background preloader

Hem - Minoritet

Hem - Minoritet

ELINA.PDF Nationella minoriteter Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande. Det gäller undervisning om minoriteternas språk, kultur, religion och historia, men också undervisning i minoritetsspråken. En del av vår historia och vårt kulturarv De nationella minoriteterna har bott i Sverige under lång tid. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och de är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv som alla elever ska ha kunskap om. Nationella minoriteter i Sverige judar romer urfolket samer sverigefinnar tornedalingar Nationella minoritetsspråk i Sverige jiddisch romani chib samiska finska meänkieli Undervisning om nationella minoriteter Efter genomgången grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola ska varje elev ha fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Läroplaner och kursplaner för grundskoleutbildning Läromedel för undervisning om romer Språket är betydelsefullt

Sveriges nationella minoriteter - Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk (alla varieteter). Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. Regeringens minoritetspolitik En minoritetspolitisk strategi

Storsjöodjuret Lyssna! Här kan du lyssna till några berättelser om möten med odjuret. Kaj Ström intervjuar: Harpuneraren Ove Klas och Anna Andersson och Fru Emelia Svensson Alf Karlsson och Martina Dahlberg Ester Rehn Systrarna Rehns möte med Storsjöodjuret ”Jag var bara 18 år när jag såg det, och nu är jag 71, så nog är det länge sen det hände. Rättigheter för nationella minoriteter Minoritetsgrupper har i många länder inte samma möjligheter som övriga befolkningen. De tillhör ofta de fattigaste och mest marginaliserade grupperna i samhället, med den största arbetslösheten, de sämsta bostäderna och flest antal ungdomar med ingen eller oavslutad skolgång. Ett barn i samiska kläder. Foto: Johnér Minoriteter i världenDet har beräknats att antalet nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoritetsgrupper världen över uppgår till många tusen, med långt mer än en och en halv miljard medlemmar eller mer än en fjärdedel av jordens befolkning. Staterna har ett ansvar att utan diskriminering ge personer ur minoritetsgrupperna samma rättigheter som landets övriga befolkning, till exempel till socialt skydd, utbildning, hälsovård eller kommunikation med domstolarna. Internationella konventioner som rör skyddet av nationella minoriteterEn rad internationella dokument behandlar nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter. Hand som skriver.

Nationella minoriteter - Nordiska museet I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Fyra kriterier avgjorde valet av de fem minoriteterna: Det ska vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen. År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Läs mer: Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter De nationella minoriteternas gemensamma webbplats

Lyra Ekström Lindbäck: Gör arabiskan till nationellt minoritetsspråk Det här är Sverige och här talar man svenska.” En mening som allt oftare kommer att slängas i ansiktet på människor efter att Sverigedemokraterna fördubblat sitt valresultat, tillsammans med andra kränkningar och hot om våld. En mening som är allt annat än ursvensk. Man behöver bara blicka över havet för veta att den svenskspråkiga minoriteten i Finland ofta får höra samma sak, särskilt efter att Sannfinländarna fick 19 procent i riksdagsvalet 2011. En mening som förstås inte stämmer. Att många vill lära sig arabiska är inte underligt. Mera underligt är att de här språkskatterna aldrig värderas särskilt högt på den politiska arenan i Sverige. Svaret är förstås: rasism. Politiska kommentatorer drar slutsatsen att det beror på att Sverige­demokraterna har varit de enda som har belyst integrationsfrågan. Arabiska är ett av de mest livaktiga språken i landet, och det är dags att det avspeglas i den nationella självbilden. Dessutom bör arabiska ges status som nationellt minoritetsspråk.

A Book of Creatures | A Complete Guide to Entities of Myth, Legend, and Folklore Böcker som berör minoritetsspråken Ten Mythological Creatures in Ancient Folklore Mythical creatures, legendary beasts, and supernatural, mystical, and god-like beings have fascinated us since ancient times. They have filled folklore, stories, songs, and works of art. Sometimes living animals or fossils have inspired these mythological creatures. Even today, these beings, from the powerful dragon to the soaring phoenix, continue to thrill, terrify, entertain, and inspire us. Some, such as the Loch Ness Monster or Sasquatch, continue to be "sighted" and sought out. While the origins of fabulous creatures are varied, and often disputed, they have played significant roles in human society, and have served to stimulate the imagination and desire that is ingrained in human nature to experience more than this physical world. The Legendary Kraken According to Scandinavian mythology, the Kraken is a giant sea creature (said to be 1 mile (1.61 km) long) that attacks ships and is so huge that its body could be mistaken for an island. Grendel, the Beast of Hrothgar

Related: