan provided for your company)Luxury accommodation available

Prawo autorskie - Przepisy krajowe Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Legalna Kultura - Edukacja z zakresu prawa autorskiego<br />i ochrony własności intelektualnej Edukacja z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej Scenariusze lekcji z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej do realizacji na godzinach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i w ramach programów realizujących treści dotyczące edukacji medialnej. Scenariusze lekcji Sortuj | Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Kontakt z metodykiempomysły, pytania, wątpliwości Kontakt z prawnikiemtu możesz zadać pytanie dotyczące wykorzystania prawa autorskiego w codziennej pracy w szkole Kontakt z metodykiem Jeśli chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, zamieścić na stronie własny scenariusz metodyczny lub artykuł, skontaktuj się z naszym metodykiem: metodyk@legalnakultura.pl

Prawo autorskie :: Edukacja medialna wróć do spisu treści Wiedza w pigułce ? Każdy wytwór aktywności twórczej, niezależnie od jego wartości artystycznej, jest utworem. Utwory są chronione prawem autorskim. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dlatego większość informacji, z których korzystamy, jest przedmiotem prawa autorskiego. Utworem jest także konkretne wyrażenie pewnej idei. Prawa autorskie to złożony system uprawnień, obowiązków i zezwoleń, który określa, co wolno robić z utworem, a co wymaga zgody posiadaczy praw. Początkowo prawo autorskie miało zastosowanie do książek. Podstawą formułowania prawa autorskiego w XVIII wieku w Europie było przekonanie, że autora i jego dzieło łączy nieuchwytna, ale realna więź. Pomysł na lekcję ? Prawo autorskie dotyczy wszystkich. Cele operacyjne Uczestnicy i uczestniczki: Przebieg zajęć Ewaluacja utwór

Related: