background preloader

Hanna_Stehagen_sprakinriktad_undervisning_bedomningspraktik

Hanna_Stehagen_sprakinriktad_undervisning_bedomningspraktik
Related:  SVASpråkutvecklande arbetssättBedömning och betyg

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning? Vi kan börja med att omformulera frågan till: Hur ska undervisning utformas för att de elever som har behov av undervisning i svenska som andraspråk har störst möjligheter att få stöttning i sin andraspråksutveckling? Eller: Vad har betydelse för att elever som har svenska som andraspråk genom undervisning ska kunna få maximal stöttning i sin andraspråksutveckling? Svaret på den senare frågan måste till att börja med vara: Möjligheter att få delta i språkligt utmanande och utvecklande aktiviteter och att i dessa aktiviteter få vara språkligt aktiv. Undervisning inom klassens ram Att undervisa i svenska som andraspråk ”separat” kanske var det som avsågs med skrivningen i Skolförordningen (2011:185, 5.kap §14) om att undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas om det ”behövs”. Separat undervisning

Dags för instruerande text Dags för oss i årskurs 4 att arbeta med instruerande text. Vi använder oss självklart av Cirkelmodellen och vi kommer arbeta med texttypen i svenska och NO under några veckor. Vi börjar med att samtala i grupp och helklass kring följande frågor: Vad är en instruktion? Efter det tittar vi tillsammans på texttypens struktur – hur är en instruktion uppbyggd? Språkligt är det nu ett guldläge att gå igenom imperativ med eleverna. Vi kommer skriva gemensam text i klassen och sedan skriver eleverna en egen instruktion. Feedback och feedforward får eleverna denna gång genom respons, two stars and a wish, av de elever som testat att följa instruktionen. Vi täcker in bla följande centralt innehåll i svenska åk 4-6 med arbetet: *Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. *Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen. Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1. Har du i din planering tagit hänsyn till elevers olikheter vad gäller intresse, förmågor, förutsättningar? a) Ja, det är självklart. b) Javisstja! c) Nej, det är inte mitt jobb. 2. a) Ja, jag har alltid funderat ut flera vägar in i uppgifter och flera sätt att examinera elever. b) Kanske inte så aktivt i planeringen men jag är öppen för flera vägar till målen när jag märker att elever stöter på hinder. c) Nej, det är elevhälsans jobb och har inte med min bedömning och betygsättning att göra. 3. a) Ja, och jag ser till att eleverna får det presenterat på ett sätt som de förstår. b) Ja, jag visar Skolverkets ämnesplan med centralt innehåll och kunskapskraven som jag har kopplat till det centrala innehållet. c) Nej, min åsikt är att eleverna ska göra som jag säger helt enkelt. 4. 5. c) Nej, det skulle vara att curla. 6. 7. 8. 9. 10. Resultat:

Vi läser Brott och straff i kursen SVA 1 I höstas genomförde jag ett tema med min grupp i SVA 1 som vi kom att kalla Med mord i sinnet. Temat gick ut på att undersöka det mänskliga psyket samt diskutera och reflektera över det där med människors moral. Vad är moral? Har alla människor det? Detta inlägg kommer att handla om hur jag arbetade med Dostojveskijs roman Brott och straff men tänker att jag först vill ge er en bakgrund av upplägget av temat. Vi började temat med ett sokratiskt samtal utifrån den berömde bilden av Joseph Schultz. Därefter brainstormade vi kring begreppet moral. Syftet med dessa inledande aktiviteter var att skapa en förförståelse för hur vi ser på moral både som samhällsmedborgare utifrån våra olika kulturella referensramar men också hur vi ser på moral som individer. Men detta i ryggen började vi läsa ett par skönlitterära verk där dilemmat eller konflikten mellan individens och samhällets moral kommer till uttryck. Nu kanske ni tänker: Är skvatt hon galen?! Se filmen här: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Vad innebär tvåspråkighet, andraspråksinlärning och tvåspråkig undervisning? Hur utvecklar barn tvåspråkighet och vad innebär det? Hur lär man sig ett nytt språk, vad krävs för att lära sig att lära ny kunskap på ett nytt språk och hur lång tid tar det? Kenneth Hyltenstam berör dessa frågor i denna föreläsning. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighet och verksam på Centrum för tvåspråkighet vid Stockholms universitet. Denna föreläsning spelades in på Kulturhuset, i samarbete med Rum för barn, i Stockholm 28 november 2012 och Kenneth Hyltenstam behandlar interaktionen mellan svenska som andraspråk och modersmål utifrån ett helhetsperspektiv på tvåspråkiga elever. Kenneth Hyltenstam relaterar även språkutvecklingen i andraspråket till elevernas förstaspråk, kognitiva utveckling, identitetsutveckling och kunskapsutveckling.

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket

Litteraturtips – Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag I går sken solen och jag spenderade eftermiddagen i trädgården liggandes i en solstol med en av sommarens böcker, den nyss utkomna (maj14) Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag. Författarna är Anna Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson. Så här skriver Natur och Kultur själva om boken: Att bedöma och sätta betyg är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter och i det arbetet uppstår frågor. Boken belyser hur samverkan mellan praktisk erfarenhet, skolans styrdokument och aktuell forskning kan stärka professionen. Ämnet kändes oerhört aktuellt då vi precis avslutat ett läsår och diskussionerna om betyg och betygsättning varit många. Boken består av tio kapitel som var och ett fokuserar på en utmaning som lärare står inför gällande bedömning och betygssättning. Planera utifrån ämnets förmågorSamla in ett allsidigt bedömningsunderlagGe effektiv återkopplingLåt eleverna hitta kvaliteterBehövs betyg på enskilda uppgifter?

Språklig kompetens och mediekunnighet Pålsson talar i sitt senaste inlägg på Omvärldsbloggen "Mediekunnighet - en nyckelfråga för skolan" om nödvändigheten för elever att lära sig hantera det ständiga informationsflödet på ett kritiskt och medvetet sätt, för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Han fortsätter med att skolan bör utveckla elevers mediekunnighet, för att varje elev ska ska förstå sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter i ett all mer komplext samhälle. I sitt inlägg lyfter Pålsson fram ett projekt mellan Nordicom och Statens Medieråd om mediekunnighet som syftar till att dessa aktörer samlas kring ett samarbete om vad som bör göras för att stärka elevernas roll som medvetna och kunniga internetanvändare och informationssökare. Nyckelkompetenser Detta är helt i linje med vår läroplan som pekar ut just digital liksom social och medborgerlig kompetens som några av skolans stora uppdrag. Hur utvecklar vi digital litteracitet på bästa sätt enligt? Ett samarbete nödvändigt Språklyftet

Related: