background preloader

Valskola med Marcus Oscarsson

Valskola med Marcus Oscarsson

Lärarhandledning Rixdax Rixdax är utformat som ett virtuellt brädspel med frågor om riksdagens arbete och om de olika delarna i beslutsprocessen. Under spelets gång ställs spelaren inför händelser och dilemman som inte kan påverkas. Den som spelar är en ledamot som färdas genom riksdagens beslutsprocess från början till slut. Spelet tar ungefär 20 minuter från början till slut. Syfte Rixdax riktar sig främst till elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Rixdax syftar till att: öka elevens kunskaper om riksdagen och riksdagens beslutsprocessöka elevens intresse för riksdagens arbeteöka elevens förståelse för hur den svenska demokratin fungerarge eleven en upplevelse av riksdagens arbete Användarguide Spelet är frågebaserat och spelas enskilt. Varje spelare samlar poäng. Spelmomenten Spelet är indelat i fem delar. Spelaren kan möta följande situationer: Faktafrågor (blå steg på spelplanen): Varje fråga har tre svarsalternativ. Kopplingar till styrdokumenten Samhällskunskap i årskurs 7-9 Samhällskunskap 1a1

Kort historia om de mänskliga rättigheterna | Svenska FN-förbundet Det internationella samarbetet om de mänskliga rättigheterna har utvecklats framför allt efter andra världskriget. Flera stater hade redan före 1945 egna lagar om medborgarnas rättigheter gentemot staten, men det fanns få internationella regler mellan stater. Efter andra världskriget fanns det en stark vilja att på internationell nivå skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter så att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. Den allmänna förklaringen var det första dokumentet som gav uttryck för denna vilja. Dess betydelse var lika stor då som idag för att skapa fred, rättvisa och frihet i världen. Den uttrycker den gemensamma viljan och strävan hos FN:s medlemsstater att arbeta för mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet mellan män och kvinnor i alla världens länder. Texten säger att det är just erkännandet av människors universella och odelbara rättigheter som ligger till grund för rättvisa, frihet och fred i världen. 30 artiklar

Rixdax - Ett lärspel - 2005 / Sveriges Riksdag / Tidigare projekt / Kunder - Paregos Rixdax är ett spel som ger dig inblick i riksdagens arbete. Du är ledamot i riksdagen och kommer att gå igenom riksdagens beslutsprocess från början till slut. Spelet är utformat som ett digitalt brädspel och består av fem steg med koppling till beslutsprocessen. Våren 2005 lanserade Sveriges Riksdag lärospelet Rixdax. Taggar: Lärspel , Flash , Illustration , Pedagogik , Spel , Ljud Plate Tectonics - Earth Like a Puzzle - Children learn about plate tectonics, earthquakes, and volcanoes at this site in Scripps Institution of Oceanography by Nan Criqui Most people know that Earth is moving around the Sun and that it is constantly spinning. But did you know that the continents and oceans are moving across the surface of the planet? Volcanoes and earthquakes as well as mountain ranges and islands all are results of this movement. Less than 100 years ago, many scientists thought the continents always had been the same shape and in the same place. Putting the Puzzle Together...

Demokrati I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. Beslut som påverkar alla Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Riksdagens arbete präglas av dess historia. Olika maktcentrum Demokratin brukar i första hand beskrivas ur väljarnas och de folkvaldas perspektiv. Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna. Marknaden påverkar landets ekonomi. Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att påverka opinionen, förmedla nyheter och informera. Den dömande makten utövas av fristående domstolar. Kungen är statschef

Skolbanken Att lära sig om Sverige och alla dess landskap, städer, sjöar och berg kommer vi att göra på ett litet annorlunda sätt. Du kommer tillsammans med en kamrat att göra en egen resa genom Sverige. Du kommer att få fördjupa dig i 3-4 landskap, som du sen ska redovisa för dina kamrater. Du kommer att få ta reda på hur det ser ut i olika delar av landet. Arbetsområde/innehåll Eleverna ska i grupper planera en resa genom några av Sveriges landskap.Vi kommer även att arbeta med kartorientering samt lära oss hur olika delar av landet ser ut. Tid för arbetet är v.38-51 Arbetssätt Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt med "Resan genom Sverige, arbetet kommer delvis att präglas av dina egna kreativa idéer, endast din fantasi kommer att sätta gränsen! Syftet och centralt innehåll från LGR11 om det valda ämnesområdet Kopplingar till läroplan Bl 4-6 Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. Bedömning mot kunskapskraven i åk 3 och åk 6

Dröm om demokrati: Att rösta Hur går ett val till i Sverige och i vilka val kan medborgarna rösta? Vi går igenom vilka beslut som fattas i riksdagen, kommunerna och landstingen samt i EU. Begreppet representativ demokrati förklaras och vi åskådliggör hur platserna i riksdagen fördelas efter valresultatet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Skolbanken SVERIGE Du kommer att lära dig om hur våra natur- och kulturlandskap ser ut, vart de olika typerna finns och hur de bildades. Du kommer att lära dig om vart de olika resurser finns på jorden till exempel vatten och vattnets betydelse och kretslopp, odlingsmark, skogar och fossila bränslen och vad de används till. Du kommer att lära dig varför människor bor på olika ställen i Sverige och varför vissa väljer att flytta från landet in till staden och tvärtom och vad detta får för konsekvenser. Du kommer att lära dig namnen på olika orter, vatten, berg och landskap i Sverige och vart dessa ligger. Du kommer att lära dig hur en karta fungerar, vad karttecknen betyder och att det finns kartor som visar olika saker till exempel topografiska och tematiska kartor. Du kommer att undersöka närområdet och samla in information om till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning. Du kommer att lära dig centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Politiska Partier

Related: