background preloader

Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen.

Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen.
Related:  Nice sites & blogs

Min undervisning | i svenska och engelska 7-9 | lilla ITfisken Titel; Konflikthantering (2012) Författare; I: Hakvoort, B: Friberg Ämne; Pedagogik Sammanfattning; Går igenom konflikthanteringen från grunden. Behöver du läsa den själv? Svårt att säga, beror på hur mkt du fått med dig från din utbildning. Boken inleder med en genomgång av Cohen konfliktteori; (ritas ofta som en pyramid) I skolan arbetar vi utifrån olika metoder. Tips på program som satsar på nivå 1 (förebygga) StegVis, EQ, Circle Time, SET (social emotionell träning) Tillsammans (Lions Quest). Vad är en konflikt? Varför intar en elev ett visst beteende? Hur fungerar upprepade konflikter? Hur eskalerar en konflikt? Vad gör man först? Hur kartlägger man upprepade eller allvarliga konflikter? NVC (Nonviolent Communcation eller giraffspråket) är en modell för att lösa konflikter. MmE-metoden menar att i en konflikt finns en underlägsen och en överlägsen.

Ny i svenska skolan: Att undervisa nyanlända elever Många frågor som jag får rör undervisningen av nyanlända elever. Många undrar hur man kan arbeta med läs- och skrivinlärning med nyanlända och många undrar hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever. Det är inga lätta frågor att besvara och många gånger har jag önskat att det fanns tydliga exempel att dela med sig av. Gärna exempel där man får se lärare undervisa. När jag och min kollega Monica Lindvall fick möjlighet att skriva en text till Skolverkets utprövningsomgång av Läslyftet valde vi att skriva en text som vi hoppas att lärare i de allra flesta ämnen och årskurser kan finna intressant. På Skolverkets läs- och skrivportal finns vår text, de olika undervisningsfilmerna samt en samtalsfilm där jag och några lärare samt en skolbibliotekarie samtalar om frågor som vår text kan väcka. Sara Persson och hennes nyanlända elever åk 3-6 samtalar om en text: Hülya Basaran undervisar nyanlända elever åk 4-6 och låter dem närma sig en text genom att använda bilder:

House of Lena Lo The Best Places To Get The “Same” Text Written For Different “Levels” Having the “same” text written for different levels of English comprehension can be a life-saver for a multi-level class of English Language Learners or for a teacher with a mainstream class that includes some students that are facing other challenges. They can be an important tool for differentiation. But where do you get these different versions other than creating them yourself? Here are a few sources, and I hope that readers will suggest more: Newsela provides several “levels” of the same newspaper articles, along with accompanying online quizzes, that students can read and take. News In Levels offers similar resources, but without the ability to track student progress online. For The Teachers has similar leveled articles available for download. Breaking News English Text Compactor lets you paste text into it and then automatically shares different versions with fewer words. Rewordify is like a super-sophisticated Text Compactor on steroids. And it’s all available for free! Related

Europeisk språkportfolio - vad är det? - Uppsala universitet Europeisk språkportfolio* (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Portfolion har huvudsakligen två syften: ett pedagogiskt, för att öka motivation och reflektion över språkinlärning och interkulturella erfarenheter ett rapporterande, för att ge språkinläraren möjlighet att göra en sammanställning av sina språkliga färdigheter och kontakter med andra kulturer och dokumentera detta i ett internationellt gällande dokument Språkportfolion ersätter inte certifikat eller diplom utan utgör ett komplement till formella examina eller, som i det svenska skolsystemet, betyg. Formen för en Europeisk språkportfolio måste, för att valideras av Europarådet, följa deras utarbetade riktlinjer. ESP bygger på Gemensam europeisk referensram för språk: Lärande undervisning och bedömning.

Sara Bruuns klassrum More Free Graphic Organizers for Teaching Writing More Free Graphic Organizers for Teaching Writing Introduction The free graphic organizers that I offer on this page come from the collection of 50 More WRITERizers, the successor of 50 WRITERizers, which has generated loads of interest over the last couple of years—thanks to you and our colleagues. I truly believe that this newer collection breaks completely new ground. I just simply haven’t seen anything ANYWHERE that is anything like what you are about to see here. These graphic organizers feature… 4 structured sets of numbered, sequential pages.tagged information that students reference and transfer to related organizers.a series of manipulatives used to construct 7 individual, common-core-based, writing projects. Whether or not they are truly ground-breaking makes no difference to me. What WILL make a difference is how they will impact your kids. Quick Links for THIS Pagefree graphic organizers You may use the following quick links to go directly to what interests you on this page.

Europeisk språkportfolio - pedagogisk verktyg för lärare Språkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Både eleven och läraren får syn på vilka kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom utan är ett komplement till formella examina. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Handledning - ESP 6-16 år (3,5 MB) Handledningen innehåller förslag och instruktioner hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. ESP 6-11 år, interaktiv pdf (1,0 MB) Min språkbiografi 6-11 år, interaktiv pdf (515 kB) Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad.

Skolforskning Då de flesta lärare varken har tid eller intresse för att läsa igenom mängder av skolforskning tänkte jag välja ut en del av den forskning som jag tycker att man behöver känna till. Jag plockar ut en del av den viktigaste informationen och om man är intresserad av att fördjupa sig så hänvisar jag till var man kan läsa mera. Först ut är Mackinseyrapporten från 2007 McKinsey & Co How the worlds best performing schools come out on top, 2007 Man har i rapporten försökt hitta gemensamma faktorer som utmärker de länders skolsystem där man når bäst resultat (“better teaching and greater learning”). De tre viktigaste slutsatserna som man drar är följande: 1. 2. 3. Ett citat från Nya Zeeland ”Det var naivt att tro att resultaten i klassrummen skulle förbättras bara för att vi omorganiserade vår skolstruktur”. De elever som får dåliga lärare i början av sin skolgång har svårt att ta igen det högre upp i skolåren.

Related: