background preloader

FlippadSO

FlippadSO

frokenlundgren | Klass 6 4C:1 – Introduktion | TheBig6 | #visombärenförmåga Att arbeta med förmågorna i åk 4. I dag startade jag upp arbetet med förmågorna i 4C – med målet att levandegöra läroplanen. I handen höll jag Lgr11 och min lilla plastficka var tom. Först berättade jag vad en läroplan är och vad den betyder för mig. Att kunna välja mellan olika strategier. - Det är som man tänker, som till exempel huvudräkning. – Tiokamraterna är en strategi. Sen lekte vi ”60-sekundersleken” och diskuterade olika strategier. ”60-sekundersleken” går ut på att jag startar klockan och sedan ska var och en räcka upp handen när de tror att det har gått 60 sekunder. En pojke berättade hur han blundade och nickade.

Ullis skolsida Mitt öppna klassrum | flippad undervisning Screenshot_2014-04-12-20-31-49 Mitt Flippade Klassrum Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor The Big 5 material | Fröken Ann Vill du arbete med TB5? Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4 analysformagaPlanschV4 Planscherna nedan är designade med utgångspunkt i en plansch som Pedagogiska Magasinet gjorde. TheBig5PlanschPMv2 Bilderna ovan finns i detta dokument: TheBig5DjurenKonturerMtext TheBig5DjurenKonturer Bilder på djuren, som jag själv fotograferat och som ni får använda och sprida i enlighet med licensieringen nedan: TheBig5Djuren TheBig5DjurenEnskilda Planeringsstöd med kunskapskraven för 1-3 samt TB5-förmågorna: PlaneringsstodVt2013 (Kunskapskraven i dessa dokument är skapade med bas i infometors kunskapskrav på förenklad svenska, i deras magasin HEJA, med vissa förändringar som jag tillsammans med några kollegor gjort.) Alla verk på denna sida, som det står att jag har skapat, går under denna licensiering:

sobloggalfa Mina digitala verktyg | MOOC Digitala Skollyftet – Hanna Forsberg Fem förmågor i fokus Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra. I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. – Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen. Ida Sohlberg inleder varje lektion med att redovisa vilka förmågor de ska arbeta med. – Oftast får jag in åtminstone fyra förmågor. Ett tydligt fokus på fem förmågor har också lett till att Ida Sohlberg känner sig tryggare i att hon gör rätt saker i undervisningen.

Nationella prov för samhällsorienterande ämnen, årskurs 6 och 9 Bakgrund och konstruktionsarbetet Att konstruera prov Viktiga begrepp när man ska konstruera bra nationella ämnesprov, och prov överhuvudtaget, är validitet och reliabilitet. Lite förenklat kan man säga att validiteten handlar om att mäta det man avser att mäta. Reliabiliteten handlar om att reducera slumpens inverkan på provresultatet, att proven blir rättvisa helt enkelt. Enligt kunskapskraven ska den mest frekventa bedömningen bestå i hur utvecklade resonemang eleven för om olika saker. Således bör ämnesproven innehålla ett större antal frågor av olika format så inte vissa elevgrupper missgynnas. Detta resonemang är i högsta grad giltigt när det gäller nationella ämnesprov i de samhällsorienterande ämnena då det sällan enbart handlar om att bedöma renodlade förmågor oberoende av ”kunskap om” någonting. Frågan blir då om det är möjligt att pröva hur utvecklade resonemang eleverna på andra sätt än enbart öppna frågor? Att resonera

Elevens lärande i centrum

Related: