background preloader

Förmågorna i engelska.doc

Förmågorna i engelska.doc

Learning English - Home Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska Hennes licentiatsavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8. De arbetade i ett tre veckor långt arbetsområde med att lära sig att skriva svarsbrev på engelska. I arbetsområdet ingick att medverka till att ta fram bedömningskriterier och att i grupper läsa, bedöma och kommentera andra elevers svarsbrev. Viktigt att involvera eleverna – Jag tycker att det är viktigt att involvera eleverna i skolans bedömningspraktik, det ger dem möjlighet att ta ett större ansvar för sitt eget lärande. – När jag själv använt mig av kamratbedömning i min undervisning så har eleverna ibland frågat varför de skall lägga tid på att hjälpa andra i deras lärande. Gjorde ändringar i sina egna texter Insikter om elevernas syn på lärande – Jag har fått nya insikter i vad som påverkar elevers lärande och inte minst hur eleverna själva ser på lärande.

What does godkänt sound like in English? Klockan är bara 9:30 men syret börjar ta slut i den överfulla salen. Anledningen är enkel: söktrycket har varit oerhört stort till förmiddagens workshop i bedömning av muntliga nationella prov i engelska. Workshopen är en del av ett större forskningsprojekt och Testing Talk, en modell för kompetensutveckling av lärare, prövas i dag för första gången. Modellen bygger på att man lyssnar på inspelningar av verkliga samtal och tittar på dem i utskrift. Grup­pen lyssnar på korta sekvenser. Därpå stoppas uppspelningen och deltagarna får diskutera vad de hört innan de fortsätter lyssna. – För mig som forskare innebär det att vi kan arbeta med forskningsresultat som inte förenklas, vi använder samtalen precis som de är, förklarar Erica Sandlund, lektor i engelska och projektledare för Testing Talk. Hon menar att man aldrig kan rollspela sig till en verklig situation. – Vi plockar inte ut något udda eller annorlunda. Nöjda ledare. – Hm… disagree. – I disagree there too. – Ok. Nästa inspelning.

Free Word Games, Vocabulary Building Exercises, English Language Quizzes Looking for mobile games? Create words on the letter wheels Mastermind variation with words Illuminate the hidden word with your mouse Fill in the blanks to finish the arithmetic problem Ämnesutvecklarna i Filipstad: Engelska Torsdagen den 23 maj hade vi en träff med projektgruppen i engelska och vi påbörjade en diskussion om hur vi kan hjälpa elever, som är i behov av mycket stöd i engelska, på bästa sätt. Alla vi var överens om att det finns en stor bredd i elevernas kunskaper av det engelska språket i varje klass. När man är en duktig pedagog och man har meningsfulla, effektiva lektioner i den engelskundervisningen är det inte så svårt att höja de flesta elevernas kunskaper i engelska. Men vi upplever att det kan vara svårt att ”få med” de elever som inte har kommit lika långt i sin utveckling av det engelska språket. Vi diskuterade vad vi i nuläget gör i klassrummet eller/och vad vi önskar. Tills nu har vi kommit fram till följande: · Sjunga! · Om man vet att en svagare elev kan, låt den komma till tals då. · Lekar är bra, eleverna är avslappnade. · Läraren står bredvid och säger före (viskar), eleven repeterar. · Låt kompisarna hjälpa till. · Vid vissa tillfälle 2 lärare i klassen. · Grupparbete. /Ann

Related: