background preloader

Språkliga mål

Språket är nyckeln! Vilket språkmål hade du för din senaste lektion? Alltså, vilket uttalat mål hade du för just språket i din undervisning i matematik, kemi, samhällskunskap, historia och så vidare? Va? Hade du inte något sådant mål? Oj, då! Då tror jag att du har nytta av det kommande språklyftet oavsett hur bra undervisning du har i övrigt. Jag twittrade iväg en länk igår om Skolverkets kommande språklyft. Jag har ett eget exempel på hur viktigt det där med språkmål i undervisningen för eleverna. Jag höll min lektion. Jag tappade helt fotfästet. Det tog ett tag för mig att förstå att så här såg det ut i den här klassen (och i så många andra klasser i Sveriges skolor). Jag talade rätt mycket med mina lärare om den här incidenten efteråt. Ett resultat av denna sekvens var att vi valde att starta ett språkutvecklingsarbete på skolan. Så, återigen ställer jag frågan. Sätt dig själv in i situationen. Språket är nyckeln för våra elever. Du får inte säga något annat än ok. Ta ditt ansvar. Edward P.S.

Språket i alla ämnen Jag och min kollega Maria Lachan från Ludvigsborgsskolan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt. Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna. (Tack Anna Kaya för bilden!) Angående alla dessa begrepp fick jag en klok kommentar i FBgruppen Svenska som andraspråk För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem. Stödmaterial Skolverket har tagit fram ett utvecklingspaket för att stödja lärare i alla skolans ämnen att arbeta såväl språk- som kunskapsutvecklande. Här finns det ännu mer information, t ex litteraturtips, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Att tydliggöra språkliga mål Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna. Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Eftersom jag inte har tid att föreläsa när vi träffas i språkgruppen valde jag att "flippa" mina föreläsningar där jag pratar om språkliga mål. Så, vad är språkliga mål, hur identifierar man dem och varför ska vi göra detta? ps.

Ämnesmål och språkmål | Helén i skolan När barnen fått nosa lite på vårt aktuella tema så tar arbetet med att att presentera målen för arbetet fart. Först formulerar jag ämnesmål och språkmål för arbetet och därefter är det dags att få med barnen i planeringsarbetet. Barnen gör målaffischer med bild och text över arbetsområdet. Ämnesmål No Eleven kan beskriva några av människans kroppsdelar, sinnen och deras funktion och samband. Utifrån egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa, resonerar eleven om hälsa och ohälsa. Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. So Eleven kan samtala om livsfrågor med betydelse för eleven. Språkmål Skriva: Du ska få delta i att formulera en skriftlig beskrivande text. Tala: Du ska få delta i att framföra en muntlig beskrivande text. Läsa: Du ska delta i att läsa faktatext om kroppen då vi börja med en bildpromenad i texten, läsa alla rubriker och ställa frågor till texten. Lyssna: Du ska få lyssna till högläsning.

Related: