background preloader

Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken

Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken

Start | Astrid Lindgren Läs- och skrivundervisning Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland Det finns några länder som jag brukar snegla lite extra på när det gäller skolfrågor, ett av länderna är Nya Zeeland eftersom de har kommit ganska långt när det gäller att se till att eleverna utvecklar språk och kunskaper parallellt i skolan. Nya Zeeland har, precis som vi i Sverige, ganska många flerspråkiga elever och de brottas med samma problem som vi, nämligen svårigheten att eleverna ska tillägna sig ett såpass bra skolspråk att de klarar av kunskapsinhämtandet på sitt andra- (eller tredje-) språk. Litteracitet Det finns en nyzeeländsk sida, Literacy online, som jag brukar återvända till, för att inspireras och för att hålla koll på vad som händer. Här är ett exempel på vad man kan förvänta sig av en elevs skrivförmåga efter årskurs 1: Bild från Det finns 9 olika elevexempel för varje årskurs, exempel både när det gäller läsning och skrivning, och så här formuleras de förväntningar man kan ha på en elevs läsning i slutet av årskurs 8: Bedömning

Cirkelmodellen - ett konkret exempel Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Vill du läsa mer har Nationellt centrum för svenska som andraspråk en bra sida med information om vad genrepedagogik är för något. Referenser

Grodan och främlingen Vi har jobbat med denna fina bilderbok ganska många lektioner. Följande arbetsgång använder jag ofta. Den är så bra för den innehåller alla momenten lyssna, samtala, läsa, skriva och rita på flera olika sätt och eleverna lär sig mycket. 1 Eleverna lyssnar på sagan på modersmålet, via UR.skola eller UR.play. I den här elevgruppen lyssnades det på arabiska och dari/persiska. 2 Jag högläser boken på svenska för hela gruppen och visar samtidigt bilderna på cleaverboarden. Några elever kan mer svenska än andra och bidrar till att stötta kompisarna. 3 Eleverna får sortera ett antal påståenden om texten under rubrikerna sant och falskt. 4 Eleverna ritar en bild om något i sagan och skriver ord till. 5 Eleverna jobbar med att sortera fem centrala bilder från sagan i kronologisk ordning. 6 Nu är det dags att skriva. Grodan och främlingen Grisen säger: – En råtta inte bra. Grodan och främlingen – Har ni sett den smutsiga Råttan, sa Grisen. Grodan och främlingen Först ser Grisen en råtta.

Att ha en årskurs ett Har fått nyfikna frågor om min läs- och skrivundervisning i åk 1. Så kul att någon vill veta hur jag arbetar! Det känns inspirerande och värdefullt att få dela med mig och det ger mig nya tankevändor. Vill inte fasthålla att jag på något sätt besitter de rätta svaren, men tycker det är så skönt att vi kan ha ett öppet sinne att utbyta tankar, våga fråga och dela med oss. Våra tankar tillsammans letar sig vidare till någonting nytt. Här är några frågor jag fått kring åk 1: 1) Jag kommer ta emot en etta där nästan alla har knäckt läskoden. De senaste tre ettorna jag haft har jag använt mig av ABC-klubbens material och då har det varit väldigt tacksamt att följa ABC-klubbens upplägg med en bokstav per vecka fyra veckor i rad följt av en repetitionsvecka. Här finns ett inlägg som tar upp hur man ska veta vilken bok eleven ska ha: Läsundervisning med ABC-klubben Jag är väldigt sugen på att någon gång köra ASL (Att skriva sig till läsning) fullt ut. Att skriva sig till läsning via datorn

Related: