background preloader

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter?

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter?
Långt ifrån alla lässvårigheter är dyslexi. Att ha lässvårigheter innebär problem i förmågan att ta till sig information genom text; till exempel via böcker, tidningar, läromedel, reklam, internatbaserad information. Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi. Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper: Det vanligaste problemet bland dyslektiker är den bristande fonologiska medvetenheten. Det finns en stark ärftlighetsfaktor för utveckling av dyslexi. Särskilt hos redan utsatta individer är läs- och skrivsvårigheter utbredda. Related:  DyslexiEXAMENSARBETE om Tidiga intensiva läsinsatsermaer0913

3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter. Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Till en början med kanske några av oss har lite större problem än andra när alla ord inte stavas som de låter, och när alla ljud inte har någon direkt motsvarighet bland bokstäverna. Min blogg har blivit en liten Odyssé i 3 mycket grundläggande steg, men vart och mycket effektivt, som jag själv använt för att hjälpa min dotter att komma i kapp i skolan och att lära sig att läsa. 1. 2. ( Är det till exempel ryska eller grekiska, måste man naturligtvis lära sig det alfabetet först.) 3. Håll till godo och lycka till!

Stort intresse för intensivträning vid läs- och skrivsvårigheter Ulrika Wolff har lett en interventionsstudie som visar på lovande resultat för elever med fonologiska svårigheter. Eleverna fick arbeta 40 minuter per dag under en intensivperiod på tolv veckor enligt ett strukturerat program. De jämfördes med en kontrollgrupp som fick traditionell specialundervisning. Eleverna i interventionsgruppen presterade bättre på lästester, och ett år efter interventionen så kunde man fortfarande se kvarstående effekter. - Det dryga hundratalet elever som deltog hade valts ut utifrån en större screening på ungefär 2 200 elever. De hade identifierats utifrån avkodningssvårigheter och svårigheter med fonologin. - Ja absolut, om man har den här typen av svårigheter så spelar det ingen roll om man är äldre eller yngre. Interventionen bestod av ett program med flera olika delar. Lärarna som medverkade i studien hade alla, med något undantag, speciallärar- eller specialpedagogutbildning och fick dessutom undervisning på universitetet. Träningen upplevdes som positiv

Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen! Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får ofta inte den likvärdiga utbildning som de har rätt till. Nästan alla granskade skolor behöver utveckla arbetet med att anpassa undervisningen. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan”. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en form av dold funktionsnedsättning som ofta ger stora problem att stava och läsa med flyt och förståelse. Det kan också vara svårt att uppfatta helheten i längre texter. Som en följd av detta riskerar eleverna att få problem i så gott som alla ämnen i skolan. Syftet med denna granskning var att studera om elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får den likvärdiga utbildning de har rätt till och möjligheter att nå nationella mål. De viktigaste resultaten i korthet Att uppmärksamma, kartlägga och utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Skolbeslut och övergripande rapport

Skriv ut PublikationerVetenskapliga artiklar: Fälth, L., Gustafson, S., Tjus, T. Heimann, M., & Svensson, I. (2013). Fälth, L., Gustafson, S., Tjus, T., & Svensson, I. Gustafson, S., Fälth, L., Svensson, I., Tjus, T., & Heimann, M. (2011). Gustafson, S., Svensson, I. & Fälth, L. (2014). Akademisk avhandling: Fälth, L. (2013).The use of interventions for promoting reading development among struggling readers. Manuskript under bearbetning: Fälth, L., Svensson, I., Gustafson, S., Tjus, T., & Heimann, M.

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Diagnosen dyslexi När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi. Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper: bristande fonologisk medvetenhet (svårt att skilja mellan ljud, uppfatta rim med mera) bristande fonologiskt arbetsminne (minns inte det man nyss har läst) bristande fonologisk ordmobilisering (tar lång tid att hitta ett ord i sitt ordförråd) Det vanligaste problemet bland dyslektiker är den bristande fonologiska medvetenheten. Testosteron kan medverka Det finns en stark ärftlighetsfaktor för utveckling av dyslexi.

Dyslexi-hjälp saknar ofta forskningsstöd 21 augusti kl 12:10 - Vetandets värld Det finns en många läs och skrivinsatser som man prövar ute på skolorna. Men vid en genomlysning visade det sig att det finns bara en metod som har vetenskapligt stöd, enligt Stefan Samuelsson, professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet. Linköpings universitet. Tillsammans med en grupp forskare har Stefan Samuelsson på uppdrag av SBU – statens beredning för medicinsk utvärdering- gått igenom över 12 000 studier om forskning om dyslexi. Genomgången visar att det finns en metod som fungerar för att utveckla läsningen hos barn med dyslexi. - Det är att kunna översätta bokstäver till talljud och få ihop det till ett ljudpaket. Stefan Samuelsson avråder från att använda andra pedagogiska tekniker för läsinlärning. - Där har forskningen visat att musikterapi har ingen som helst effekt på barns läs och skrivförmåga så förekommer sådant måste jag starkt avråda från att det, säger Stefan Samuelsson. Reportaget var gjort av frilansjournalisten Lotta Nylander.

Logopeden i skolan Hjälp av Datorn | Dyslexitips.se För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC. Vad vi kan göra med talsyntes? I word På hemsidor LG Smart Scan

Barn med dyslexi kanske får fel hjälp - Klartext Det finns många barn och ungdomar som har svårt att läsa och skriva. En del av dem har en funktionsnedsättning som kallas dyslexi. De här barnen kan få extra hjälp av skolan. Men nu visar en ny undersökning att den här hjälpen kanske inte fungerar. Klicka på texten för att läsa mer! De barn och ungdomar som har dyslexi kan till exempel ha svårt att se skillnad på olika ord och förstå hur de ska låta. En som har dyslexi är 11-åriga Olivia Westin Rudfeldt: – I början var jag chockad, för jag visste inte ens vad dyslexi var. Olivia Westin Rudfeldt ska snart börja i femte klass. Testerna kanske inte fungerarMellan 5 och 8 procent av alla svenskar har dyslexi och alltså svårt att läsa och skriva. Det finns 52 olika tester som används i Sverige, men inget av dem har undersökts ordentligt av forskare. Dessutom är det inte säkert att den hjälp som personer som Olivia får är bra. – Det är ju lite sorgligt att det inte finns mer forskning av hög kvalité. – Man kan lägga en knapp för varje ljud.

Proaktiv modell sätter fokus på förebyggande arbete Något förenklat kan man säga att ”response-to-intervention”-modellen (RTI) är proaktiv vilket betyder att man vill så långt som möjligt försöker undvika att elever hamnar i svårigheter. Modellen brukar kontrasteras mot en vanligt förekommande ”wait-and-see” modell där elever som det inte går så bra för får hanka sig fram. Först när det blir tydligt att de inte kommer att uppnå målen så erbjuds de särskilt stöd. Nyckeln i RTI är att den vanliga undervisningen grundar sig på arbetssätt som har gott vetenskapligt stöd. Fungerar det? Grosche och Volpe går igenom forskningen om RTI. ”In sum, there is a large body of evidence showing that implementation of RTI increases reading skills, prevents reading disabilities and decreases special education referrals and segregated placements. Det förefaller alltså som om den forskning som genomförts stödjer antagandet att RTI minskar andelen elever som hamnar i svårigheter samt hjälper de elever som hamnar i steg 2 och 3. Text: Claes Nilholm

Related: