background preloader

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Min...

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Min...
Diskussionen poppar upp hela tiden, om hur vi tidigt ska hitta eleverna i behov av särskilt stöd. Det är en fin tanke, men kanske en tankevurpa. Tidiga insatser. Jättebra. Men varför inte ta det ett steg till. Struktur, förutsägbarhet och ”less is more” är ett bra sätt att göra livet hanterbart för många barn och unga, inklusive de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på köpet får alla som är lite omogna, okoncentrerade eller oroliga det mycket enklare och alla barn drar nytta av det. Ordning och reda - I klassrummet kan vi lägga undan det som inte måste vara framme. Tydlig, aktuell och relevant information - Lappar behövs inte bara på skåp och hyllor. Inte bara muntligt en gång - Det finns roliga små manicker man kan läsa in ett meddelande på, sen bara trycka på den, så läser den upp det t.ex dagens rastkompis, dagens mat, kom ihåg till i morgon. Återkommande struktur - På whiteboarden är det bra om man har en återkommande struktur. Lugn - Tänk på inredningen.

Stödinsatser, anpassning & åtgärdsprogram - Unikum - Smidigt och säkert på webben Skolverket har tagit fram nya Allmänna råd 2014 kring hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Detta innebär flera nyheter. Huvudman, rektor och lärare har fått förtydligade uppdrag och nya uppgifter. Uppmärksamma risk och behovArbeta med extra anpassningarArbeta med särskilt stöd Syftet med att införa steget med extra anpassningar är att minska dokumentationsbördan för lärare och rektorer i de fall då ett fullfjädrat åtgärdsprogram inte behövs för att säkra en elevs kunskapsutveckling. Anpassningar sker inom ramen för den ordinarie undervisningenTas fram av lärare själva och kräver ej rektors medverkanOm anpassningarna inte räcker påbörjas arbetet med pedagogisk utredning och åtgärder Se filmen om vad de nya råden kan innebär för er skola: Ansvar för huvudman förtydligat Ansvar för huvudman, rektor, specialpedagog och lärare förtydligas i de allmänna råden: Arbetet med särskilt stöd – ungefär som tidigare Huvudman behöver:

Appar för studenter med till exempel adhd som behöver hjälp med koncentrationen 1. Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan. Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. 2. 3. 4. 5. Här är tre exempel på appar från träningsprogrammet. 6. 7.

Lärarna måste leda Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga. Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. Andra aspekter är uppmärksamhet på enskilda elever, sammanhållning och konflikter i elevgruppen samt lärares medvetenhet om sina didaktiska val och beteenden inför eleverna. I Skolverkets analyser av ­orsaker till de sjunkande svenska Pisa-resultaten nämns individuella arbetsformer, störande klassrumsklimat, sen ankomst och hög frånvaro, minskat utrymme för helklassundervisning samt komplexiteten i lärares ledningsuppdrag, som några möjliga förklaringar. Detta aktualiserar behovet av ny kunskap och nya begrepp som belyser lärares komplexa arbets­villkor. Uttrycket »lärares ledarskap« hänvisar ofta till »klassrummet«, vilket enligt oss är förlegat. Det är i det didaktiska rummet som lärare leder lärandet för både den enskilda eleven och elevgruppen. Lärare — elev.

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka nyanländas skolgång Gruppen nyanlända elever, alltså de elever som nyligen har kommit till Sverige och börjat i skolan här, har av naturliga skäl ofta sämre studieresultat än andra elever. Regeringen aviserar idag nya lagändringar som ska stärka nyanländas skolgång genom att eleverna får en undervisning som är anpassad efter deras kunskapsnivå. - Skolan måste ta hänsyn till vad eleverna har med sig sen tidigare. Regeringen har tidigare genomfört flera åtgärder för denna grupp, bland annat får nyanlända elever många fler lektioner i svenska. Idag lämnas en remiss till lagrådet med flera förändringar av skollagen. Inom två månader efter att en elev från första gången tagits emot inom skolväsendet ska det göras en bedömning av elevens kunskaper.

Tillägget AppWriter: Utmärkt talsyntes till Google Chrome Det är många skolor som köper in Chromebooks till sina elever. Detta är en billig dator som bygger på att eleverna jobbar i det s.k. "molnet". Det finns massor med fördelar av att jobba på detta sätt. Det som många dock glömmer är att de sedvanliga programmen som talsyntes och rättstavningsprogram inte går att installera på Chromebooken på samma sätt som man gjort tidigare på PC och Mac-datorer. För att jobba med Chromebook krävs det att man tänker på ett lite annorlunda sätt. I stället för att installera program på Chromebooken så jobbar man med appar och tillägg (s.k. extensions) som laddas ner från Chrome Web Store. AppWriter CloudAppWriter är ett tillägg som innehåller den nya talsyntesrösten Astrid från Ivona. Anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, EVK (elevvår... Vad gäller egentligen kring anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, vad är en elevvårdskonferens (EVK) och vad är elevhälsan för något! Det är mycket att hålla reda på för skolpersonal och för föräldrar. Det här inlägget ska försöka reda ut lite kring det här. vara en sammanfattning för lärare och andra i skolan och inte minst lite av en intro till föräldrar som slängs i denna svåra värld utan att kunna terminologin och gången, men ändå ska värna sitt barns rätt till utbildning. Med förändringarna i skollagen 1 juli 2014 är det förtydligat att ett stort ansvar ligger på såväl lärare att skapa en inkluderande undervisning genom att individualisera den (anpassa), som på rektor och andra att skapa förutsättningarna för detta. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som kan genomföras av lärare och övrig skolpersonal inom den ordinarie undervisningen. Det är rektorn som ska se till att behovet av särskilt stöd skyndsamt utreds.

IKT i skolan, del 19: Hitta appar till iPad som du kan använda i undervisningen Många skolor satsar på att köpa in iPads till eleverna. I Sollentuna kallar vi dem för lärplattor, dels för att markera att de ska användas till inlärning i skolan och dels för att inte förknippa verktygen vi använder med ett visst märke. En lärplatta har ett antal appar förinstallerade när man köper den, men man behöver hitta och installera andra bra appar. Detta är ett arbete som är nog så knepigt, då det i App Store finns över 1 miljon appar. Det finns i huvudsak två sätt att lösa det här problemet: 1. 2. Nedan kommer jag att länka till ett antal resurser på nätet där man kan hitta bra tips på appar! Resurser på svenska: Skolappar www.skolappar.nu/ En svensk sida som testar olika appar och som beskriver hur man kan använda appen samt vilka kopplingar till LGR-11 som finns. Pappas appar www.pappasappar.se En liknande tjänst som skolappar, men som riktar sig till förskolan och föräldrar. Facebookgrupper iPads i förskolan och skolan www.facebook.com/groups/paddagogik/ Facebooksida Pearltree

Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa. Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red). Bakgrunden till språksatsningen var låga meritvärden under många år och kommunen hade haft stora svårigheter att lyfta elevernas resultat. När de kartlade meritvärden och resultat på nationella prov framstod det ganska tydligt att kommunen hade en stor grupp elever som hade presterat dåligt på läsförståelseuppgifter. Vid en sådan omfattande språksatsning i kommunen är det av största vikt att det är långsiktigt och systematiskt. Nu får hennes elever fler möjligheter att arbeta med begrepp och nyckelord som ingår i undervisning och ofta sitter de i mindre grupper och diskuterar. / Ingegerd Norder

Related: