background preloader

ABC praw autorskich - Prawa autorskie - prawa autorskie w sieci, utwory pracownicze, prawa autorskie w firmie

ABC praw autorskich - Prawa autorskie - prawa autorskie w sieci, utwory pracownicze, prawa autorskie w firmie
Related:  Przepisy prawne

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 1) w art. 1: a) pkt 2-4 otrzymują brzmienie: „2) ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, b) dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu: „8) funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”; 9) funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych; 2) w art. 2: „3. „4. „2.

Zasady wytyczania dróg ewakuacyjnych w obiektach - Praca i zdrowie - Czytaj - bhp.abc.com.pl Jeszcze dwadzieścia lat temu na wszystkich szkoleniach przeciwpożarowych uczono, że głównym zadaniem pracowników ma być ewakuacja mienia pracodawcy oraz gaszenie pożaru przy pomocy gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu gaśniczego. Wprawdzie ten ostatni obowiązek wynikał z przepisów obowiązującej wówczas ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jednak generalnie przeważała niezrozumiała dla znających specyfikę pożaru zasada przedkładająca ratowanie mienia nad zdrowie czy nawet życie ludzi. Czasy się zmieniły i nikt chyba nie zaprzeczy, że w ciągu ostatnich kilku lat wygląd naszych wnętrz mieszkalnych i biurowych uległ diametralnej zmianie. Waldemar Kubik specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Więcej na podobny temat znajdziesz tu >>> i tu <<<

Prawo kultury Jedną z podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się wolnymi licencjami jest poprawne opisywanie za ich pomocą licencjonowanych utworów. Błędny opis może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z utworu zgodnie z licencją. Jakie wobec tego są zasady poprawnego opisu licencji udostępnianego utworu? Elementy opisu licencji Warto podkreślić, że nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący, ortodoksyjny schemat oznaczania utworów na wolnych licencjach. 1. Zgodnie z polskim prawem zawsze zobowiązani jesteśmy do odpowiedniego informowania o twórcy wykorzystywanego utworu. W przypadku utworu posiadającego wielu autorów wymieniamy ich wszystkich, chyba, że radykalnie zwiększy to objętość informacji licencyjnej. 2. Publikując utwór zobowiązani jesteśmy także do podania informacji pozwalającej na zidentyfikowanie jego źródła. Licencjodawca może wymagać, aby przy opisie licencji pojawiła się informacja np. o instytucji, która odpowiedzialna jest za publikację utworu. 3. 1. 2. 3.

Prawo autorskie - Przepisy krajowe Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Legalna Kultura - Edukacja z zakresu prawa autorskiego<br />i ochrony własności intelektualnej Edukacja z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej Scenariusze lekcji z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej do realizacji na godzinach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i w ramach programów realizujących treści dotyczące edukacji medialnej. Scenariusze lekcji Sortuj | Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Kontakt z metodykiempomysły, pytania, wątpliwości Kontakt z prawnikiemtu możesz zadać pytanie dotyczące wykorzystania prawa autorskiego w codziennej pracy w szkole Kontakt z metodykiem Jeśli chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, zamieścić na stronie własny scenariusz metodyczny lub artykuł, skontaktuj się z naszym metodykiem: metodyk@legalnakultura.pl

Prawo autorskie :: Edukacja medialna wróć do spisu treści Wiedza w pigułce ? Każdy wytwór aktywności twórczej, niezależnie od jego wartości artystycznej, jest utworem. Utwory są chronione prawem autorskim. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dlatego większość informacji, z których korzystamy, jest przedmiotem prawa autorskiego. Utworem jest także konkretne wyrażenie pewnej idei. Prawa autorskie to złożony system uprawnień, obowiązków i zezwoleń, który określa, co wolno robić z utworem, a co wymaga zgody posiadaczy praw. Początkowo prawo autorskie miało zastosowanie do książek. Podstawą formułowania prawa autorskiego w XVIII wieku w Europie było przekonanie, że autora i jego dzieło łączy nieuchwytna, ale realna więź. Pomysł na lekcję ? Prawo autorskie dotyczy wszystkich. Cele operacyjne Uczestnicy i uczestniczki: Przebieg zajęć Ewaluacja utwór

Related: