background preloader

Hanna_Stehagen_sprakinriktad_undervisning_bedomningspraktik.pdf

Hanna_Stehagen_sprakinriktad_undervisning_bedomningspraktik.pdf

Vi läser Brott och straff i kursen SVA 1 I höstas genomförde jag ett tema med min grupp i SVA 1 som vi kom att kalla Med mord i sinnet. Temat gick ut på att undersöka det mänskliga psyket samt diskutera och reflektera över det där med människors moral. Vad är moral? Har alla människor det? Detta inlägg kommer att handla om hur jag arbetade med Dostojveskijs roman Brott och straff men tänker att jag först vill ge er en bakgrund av upplägget av temat. Vi började temat med ett sokratiskt samtal utifrån den berömde bilden av Joseph Schultz. Därefter brainstormade vi kring begreppet moral. Syftet med dessa inledande aktiviteter var att skapa en förförståelse för hur vi ser på moral både som samhällsmedborgare utifrån våra olika kulturella referensramar men också hur vi ser på moral som individer. Men detta i ryggen började vi läsa ett par skönlitterära verk där dilemmat eller konflikten mellan individens och samhällets moral kommer till uttryck. Nu kanske ni tänker: Är skvatt hon galen?! Se filmen här: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Språklig kompetens och mediekunnighet Pålsson talar i sitt senaste inlägg på Omvärldsbloggen "Mediekunnighet - en nyckelfråga för skolan" om nödvändigheten för elever att lära sig hantera det ständiga informationsflödet på ett kritiskt och medvetet sätt, för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Han fortsätter med att skolan bör utveckla elevers mediekunnighet, för att varje elev ska ska förstå sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter i ett all mer komplext samhälle. I sitt inlägg lyfter Pålsson fram ett projekt mellan Nordicom och Statens Medieråd om mediekunnighet som syftar till att dessa aktörer samlas kring ett samarbete om vad som bör göras för att stärka elevernas roll som medvetna och kunniga internetanvändare och informationssökare. Nyckelkompetenser Detta är helt i linje med vår läroplan som pekar ut just digital liksom social och medborgerlig kompetens som några av skolans stora uppdrag. Hur utvecklar vi digital litteracitet på bästa sätt enligt? Ett samarbete nödvändigt Språklyftet

Språkutveckling med genrepedagogik, IKT och formativt lärande I ett par veckor har jag och två kollegor arbetat ämnesövergripande kring temat lag och rätt i år 7. Den ena kollegan, som är lärare i so, har på sina lektioner undervisat eleverna hur rättssystemet i Sverige ser ut och fungerar samt hur lagstiftning och normuppfattning påverkar varandra i samhället. Bildläraren (den andra kollegan) har arbetat med nyhetsbilden som text, där eleverna fått studera nyhetsbildens språk och objektivitet. Jag och bildläraren (som dessutom varit resurs på mina lektioner) har i svenska och svenska som andraspråk koncentrat oss på hur brott framställs och förmedlas i olika medier - från film, romaner till nyhetstexter. Vi ville att eleverna enligt kursplanen i svenska och svenska som andraspråks syfte skulle: [...] ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Vårt syfte med undervisningen var att öka genremedvetenheten hos eleverna.

"Språk i alla ämnen"- bokrecension för LiSetten Jag har haft förmånen att läsa Hanna Stehagens bok, som jag även har recenserat för tidningen LiSetten. LiSetten är en medlemstidning som utges av LISA– Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk. Förbundets medlemstidning Lisetten är ett språkrör för forskning och pedagogik och ger en inblick i det dagliga arbetet med modersmålet, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidningen utkommer med 4 nummer per år. (urklippt från hemsidan). Bli gärna medlem för att ta del av det betydelsefulla arbete som sker för flerspråkiga elever! Här nedan finner du en längre version av den recension som är publicerad i LISetten nr 2 2014. Författaren- Hanna Stehagen Kanske känner du Hanna från hennes kloka microinlägg som @stehagen på Twitter eller så kanske du har läst hennes kloka inlägg på hennes blogg? En handbok som tar sin utgångspunkt i erfarenheter Hur ska jag få mina elever att nå målen i mina ämnen? Hur kan jag få mina elever engagerade och motiverade att lära?

Related: