background preloader

Exempel: Alignmentplanering

Exempel: Alignmentplanering
Related:  Formativ bedömningLärandekloster

”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl. Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Det som är lätt att mäta är inte alltid det som är viktigast och därmed inte heller det som bör bedömas. Några av Christian Lundahls råd för ett mer effektivt bedömningsarbete är att formulera prov med färre frågor, låta eleverna bedöma varandra samt ge kollektiv återkoppling. 1. Istället för att göra ett prov med 30-40 frågor kan du göra ett prov med 5 frågor som du tar tid på dig att formulera och som du tror kan ge dig en bra bild av hur förståelsen ser ut bland eleverna och vad som kan vara mer problematiskt. 2. För att undvika att återkopplingen kommer för sent efter ett prov kanske du inte heller behöver ge återkoppling på alla frågor utan en fyllig återkoppling på några av frågorna. 3. Ge återkoppling vid rätt tidpunkt – Grunden för en bra återkoppling är timing, säger Christian. 1. 2. 3.

Inlägg av Ylva Pettersson Man startade ett pilotprojekt med 1:1 på den skola där jag arbetar år 2007. Vi fick då elevdatorer till det estetiska programmet, och ganska fria tyglar att avgöra hur vi ville arbeta med dem. Det var bra, eftersom det tvingade oss att bli kreativa och samtala kring metodik. Det fanns också nackdelar med att vara så tidigt ute, och först på skolan. Vi fick lägga mycket tid på att göra egna misstag när det fanns så få att lära av. Jag hade länge varit bekymrad över elevernas läsförmåga, eller brist på sådan. Professor Caroline Liberg, chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, tar upp just detta problem i samband med sin forskning: Men idag är det ett stort, svart hål efter kodknäckarfasen. När eleverna fick varsin dator började vi fundera på om detta kunde vara ett verktyg för att låta eleverna bli just ”aktiva deltagare i skapandet av den kunskap som ligger dold i böckerna”. Eleverna har skapat artiklar på Wikipedia, fotat och filmat åt Wikimedia Commons.

feedback och enkla enkäter formativ bedömning Skolinspektionen har publicerat en rapport om ur undervisningen fungerar inom introduktionsprogrammen (Kvalitetsgranskning rapport 2013:6). Eleverna på dessa program har inte tillräckliga betyg för att komma in på gymnasieprogram. Det handlar alltså om elever i behov av stöd för att nå studiemålen. Det handlar om elever som har varit med om att misslyckas många gånger och som har låg motivation för att försöka igen. Jag tänker att Skolinspektionens rapport lätt kan appliceras på skolan i stort och att det finns mycket att lära av deras observationer och slutsatser. Jag har delat upp denna bloggpost i fallgropar och framgångsfaktorer och det är vad jag har hittat i rapporten som jag delger. Fallgropar enligt rapporten Lärare och mentorer som har goda relationer med eleverna men som inte använder kunskapen om elevernas intressen och personligheter för att driva dem framåt i studierna. Traditionella prov med resultat i form av poäng eller betyg. Arbetet utförs enskilt av eleverna.

Bedömning för lärande Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa. Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. Det har arbetssättet är väldigt konkret för eleverna. Undersökande arbete Många skolor och lärare väljer att låta sina elever göra undersökningar antingen på den egna skolan eller i det omgivande samhället. Från mindre arbeten i lägre åldrar till projektarbete i gymnasieskolan. Att hitta flexibla lösningar för att få elever att utifrån problem och egna frågor ta reda på och fundera kring olika områden är innehållet i det här temat. Temats innehållI Det öppna lärorummet beskriver Rigmor Lindö och Anette Eliasson sju olika faser i kunskapsprocessen som kan vara till hjälp för lärare som vill låta eleverna arbeta mer undersökande. I Cecilia Waerns artikel På jakt efter en teori beskriver hon vilka känslor informationssökningen kan väcka hos elever och att dessa känslor ibland hindrar dem i processen. Thomas Samuelssons artikel Processtöd i projektarbetet beskriver hur han arbetat med webbstöd för att handleda sina elever i deras projektarbete. Lars-Erik Nilsson från Högskolan i Kristianstad diskuterar innebörden av ett mer Flexibelt lärande.

Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig. Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande. Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Kamrater kan hjälpa varandra"Peer learning" är ett område som uppmärksammats i internationell forskning för att förbättra elevers lärande i klassrummet. I Sverige är området fortfarande relativt ouppmärksammat, men det finns internationella forskningsresultat som visat att sådana undervisningsstrategier har stora lärandevinster, inte minst för elevgrupper med särskilda behov.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar. Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. 1. 2. 3.

20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning - 20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning by Laura Reynolds While assessment gets all the press, it is feedback for learning that can transform a student’s learning. When feedback is predominately negative, studies have shown that it can discourage student effort and achievement (Hattie & Timperley, 2007, Dinham). Like my experience, the only thing I knew is that I hated public speaking and I would do anything possible to get out of it. However, it is in the other times that we have to dig deep to find an appropriate feedback response that will not discourage a student’s learning. A teacher has the distinct responsibility to nurture a student’s learning and to provide feedback in such a manner that the student does not leave the classroom feeling defeated. 1. Providing feedback means giving students an explanation of what they are doing correctly AND incorrectly. Use the concept of a “feedback sandwich” to guide your feedback: Compliment, Correct, Compliment. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Storyline Under en storyline skapar elever och lärare en berättelse tillsammans i klassrummet. Eleverna engageras i skapandet av karaktärer och platsen där berättelsen försigår. De ställs inför problem som de får lösa tillsammans i grupp. Temats innehållLäs Ylva Lundins artikel Storyline i korthet och lyssna på hennes föreläsning om Storyline. Se ävenBland våra reportage finns flera som beskriver storylineinspirerade arbetssätt: Storyline på förskolan, Barn i en hållbar stad, Vår hållbara stad, Byttorpsexpressen, Kär och Galen, Släktgåtan och En pendlares tankar. LänkarStorylines grundare Steve Bells webbsida på engelska innhåller texter om storyline och aktuell information. www.storyline-scotland.com Storyline.se bevakar storyline i Sverige. En amerikansk sida om storyline www.storyline.org Trafikkontoret i Göteborg har på sin webbplats tre storylines där trafikfrågor integreras med andra ämnen. www.trafikforlivet.nu

Stjärna på bedömning Hennes bedömningsblogg är uppskattad av skolfolk över hela landet. Sammanfattningen av läroplanen hon varit med och tagit fram, är öppnad 100 000 gånger. FoU-samordnaren Pernilla Lundgren beskrivs som en stjärna på området bedömning och liknar sig vid fantasidjuret skvadern – med ena benet i forskningen och det andra i lärarverkligheten. "Skolnörd med fokus på bedömning. Algdoktor med rätt att dyka. Frappuccinofantast" – så beskriver hon sig själv på twitter. – Som forskare får du kanske några "wow-moments" per år, när du får dina artiklar publicerade. Praktisk nytta av forskarutbildningen Kunskaperna från forskarutbildningen bär hon med sig i sitt arbete som FoU-samordnare vid utbildningsförvaltningen. Pernilla Lundgren berättar om den formativa bedömningens två ben, om vad som krävs för att formativ bedömning ska få effekt och om vikten av att skolreformer likaväl som politiska utlåtande om skolan är forskningsförankrade. Lärare skapar ny kunskap – Frihet, tillit och förutsättningar.

BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp

Related:  Kollegialt lärande