background preloader

"Positiva förväntningar ger motiverade elever"

"Positiva förväntningar ger motiverade elever"
Håkan Jenner, vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, har länge forskat på frågor kring pedagogik och motivation. Det viktigaste avstampet tar han i det faktum att motivation inte handlar om en elevs vilja eller ovilja att lära sig. Motivation är nämligen inte en egenskap utan ett resultat av erfarenheter som man har gjort tidigare i livet. Det vill säga, om en elev i många år av sin lärare har fått höra att han eller hon inte duger, inte kan eller levererar enligt de krav som finns – ja då är risken stor att det också blir på det viset. – Om läraren däremot har positiva förväntningar kan eleven tänka att det ska gå bra och läraren tror på mig, säger han. Håkan Jenner menar att det alltid går att motivera sina elever – även de som inte vill, smiter undan, skolkar eller struntar i prov och läxor. – Det handlar inte om några märkvärdiga saker. Motivera genom att vara positiv och be--römma dina elever. – Om du ofta får höra att du inte är värd någonting varför ska du då försöka?

http://www.skolvarlden.se/artiklar/positiva-forvantningar-ger-motiverade-elever

Related:  FramgångsfaktorerLedarskapFörhållningssättIdéer skolankloster

Goda relationer förutsättning för ordning och reda Ordning och reda är ett återkommande tema i skoldebatten. Enligt olika undersökningar är det mycket prat och stök i den svenska skolan och utbildningsminister Jan Björklund har lyft bristen på arbetsro som en orsak till fallande resultat. På ett seminarium hos Sveriges Kommuner och Landsting diskuterades frågan om arbetsro bäst uppnås genom sanktioner eller relationer. Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet Att tänka på som ledare Skolan idag upplevs av många elever som rörig, stökig och det är svårt att få arbetsro. Det finns mycket kunskap om vad som är effektivt för att skapa arbetsro och ett lugn i skolan. Ledaren/läraren är en viktig person för att detta skall bli verklighet.

Att organisera för 1:1 och modernt lärande Ylva Pettersson är gymnasielärare och programansvarig. Foto: Ulf Jämterud Flippat klassrum skapar flexibel undervisning År 2007 inleddes ett pilotprojekt med 1:1 på Katedralskolan i Skara. Att alla elever nu fick egen dator innebar en stor förändring i arbetssättet på det estetiska programmet. Bland annat kunde man snabbt lösa ett problem för eleverna med lång resväg till skolan.

Lärarna måste leda Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga. Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. Andra aspekter är uppmärksamhet på enskilda elever, sammanhållning och konflikter i elevgruppen samt lärares medvetenhet om sina didaktiska val och beteenden inför eleverna. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan?

Att skapa relationer och lita på elevernas förmågor: hur gör man? – Pedagog Malmö Fredrik tillsammans med sin dotter Fredrik Ljungberg, SO- och engelskalärare på Västra hamnens skola, har insett att det är bra relationer med eleverna som skapar arbetsro i klassrummet. Genom att lita på att de tar ansvar för sitt eget lärande höjs också motivationen hos alla. Att vara en god pedagog och en bra vuxen i skolan kräver hårt jobb och en insikt om att lärande inte bara handlar om hårdfakta och råplugg. Jag lyssnar fascinerat på Fredriks rättframma berättelse om sin tioåriga utveckling som pedagog. Är beröm bra för förbättrade studieresultat? - Hans Teke Är beröm ett bra sätt att förbättra elevers studieresultat? Frågan är omdiskuterad. Enligt Carol S.

Skolforskning del 5 - JL Skolutveckling Del 5 av serien skolforskning handlar inte om forskning i dess rätta bemärkelse, utan istället om en rapport som handlar om systematiskt kvalitetsarbete av SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. Eftersom SIQ jobbar med kvalitetsutveckling är det självklart att de förespråkar en systematisk kvalitetsutveckling och i rapporten kommer fram till ett fortsatt behov av detta. Då skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete är detta något som alla skolor ska göra, så därför värderar jag inte slutsatsen. Framgångsfaktorer för inkluderande undervisning enl Skolinspektionen Skolinspektionen har publicerat en rapport om ur undervisningen fungerar inom introduktionsprogrammen (Kvalitetsgranskning rapport 2013:6). Eleverna på dessa program har inte tillräckliga betyg för att komma in på gymnasieprogram. Det handlar alltså om elever i behov av stöd för att nå studiemålen. Det handlar om elever som har varit med om att misslyckas många gånger och som har låg motivation för att försöka igen.

Related: