background preloader

FlippadSO

FlippadSO

Magister Björn — Presentation Storyjumper Ullis skolsida The Best Web Tools for Students to Create Visually Powerful Digital Resumes and Portfolios April 9, 2014 I am sharing with you some wonderful web tools that you and your students can use to showcase your work and create great digital portfolios. 1- About.me About.me is a great web tool that allows you to create a digital page where you can highlight your achievements and assets and show people and potential job recruiters your strengths and academic accomplishments. About.me provides you with a variety of templates and backgrounds to customize and use for your resume. You can also include in your resume multimedia materials such as videos, photos, and SoundCloud files. 2- Visualize Visualize.me allows you to create a one page infographic resume based on the data imported from your LinkedIn account. 3- LinkedIn Portfolio Feature A few months ago, the popular professional networking website LinkedIn added a portfolio feature to user profiles.This new feature allows users to showcase their unique professional story using rich, visual content on their LinkedIn profiles. 4- Enthuse.me

Mitt Flippade Klassrum Flippa pedagogiska planeringar I början av året fick jag inspiration att förändra presentationen av de pedagogiska planeringarna. Jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot. Det är så oehört lätt att sväva iväg och upptäcka att när bedömningen ska göras är det nästan omöjligt. Jobbet som är gjort är säkert bra men det handlade inte om målen och då blir det ett helt omöjligt uppdrag att bedöma det i förhållande till målen har jag märkt! Jag använder planeringarna tillsammans med eleverna så att vi alla vet vart vi ska. och jag brukar gå igenom dem i början av temat och stanna upp vid dem under arbetets gång. När vi är halvvägs brukar vi utvärdera hur det går för var och en. Det som inte har fungerat riktigt är att det som ska vara pepp och lust när vi startar har istället varit ett segt och ett svårmotiverat moment. Jag skulle vilja få in texterna på ett annat sätt.

sobloggalfa Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! – Mitt Flippade Klassrum Så var då dagen här. Den dagen då årets formativa undervisning och formativa bedömning skulle summeras i ett betyg. En bokstav som ska motsvara elevens kunskapsnivå. 1. 2. 3. Varje lektion har använts till att eleven har arbetat med förmågorna. Att sätta ett ”rättvist” betyg baserat på elevens måluppfyllelse utifrån kunskapskraven i respektive ämne har aldrig känts så enkelt som idag. Nu sätter vi nya mål.Vi blickar framåt mot ett nytt läsår. Dagens betygsättning är inte bara en avslutning av läsåret 2013-2014 utan även en bra start och riktmärke för läsåret 2014/2015. En bra grund till reflektion och utvärdering. Välkommen i mål!

Nationella prov för samhällsorienterande ämnen, årskurs 6 och 9 Bakgrund och konstruktionsarbetet Att konstruera prov Viktiga begrepp när man ska konstruera bra nationella ämnesprov, och prov överhuvudtaget, är validitet och reliabilitet. Lite förenklat kan man säga att validiteten handlar om att mäta det man avser att mäta. Reliabiliteten handlar om att reducera slumpens inverkan på provresultatet, att proven blir rättvisa helt enkelt. Enligt kunskapskraven ska den mest frekventa bedömningen bestå i hur utvecklade resonemang eleven för om olika saker. Således bör ämnesproven innehålla ett större antal frågor av olika format så inte vissa elevgrupper missgynnas. Detta resonemang är i högsta grad giltigt när det gäller nationella ämnesprov i de samhällsorienterande ämnena då det sällan enbart handlar om att bedöma renodlade förmågor oberoende av ”kunskap om” någonting. Frågan blir då om det är möjligt att pröva hur utvecklade resonemang eleverna på andra sätt än enbart öppna frågor? Att resonera

40 Maps That Will Help You Make Sense of the World If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. A few are important to know, some interpret and display data in a beautiful or creative way, and a few may even make you chuckle or shake your head. If you enjoy this collection of maps, the Sifter highly recommends the r/MapPorn sub reddit. You should also check out ChartsBin.com. 1. 2. 3. 4. Pangea was a supercontinent that existed during the late Paleozoic and early Mesozoic eras, forming about 300 million years ago. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. *Bonus* World Map Tattoo with Countries Visited Coloured Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. 1. 2.

Religion 40 Rare Historical Photographs You Must See #1. The Man That Refused To Give The Nazi Salute, 1936 rarehistoricalphotos.com #2. Nikola Tesla In His Laboratory, Sitting Behind His “Magnifying Transmitter” #3. retronaut.com #4. Gerald Waller #5. #6. #7. retronaut.com #8. Horst Faas #9. Jan Collsiöö #10. Francis Miller #11. rarehistoricalphotos.com #12. wikipedia.org #13. Herbert Ponting #14. 106-year-old Armenian Woman Guards Home, 1990 United Nations #15. canasanta.com #16. #17. rarehistoricalphotos.com #18. JustBlue #19. #20. HelloInterwebz #21. historicnewengland.org #22. wikimedia.org #23. #24. James Morley #25. #26. nydailynews.com #27. BuckRockefeller #28. theatlantic.com #29. retronaut.com #30 Salvador Dali Kisses The Hand Of Raquel Welch After Finishing His Famous Portrait Of Her, 1965 #31. Hulton Deutsch Collection #32. rarehistoricalphotos.com #33. #34. Wojciech Okuszko #35. #36. Burton Holmes #37. Hulton-Deutsch Collection #38. Lina D. #39. Bettmann #40. historicaltimes.tumblr.com (h/t: boredpanda) What’s Popular Now

Related: