background preloader

Antikens Grekland

Antikens Grekland
Grekland var politiskt splittrat De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat. Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna. Men när grekerna hotades av yttre fiender höll de vanligtvis ihop. Perserkrigen Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”. I samband med försvarskriget mot perserna på 400-talet f.Kr fick Aten en ledande ställning. Grekisk religion Religionen hade stor betydelse för grekerna, men det fanns en mängd olika sätt att dyrka gudarna och tolka den grekiska religionen. Därutöver fanns olika mysteriekulter. Filosofi Alexander den store infogar Grekland i sitt välde

Aulonocara korneliae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister Naturlig biotop Lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbiotopen på ett vattendjup av ca 10 meter. Föda I naturen lever denna ciklid av mindre ryggradslösa djur som den lokaliserar i bottenmaterialet. Väl aklimatiserad i ett akvarium accepteras alla typer av foder utan problem. Könskillnader Hanarna större och vackert blåfärgade med ett gul-orange färgparti kring gälarna. Beteende och lek A. korneliae är munruvare utan att bilda fasta par, hanen bevakar ett revir där han kan kontrollera området mot alla eventuella inkräktare. En lek kan ge 40 - 60 yngel, vilka släpps ut av honan efter 20 - 22 dygn. Akvariemiljö Man håller denna ciklid allra bäst tillsammans med inte alltför våldsamma medinnevånare i ett akvarium på ca 300 - 450 liter. Allmänt A. korneliae är som de flesta ur sitt släkte speciellt känslig för skador på de stora ögonen.

Faraonernas Egypten, Arkitektur Arkitektur Eftersom det var ont om trä i Egypten användes framför allt soltorkat lertegel och sten till byggnader. Man använde framför allt kalksten, men även sandsten och granit i stora mängder. Från Gamla riket och framåt var sten i allmänhet reserverad för gravar och tempel, medan tegel användes för kungliga slott, fästningar, murar, tempelbyggnader och hus i städer. De fornegyptiska husen var gjorda av lera som samlats in från Nilen. Allt som byggdes av sten har förstås klarat sig ännu bättre. Pyramiderna Egyptens tredje dynasti i det Gamla riket var den första som började bygga pyramider. Arkitekten Imhotep sägs ha varit den som först byggde en riktig pyramid. Sedan följde flera andra pyramidbyggen. De mest berömda pyramiderna kom till under den fjärde dynastin. Det är fantastiskt att tänka på de mängder sten som måste ha släpats från olika stenbrott till platsen för pyramidbygget. Det måste ändå ha varit en enorm ansträngning att flytta varje block allt högre och högre upp. Sfinxen

Related: