background preloader

Minoritet.se

Minoritet.se

Nationella minoriteter Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande. Det gäller undervisning om minoriteternas språk, kultur, religion och historia, men också undervisning i minoritetsspråken. En del av vår historia och vårt kulturarv De nationella minoriteterna har bott i Sverige under lång tid. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och de är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv som alla elever ska ha kunskap om. Det handlar om att visa det Sverige som alltid funnits, ett område med stor mångfald av språk och kulturer. Nationella minoriteter i Sverige judar romer urfolket samer sverigefinnar tornedalingar Nationella minoritetsspråk i Sverige jiddisch romani chib samiska finska meänkieli Undervisning om nationella minoriteter Efter genomgången grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola ska varje elev ha fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.

Sveriges nationella minoriteter - Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk (alla varieteter). Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. Regeringens minoritetspolitik Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.

Storsjöodjuret Lyssna! Här kan du lyssna till några berättelser om möten med odjuret. Kaj Ström intervjuar: Harpuneraren Ove Klas och Anna Andersson och Fru Emelia Svensson Alf Karlsson och Martina Dahlberg Ester Rehn Systrarna Rehns möte med Storsjöodjuret ”Jag var bara 18 år när jag såg det, och nu är jag 71, så nog är det länge sen det hände. Nationella minoriteter - Nordiska museet I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Fyra kriterier avgjorde valet av de fem minoriteterna: Det ska vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen. År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Läs mer: Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter De nationella minoriteternas gemensamma webbplats

Lyra Ekström Lindbäck: Gör arabiskan till nationellt minoritetsspråk Det här är Sverige och här talar man svenska.” En mening som allt oftare kommer att slängas i ansiktet på människor efter att Sverigedemokraterna fördubblat sitt valresultat, tillsammans med andra kränkningar och hot om våld. En mening som är allt annat än ursvensk. Man behöver bara blicka över havet för veta att den svenskspråkiga minoriteten i Finland ofta får höra samma sak, särskilt efter att Sannfinländarna fick 19 procent i riksdagsvalet 2011. På barer, i kollektivtrafiken, på arbetsplatser och i mer offentliga sammanhang: ”Det här är Finland och här talar man finska.” En mening som förstås inte stämmer. Att många vill lära sig arabiska är inte underligt. Mera underligt är att de här språkskatterna aldrig värderas särskilt högt på den politiska arenan i Sverige. Svaret är förstås: rasism. Politiska kommentatorer drar slutsatsen att det beror på att Sverige­demokraterna har varit de enda som har belyst integrationsfrågan.

A Book of Creatures | A Complete Guide to Entities of Myth, Legend, and Folklore Böcker som berör minoritetsspråken Ten Mythological Creatures in Ancient Folklore Mythical creatures, legendary beasts, and supernatural, mystical, and god-like beings have fascinated us since ancient times. They have filled folklore, stories, songs, and works of art. Sometimes living animals or fossils have inspired these mythological creatures. The Legendary Kraken According to Scandinavian mythology, the Kraken is a giant sea creature (said to be 1 mile (1.61 km) long) that attacks ships and is so huge that its body could be mistaken for an island. Grendel, the Beast of Hrothgar Beowulf is an Old English heroic epic poem set in Scandinavia and cited as one of the most important works of Anglo-Saxon literature of all time. The Mythological Kappa In ancient Japanese folklore, the Kappa is a water demon that inhabits rivers and lakes and devours disobedient little children. The Legend of Nian From then on, Nian never came to the villages again. Naga, the Water Deity The Tradition of the Piasa The Menhune of Hawaii Cipactli, the Aztec Creator The Majestic Griffin

Forskarlarm! Så hotas Sveriges språk Jag kliver in i Lena Anderssons bok direkt efter att ha lyssnat på Svetlana Aleksijevitj. Det ger en särskild resonans åt de anonyma frågorna: de får samma livserfarna eko som rösterna i ”Tiden second hand”. Vad ska jag göra om jag inte kan förlåta? undrar en av de personer som har vänt sig till Andersson. Boken återger frågor och svar från hennes radioprogram ”Allvarligt talat”. Men varför är Anderssons egen röst så konstig? Hon är minst sagt egensinnig. Andersson tycker att det ”är svårt att se” några skäl till varför barn ska ta hand om sina åldrande föräldrar. Tro för den skull inte att hon är någon stålblank robotnanny. Lena Andersson har modet att strunta i vad hon förväntas tycka: ”Min grundhållning är att man inte ska leva för andra utan för sig själv, och att detta är det finaste man kan göra mot både andra och sig själv.” Varför blir det krig, undrar en lyssnare. Och vänta nu, skulle vi inte vara existentiella här? ”Märkte du att du svängde vänster där”, undrar recensenten.

Svensk författningssamling 2009:600 Språklag (2009:600) Lagens innehåll och syfte1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, denationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvarför att den enskilde ges tillgång till språk samt omspråkanvändning i offentlig verksamhet och i internationellasammanhang.2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språksställning och användning i det svenska samhället. Lagensyftar också till att värna svenskan och den språkligamångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någonbestämmelse som avviker från denna lag, gäller denbestämmelsen. Svenska språket 4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk,som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till ochsom ska kunna användas inom alla samhällsområden.6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskananvänds och utvecklas. De nationella minoritetsspråken

Related: