background preloader

A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment

A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment
April 5, 2014 As a follow up to the materials I have already posted on formative assessment, I am introducing you today this wonderful chat that I learned about through Bianca. The chart features 8 strategies teachers can use to conduct a formative assessment. By definition, formative assessment is assessment for learning (summative assessment is assessment of learning ) which usually takes place simultaneously with learning. The aim of formative assessment is to students understanding and plan subsequent instruction. In the chart below, you will get to discover 8 ways you can check for students comprehension, have a look and share with us what you think of it.

50+ Ways to Do Formative Assessment in Class February 22, 2015 Here is another wonderful resource shared today by Edutopia titled “53 Ways to Check for Understanding”. This 2 pages PDF features a host of useful strategies to use for formative assessment in class. Formative assessment, as we have agreed elsewhere, is assessment for learning which is completely different from summative assessment, which is assessment of learning. The insights gained from formative assessments are usually used to decide on the next instructional steps and also inform teachers as to the additional opportunities needed to ensure students' success. Relevant: Edutopia’s document that contains over 50 strategies to check for students understanding is available for free download from this link.

Elev: Lärarna bryr sig verkligen Rönnenskolan i Malmö har brytdag. Det betyder att det vanliga schemat bryts för en dag och eleverna jobbar med det ämne som de tycker att de behöver. Någon hänger lite för länge i korridoren, men fångas genast upp av en lärare. – Du ska till svenskan, eller hur? Jag följer dig dit. Ett leende och ett milt tag om nacken. Rim Jabboul i nian sliter med sitt NO-arbete, precis som flera av hennes klasskompisar. Rönnenskolan är bra, tycker hon. – När man behöver hjälp här så bryr de sig. Det är mer ordning och studiero på Rönnenskolan än vad det verkar vara i kompisars skolor eller skolor som de gått i tidigare, tycker gruppen vi pratar med. Det är dock inte enbart för att de är godhjärtade som lärarna bryr sig, det är en del i en tydlig strategi för att ha koll på elevernas resultatutveckling och tidigt fånga upp dem som har det tufft. 2009 gick mer än en tredjedel av eleverna ut nian utan fullständiga betyg. Vi pratar mycket om vad vi gör och varför vi gör det.Anna Mårtensson, förstelärare

A Visual Chart on Summative Vs Formative Assessment February 5, 2014 This post is born out of a discussion I had with a fellow teacher on the Facebook page of Educational Technology and Mobile Learning on the differences between summative and formative assessment. Luckily this discussion coincided with me reading Frey and Fisher's book " Literacy 2.0 : Reading and Writing in The 21st Century Classroom." and there was a section in which the authors talked about these differences in a subtle way by referring to formative assessment as assessment for learning and summative assessment as assessment of learning. However, knowing that several of you might probably need a refresher about these concepts I went ahead and created the visual below for you to keep as a reminder. Besides the book I mentioned earlier, I also drew on Eberly Center page for more examples. I invite you to have a look and share with your colleagues.

Betyg - Så funkar det! | Pedagog Värmland Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Varför ny läroplan och ny betygsskala? Filmen beskriver vad som är nytt och varför förändringarna med läroplanen och betygsskalan har gjorts. Kunskapskrav Många har tyckt att det varit svårt att förstå kunskapskraven – det eleverna ska lära sig i skolan. Kommunikativ kursplan Hur sätter vi betyg?

Formativ bedömning gör lärande synligt Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från Umeå universitet. – Vi forskare vill förstå vad som krävs för att lärare ska få det stöd de behöver för att utveckla sitt arbete med formativ bedömning. Torulf Palm kom i kontakt med begreppet via artiklar och blev mer och mer intresserad. Men ordet bedömning är laddat.

Hattie – slutsatser, tolkningar och metodologiska problem | FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap En forskare som är i ropet bland lärarutbildningar och fortbildningar i Sverige är John Hattie. Jag tänker nedan redogöra för det väsentliga i hans studie Synligt lärande (Natur och Kultur har också tryckt boken i svensk översättning) samt komma med kritik och beröm. Hatties studie är en meta-metasyntes baserad på mer än 50 000 studier med 80 miljoner deltagande elever. Studierna Hattie sammanför tittar på faktorer som påverkar elevers studieprestationer. Genom studien utvecklas en metod som kan visa och rangordna positiva och negativa effekter på elevers resultat. Sammantaget är alltså lärarens betydelse fundamental. Vid en närmare blick på kategorin läraren i studien ser man att variablerna lärarutbildning och ämneskunskaper hamnar långt ner på listan över effekter (se bild nedan). Bilden är hämtad från sida 29 Exemplet ovan visar att Hattie bör studeras närmare för att man ska förstå studien och dess syften. Efter ha gett Hattie och hans tolkar en del ris är det så dags för ros.

Klassrumskommunikation Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I läroplanerna för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola skrivs i kapitel 1 under rubriken Skolans uppdrag: "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. I samtliga läroplaner för svensk ungdomsskola (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) skrivs i kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer under underrubriken 2.2 Kunskaper: "läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling," Samtalet som form för lärande och utveckling finns också beskrivet i många kurs- och ämnesplaner.

Grävardotter | Lärarstudent med passion för teknik och lärande, helst i kombination! Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Gudrun Erickson -- 1. Gudrun Erickson -- 2. Gudrun Erickson -- 3. Gudrun Erickson -- 4. Gudrun Erickson -- 5. Skolverket, Kollegialt lärande och formativ bedömning

Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig. De senaste åren har en samsyn kring att bedömning har stor betydelse för elevers lärande blivit vedertagen i svensk skola. Detta innebär att information till läraren om vad som behöver förändras i undervisningen kommer i skymundan. Att möjliggöra att elever lär sig något är både komplext och komplicerat. Vilken kunskap behövs för planering och genomförande av undervisning? Svaren på dessa frågor leder fram till en avslutning där vi argumenterar för vikten av att lärare fokuserar på undervisningens innehåll. Vilken kunskap behövs för att planera och genomföra undervisning? Tolkande bedömning Referenser Lo, M. Shulman, L.

untitled Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande. En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser. Anna Grettve, journalist, och Marie Israelsson, lärare, är två av författarna som tidigare bl.a. medverkat i Skolverkets arbete med att ta fram de nya läroplanerna för skolan, Lgr-11 och Lgy-11. Återkoppling – en väsentlig del av undervisningen Se också:

Att sätta tydliga mål för varje lektion Lektioner är en viktig del av arbetsdagen för lärare och elever. Då finns möjligheten att delta i det växande som lärande innebär. Möjligheten bereds både för oss som lärare som vill delta och iaktta elevers lärande, men även att elever uppmärksammar sitt eget och andras lärande – och växer av det. Är detta problematiskt? Min lösning på detta är att bygga in s.k. gameification i klassrummet. Skapar utrymme för att uppmuntra misslyckande.Direkt (snabb) återkoppling.Mätbar progression.Ett tydligt narrativ med fokus på syfte. Jag skulle vilja påstå att alla dessa punkter ovan idag inte bara anses vara intressanta för skolan – de är grundläggande för lärande i en modern skolmiljö. The freedom to fail concept in games has direct links to the concept of formative assessment in pedagogy; both incorporate ongoing assessment and feedback that is separated from permanent marks or grades. För mig innebär gameification i klassrummet i huvudsak två saker: Ett exempel på hur jag använt Class Dojo.

Related: