background preloader

Antikens Grekland

Antikens Grekland
Grekland var politiskt splittrat De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat. Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna. Men när grekerna hotades av yttre fiender höll de vanligtvis ihop. Perserkrigen Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”. I samband med försvarskriget mot perserna på 400-talet f.Kr fick Aten en ledande ställning. Grekisk religion Religionen hade stor betydelse för grekerna, men det fanns en mängd olika sätt att dyrka gudarna och tolka den grekiska religionen. Därutöver fanns olika mysteriekulter. Filosofi Alexander den store infogar Grekland i sitt välde Related:  Antiken: Grekland och Romantikens Grekland_RomarriketHistoria

Romarriket | Historia Romarnas ekonomiska tillväxt hörde samman med deras geografiska erövringar. Det romerska slaveriet var som mest omfattande då romarriket var i stark expansion - från omkring 100-talet f.Kr till en bit in på 100-talet e.Kr. Plundring, tributer och slavar var expansionens centrala syfte. Militär styrka var på så vis sammanlänkad med ekonomisk tillväxt - nya geografiska erövringar gav ökade skatteintäkter och nya slavar. Det gjordes många tekniska landvinningar i det romerska imperiet men de kom inte alltid i allmänt bruk. Till en början fick romarna sina slavar genom krig i form av krigsfångar från erövrade områden. Romarrikets delning Under 200-talet e.Kr började det romerska imperiet få stora yttre och inre problem. Kristendomen uppstod i Palestina som var en provins i det romerska riket. Västrom gick under medan Östrom bestod i ytterligare tusen år Den västra delen av romarriket var mer utsatt för fientliga angrepp än den östra delen och dukade snart under. Arvet från romarna

Antikens Rom | Populär Historia Rom präglades av trångboddhet och många levde under torftiga förhållanden i höga hyreskomplex. Trots detta verkar staden ha drabbats av relativt få epidemier och svältperioder. Förklaringarna till hur man fick denna förindustriella jättestad att fungera är naturligtvis flera men ingenjörskonsten var en grundläggande faktor. Roms ingenjörer kunde bygga akvedukter som förde in väldiga volymer vatten akvedukter som inte endast försåg folk med friskt dricksvatten, utan även möjliggjorde dagliga bad för flertalet invånare. Tack vare den goda vattentillgången var större sjukdomsutbrott sällsynta. Merparten av all mat som konsumerades i Rom nådde staden sjövägen. Som en följd av detta var kostnaden för landtransporter hela trettio gånger högre än för transporter till sjöss; det som nådde Rom landvägen var i första hand levande boskap och lokalt odlade grönsaker och frukt. En uppfinning som kom att få särskilt stor betydelse var betongen. Rom var en stad som aldrig stannade. – ja, Claudius!

40 Maps that Explain World War I Vox published 40 maps that explain the first world war. The map above shows the world mobilizing for war and the map below shows the Battle of Gallipoli. You can view the other 38 maps here at Vox. My thanks to my colleague, Jeff Feinstein, for sending me the link. Aulonocara korneliae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister Naturlig biotop Lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbiotopen på ett vattendjup av ca 10 meter. Föda I naturen lever denna ciklid av mindre ryggradslösa djur som den lokaliserar i bottenmaterialet. Väl aklimatiserad i ett akvarium accepteras alla typer av foder utan problem. Könskillnader Hanarna större och vackert blåfärgade med ett gul-orange färgparti kring gälarna. Beteende och lek A. korneliae är munruvare utan att bilda fasta par, hanen bevakar ett revir där han kan kontrollera området mot alla eventuella inkräktare. En lek kan ge 40 - 60 yngel, vilka släpps ut av honan efter 20 - 22 dygn. Akvariemiljö Man håller denna ciklid allra bäst tillsammans med inte alltför våldsamma medinnevånare i ett akvarium på ca 300 - 450 liter. Allmänt A. korneliae är som de flesta ur sitt släkte speciellt känslig för skador på de stora ögonen.

Antiken.nu - Content Explore Ancient Egypt Explore Ancient Egypt With 360-degree and other imagery, walk around the Sphinx, enter the Great Pyramid, visit tombs and temples, and more. Want to walk around the Sphinx? Clamber inside the Great Pyramid of Giza and seek out the pharaoh's burial chamber? Visit the magnificent tombs and temples of ancient Thebes? View From Top You are now standing atop Khufuí­s Pyramid, 45 stories above the Giza Plateau. Other things to look for as you navigate around the summit are the Sphinx, Khufu's three Queens' Pyramids, greater Cairo, and—hard to miss—Khafre's Pyramid. Descending Passage Length: 192 feetWidth: 3.5 feetHeight: 4 feetAfter ducking into the Great Pyramid at its entrance 55 feet up its northern face, you begin working your way carefully down the Descending Passage. Subterranean Chamber Length: 46 feet (planned)Width: 24 feet (planned)Height: 17.5 feet (planned)This unfinished chamber, lying nearly 100 feet below the surface of the Giza Plateau, is closed to the public. Ascending Passage

lr-handledning.pdf Faraonernas Egypten, Arkitektur Arkitektur Eftersom det var ont om trä i Egypten användes framför allt soltorkat lertegel och sten till byggnader. Man använde framför allt kalksten, men även sandsten och granit i stora mängder. Från Gamla riket och framåt var sten i allmänhet reserverad för gravar och tempel, medan tegel användes för kungliga slott, fästningar, murar, tempelbyggnader och hus i städer. De fornegyptiska husen var gjorda av lera som samlats in från Nilen. Allt som byggdes av sten har förstås klarat sig ännu bättre. Pyramiderna Egyptens tredje dynasti i det Gamla riket var den första som började bygga pyramider. Arkitekten Imhotep sägs ha varit den som först byggde en riktig pyramid. Sedan följde flera andra pyramidbyggen. De mest berömda pyramiderna kom till under den fjärde dynastin. Det är fantastiskt att tänka på de mängder sten som måste ha släpats från olika stenbrott till platsen för pyramidbygget. Det måste ändå ha varit en enorm ansträngning att flytta varje block allt högre och högre upp. Sfinxen

Greklands historia Greklands historia omfattar av tradition grekerna och de områden som stått under deras kontroll samt det territorium som idag utgör det moderna Grekland. Genom historien har grekernas inflytande varierat högt avsevärt och den grekiska historien omfattar följaktligen olika områden under olika epoker. Grekerna är ett indoeuropeiskt folkslag och invandrade norrifrån[källa behövs] och spred sig därefter ut på öarna. Detta skedde på 3000-talet f.Kr. och då den grekiska civilisationens inflytande var som störst behärskade de allting mellan Egypten och Indusdalen. Den grekiska historien rymmer viktiga arkeologiska fynd från förhistorisk tid; den antika världens filosofiska och estetiska största bedrifter; den långa bysantinska historien; tiden mellan Konstantinopels fall och den moderna grekiska statens födelse då landet kontrollerades av venetianare och turkar; och det därpå följande frihetskriget följt av vägen till dagens demokratiska republik. Se även: Tidsaxel över Greklands historia

Egypt Pyramids Pharaohs Hieroglyphs - Mark Millmore's Ancient Egypt Rollspel i historia/ Role play in History – it’s like you were there | Learning @ VRG Rollspel i historia/ Role play in History – it’s like you were there Genom rollspelet får eleverna en djupare förståelse för den egna nationens roll men även samspelet med de andra nationerna under första världskriget. Alla elever har på förhand arbetat med frågor som sedan ligger till grund för rollspelet. Eleverna bedöms sedan på deras förmåga att se den egna nationens roll i händelserna men även utifrån de frågor de ställer till andra nationer. Tillsammans reder de även ut vad dessa händelser kommer att leda till. In this annual role play at VRG, students gain a deeper understanding of their own nation’s role, as well as the cooperation between nations, taking place during World War I. Like this: Like Loading... About kristylundstrom I currently work as Head at Viktor Rydberg Gymnasium in Djursholm.

Antik grekisk religion Framställning av ett djuroffer i Korint från 500-talet f.Kr. Antik grekisk religion omfattar den polyteistiska religion som praktiserades i antikens Grekland samt den kult och de ritualer som omgav vad som idag kallas den grekiska mytologin (för en beskrivning av de enskilda grekiska gudarna se vidare denna artikel). Den grekiska religionen saknade helig skrift och fasta doktriner vilket gjorde att nya gudar utan svårigheter kunde introduceras och att varken hädelse eller religiösa schismer existerade. Stor betydelse för den grekiska religionen hade Apollons orakelhelgedom i Delfi. Eftersom de religiösa sederna i Grekland varierade mellan olika orter och också förändrades med tiden kan man lika gärna tala om grekiska religioner. Förmodligen härstammade den tidiga grekiska religionen från shamaniska traditioner med ursprung på stäpperna i Centralasien. Den grekiska religionen vilade på sina traditioner och bestod egentligen bara av lokala sedvänjor på hur gudarnas skulle äras.

Antiken - Litteraturhistoria När man pratar om Antiken är det framför allt tiden innan vår tidräkning man pratar om, alltså innan Kristus - si sådär en 1000-800 år innan ungefär. Sedan slutar den någon gång då medeltiden början ca 1300 år senare. När man talar om Antiken pratar man i princip bara om Grekland och Rom. Det beror på att nästan hela södra Europa tillhörde Grekland eller Rom (vid olika tidpunkter under Antiken). Under antiken visste man lite om världen och saker som hände förklarades därför ofta med att det var gudarna som gjorde så att de skedde. Under antiken hände viktiga saker inom historieberättandet, man skapade för första gången teaterpjäser (drama), lyrik (dikter) och myterna, som länge hade berättats muntligt, skrevs ner och förevigades på det sättet, så att vi kan njuta av dessa historier även i dag. De allra mest kända berättelserna från denna tid är Iliaden och Odyssén. Under antiken skapades som sagt de första teaterpjäserna. Det fanns de som jobbade som poeter under antiken.

47 historiska bilder som kommer få dig att tänka till. Nr 17 ger verkligen perspektiv på livet. Jens Filipsson Skribent Vill du se ditt innehåll gå viralt? I Delbarts Community kan vem som helst posta sina listor, favoritklipp & andra roliga saker! Till Communityn → Det sägs att en bild kan säga mer än tusen ord. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 23-åriga Evelyn McHale hoppade från 83:e våningen på Empire State Building och landade på en FN-limousine. Gillade du den här artikeln?

Related: