background preloader

John Steinberg: Att lyckas med digitala verktyg

John Steinberg: Att lyckas med digitala verktyg

Värdera digitala lärresurser Allt digitalt material som kan användas för undervisning och skolarbete är digitala lärresurser. Generellt är en lärresurs av bra kvalitet om den stödjer elevers tänkande och handlande i en lärsituation och ger dem bättre förutsättningar att lära sig. Den ger också ett pedagogiskt mervärde och bidrar till att lärarens undervisning utvecklas. Många kvalitetskrav gäller alla lärresurser, alldeles oavsett om de är digitala eller ej. Eftersom alla elever ska kunna använda den digitala lärresursen som läraren väljer är det viktigt att den är tillgänglig för elever med särskilda behov och funktionsnedsättningar. Egenskaper som ökar tillgängligheten i läromedel (SPSM) När det gäller det källkritiska förhållningssättet, frågor om till exempel avsändare och tendens, gäller förstås också samma principer för digitalt material som för annat. Källkritik på internet Samtidigt finns det frågor som har särskild betydelse när man värderar just digitala lärresurser. Användarperspektivet Pedagogisk anpassning

Ledarskap i klassrummet Här hittar du förslag på program om hur du kan förbättra din roll som ledare i klassrummet. Vill du fördjupa dig ytterligare i olika ledarskapsfrågor finns här även klipp, analyserande texter, övningar och tips ur tv-serien Dr. John. I denna serie diskuterar och analyserar John Steinberg lärarens uppgift som ledare utifrån filmade klassrumssituationer. Klippen och texterna visar bland annat hur du med ett medvetet ledarskap i klassrummet kan påverka din arbetssituation. Innehållet riktar sig till dig som ansvarar för grupper inom förskolan, särskolan, fritids, grundskolan, gymnasieskolan och alla vuxenutbildningar. Komplettera med en bok Till klippen och texterna som hör till Dr.

How Fourth Graders Are Achieving World Peace In 1978, John Hunter introduced a complex, immersive, interactive, collaborative, geopolitical game to his elementary school students. In 2011, he gained a global following when he delivered a TED talk about his 30-year experience of "Teaching with the World Peace Game." The talk was shared far and wide as millions were moved by his example of hands-on teaching. And millions began thinking about how to bring out the best in every child through an aspiration for something greater than even the most powerful on earth have yet to achieve -- peace. When I met John Hunter and experienced his humility, warmth and thoughtfulness, I caught a glimpse behind the effectiveness and sincerity driving his work. The Journey Leading to the Game Hunter grew up in the segregated South, instilled with a foundation in nonviolent social change. Many of his questions had no clear answers. Rules of Engagement The World Peace Game has two primary goals: Stages of Learning: A Sevenfold Path My Take-Aways & Caveats

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen. Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Ur Lgr11, Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, sid 9 ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Koppling till kurs- och ämnesplanen I skolans kurs- och ämnesplaner för bland annat engelska, svenska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap ställs det krav på att undervisningen ska behandla informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Förmågor i läroplanen Källkritik för tryckta källor

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer

Om | steinberg.se Born to Learn ~ Home

Related: