background preloader

Stärkt språk och lärande med Gibbons

Stärkt språk och lärande med Gibbons
För att möta elevernas behov och ge dem en bra skolundervisning och fritidsverksamhet pågår ett språk- och kunskapsutvecklande arbete för skolans pedagoger på Vällingbyskolan. Det leds av förstelärare Camilla Lundberg. - Språket är nyckeln till framgång i skolan och den här dagen är till för att stärka oss på området, säger skolans rektor Göran Skogsberg till skolans pedagoger som samlats i matsalen för en språk- och kunskapsutvecklande studiedag. Precis som så många andra skolor idag har Vällingbyskolan flera elever med ett annat modersmål än svenska och även en förberedelseklass för nyanlända. Därför tycker skolans ledning att det är viktigt att ge pedagogerna verktyg för hur de kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med skolans elever. Dels när det gäller vardagsspråket som används av barnen på rasterna och i fritidsverksamheten; dels när det gäller skolspråket som eleverna behöver behärska för att klara sig bra i skolans alla ämnen. Läraren - elevens stöttande bygnadsställning

cirkelmodellen.pdf Korta berättelser Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. På detta sätt går det lätt att komma igång att berätta och skriva eftersom författaren känner till huvudkaraktärens längtan och mål redan från början. Att börja med att berätta muntligt - att dramatisera berättelsen - är ett bra sätt att få in berättarstrukturen i kroppen. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Pennvässaren: sid 32 - Gör över gata: eleverna dramatiserar / övn 11 sid 33 - Gör över gata: eleverna skriver / övn 12 sid 36 - Spelplan 1 med bildkort / övn 13

Vi skriver faktatexter – språkgrupp 3 I grupp tre har vi kommit en bit i vår skrivutveckling. I vårt förra tema om grodor, bekantade vi oss med sexfältaren i arbetet med att skriva faktatexter. Vi bestämde oss för att arbeta precis på samma sätt denna gång, förutom att föremålet nu var haren. Målpresentation. Material: Sexfältare, kladdpapper samt gula små faktaböcker. All vår undervisning utgår från samtalet, ofta i EPA-form. Välkända bilder som väckte vår tankeverksamhet. De senaste dagarna har vi även läst flera faktatexter om harar. En faktatext ska ha en viss struktur. Vi fyllde i sexfältaren. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Utifrån sexfältaren fick var och en skriva en ”tränings-faktatext”. Slutligen skulle faktatexten renskrivas i den fina gula boken. Noggrant. Strukturen gjorde att alla kände sig säkra och kom igång direkt. Renskrivning. En faktatext börjar ta form. Ett myller av gula små faktaböcker om harar. Vi visade våra kunskaper i både text och bild. Illustrationerna skulle vara naturtrogna. En korrekt beskrivning av haren. …och fiende.

Träna läsflyt i skolan Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons. Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Högläsning varje dag Barnets egna hörselintryck stöder synintrycken. Upprepad läsning Upprepad läsning av samma text har visat sig vara en bra strategi för att uppnå bättre flyt i läsningen. Minutläsning Barnet läser samma ställe i läseläxan varje vardag under en veckas tid. Bekanta sig med en ny text genom att läsa den högt för sig själv Låt eleven läsa texten högt för sig själv innan han eller hon läser den med ett par eller en grupp. Parläsning Paren kan antingen läsa turvis eller sinsemellan komma överens om hur de läser en given text. Läskvart Drama

Related: